Resultatet från Lindex nedskrivningsprövning, Stockmannkoncernens uppdaterade resultatprognos för år 2020 samt en förändring i rapporteringsprincipen för fastigheterna

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 28.1.2021 kl. 18.30 EET

Lindex bokförda värde för immateriella tillgångar justerat till 368 miljoner euro pga. COVID-19 pandemin

Den pågående och på nytt eskalerande COVID-19 pandemin ökar osäkerheten på Lindex huvudmarknader och i synnerhet affärsomgivningen på kort sikt är utmanande.

Stockmannkoncernen har genomfört en nedskrivningsprövning av Lindex goodwill. Som en konsekvens av prövningen kommer Stockmann att göra en nedskrivning på ca 250 miljoner euro relaterad till Lindex goodwill i koncernens resultaträkning för det fjärde kvartalet. Nedskrivningen rapporteras som en justering, och har ingen kassaflödesinverkan. Efter nedskrivningsprövningen kommer Lindex bokförda värde för de immateriella tillgångarna att uppgå till 368 miljoner euro.

I enlighet med IFRS, testar Stockmannkoncernen regelbundet goodwillen på sina tillgångar för att bekräfta att de kassaflöden som kan ackumuleras från tillgångsposten samt relaterade enheter som genererar kassaflöden är större än deras bokföringsvärde. Nedskrivningsprövningar görs årligen samt då det finns indikationer på att tillgångsposterna behöver skrivas ned.

Stockmannkoncernens uppdaterade resultatprognos för år 2020

Stockmannkoncernens omsättning för år 2020 kommer att vara på en lägre nivå än året innan. Trots ett lönsamt fjärde kvartal och Lindex starka resultat, kommer rörelseresultatet för hela året att vara något förlustbringande. Nedskrivningen relaterad till Lindex goodwill kommer att öka den rapporterade rörelseförlusten.

Tidigare resultatprognos för år 2020 (publicerad den 30 oktober 2020):
COVID-19-pandemin har en betydande negativ inverkan på hela Stockmannkoncernens affärsverksamhet. Det fjärde kvartalet är pga. coronasituationen förknippat med en större osäkerhet än normalt. Omsättningen för år 2020 kommer att bli mindre än året innan och rörelseresultatet blir förlustbringande.

Förändring i rapporteringsprincipen för Stockmanns fastigheter

Stockmannkoncernens affärsenheter Stockmann Retail och Real Estate kombinerades till en ny Stockmann-affärsenhet år 2019. Fastighetsaffärsverksamheten styrs eller bedrivs inte längre som en separat affärsverksamhet och rapporteras inte heller längre separat. Det finns vissa väsentliga förändringar i verksamhetsmodellen som stöder en återgång till tillämpning av anskaffningsutgiftsmodell vid redovisning av fastighetsinnehav. Stockmann har således bytt från den tidigare tillämpade omvärderingsmodellen till anskaffningsutgiftsbaserad redovisning av sina fastighetsinnehav inom balansposten materiella anläggningstillgångar i bokslutet för räkenskapsåret 2020.

Förändringen i redovisningsmetoden tillämpas retrospektivt i den ingående balansen för jämförelseåret den 1 januari 2019 i enlighet med standarden IAS 8. Omvärderingsfonden  som ingår i det egna kapitalet annuleras, och den ingående balansen av balansräkningsposterna mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar, balanserade vinstmedel och latenta skatteskulder justeras i jämförelse med den tidigare rapporterade resultatinformationen i bokslutet för år 2019 samt i delårsrapporteringen år 2020.

Som ett resultat av förändringen i rapporteringsmetoden, minskade det redovisade värdet för Stockmannkoncernens fastigheter från 667,7 miljoner euro till 254,9 miljoner euro och eget kapital från 800,9 miljoner euro till 469,6 miljoner euro vid situationen den 31 december 2019.

Den huvudsakliga inverkan på koncernens resultaträkning är relaterad till en minskning av tidigare rapporterade avskrivningar och latenta skatter. Således minskar förändringen de tidigare rapporterade avskrivningarna för år 2019 med ca 10 miljoner euro. De justerade jämförelseuppgifterna är presenterade i den bifogade tabellen.

Helsingfors tingsrätt beslöt den 8 april 2020 att inleda företagssaneringsförfarande för Stockmann Oyj Abp. Som en del av saneringsförfarandet, förpliktigas Stockmann att sälja sina fastighetsinnehav samt förhandla om återhyrning av dem. Fastigheterna klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning i koncernens bokslut för år 2020.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör,
tel. +358 9 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaTaulukot SWE.pdf


Tillbaka