Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för den 1 januari – 30 september 2020

Stockmannkoncernens rörelseresultat för tredje kvartalet förbättrades särskilt tack vare Lindex starka resultat

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 30.10.2020 kl. 8.00 EET

Juli–september 2020:
- Koncernens omsättning uppgick till 207,6 miljoner euro (225,3), en minskning på 6,8 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 57,4 % (56,4).
- Rörelseresultatet uppgick till 11,7 miljoner euro (2,1).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 13,9 miljoner euro (5,4).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,02 euro (-0,27).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,01 euro (-0,23).

Januari–september 2020:
- Koncernens omsättning uppgick till 558,7 miljoner euro (574,8), en minskning på 16,1 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 55,3 % (56,2).
- Rörelseresultatet uppgick till -21,9 miljoner euro (-9,1).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -17,3 miljoner euro (1,0).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,80 euro (-0,83).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,74 euro (-0,69).
- Stockmann Oyj Abp lämnade in en ansökan om företagssaneringsförfarande den 6 april 2020 (börsmeddelande 6.4.2020).

Uppdaterad resultatprognos för år 2020:
COVID-19-pandemin har en betydande negativ inverkan på hela Stockmannkoncernens affärsverksamhet. Det fjärde kvartalet är pga. coronasituationen förknippat med en större osäkerhet än normalt. Omsättningen för år 2020 kommer att bli mindre än året innan och rörelseresultatet blir förlustbringande.

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Stockmannkoncernen uppvisade starka resultat i bägge divisionerna Lindex och Stockmann som ett resultat av förbättrade försäljningsaktiviteter såväl som förverkligade kostnadsinbesparingsåtgärder. I de rådande exceptionella omständigheterna i verksamhetsomgivningen, uppvisade Stockmannkoncernen goda prestationer i sin verksamhet under rapportperioden. Trots minskningen i omsättningen förbättrades Stockmannkoncernens rörelsevinst och uppgick till 11,7 miljoner euro, medan kontanterna uppgick till 132 miljoner euro.

Besökartrenderna i de fysiska butikerna började under tredje kvartalet återhämta sig i riktning mot en normal nivå, tills COVID-19 pandemiförändringar påverkade verksamheten i slutet av perioden. Coronapandemin är fortsättningsvis huvudorsaken till försäljningsminskningen, trots den stabila tillväxttrenden inom den digitala försäljningen.

Resultatet för tredje kvartalet visar att Stockmannkoncernens nya strategi fungerar bra även i exceptionella förhållanden. Transformationen framskrider i enlighet med den nya strategin och bolaget är smidigt i att adaptera förändringar i den internationella verksamhetsomgivningen. Stockmannkoncernen kommer fortsättningsvis att anpassa kostnadsstrukturen i enlighet med situationen i vår verksamhetsomgivning.

Lindex fortsatte sin digitala expansion och lanserade på Zalando. Det nya underklädsvarumärket Closely lanserades i vilket Lindex har varit partner och investerare sedan projektet inleddes för två år sedan. Som en del i sitt arbete att undersöka nya affärsmodeller samt att förlänga plaggens livslängd, testar Lindex försäljningen av begagnade ytterkläder för barn i några utvalda butiker. Lindex inledde ett kostnadsreduceringsprogram med mål att minska kostnaderna med ca 14,5 miljoner euro.

Stockmann-divisionen uppdaterade sin affärsverksamhetsstrategi under perioden i enlighet med den rådande situationen. Målet är att kunna svara på förändringar i verksamhetsomgivningen och kundbeteendet genom att fokusera på kundförhållandet och lojaliteten, utveckla den flerkanaliga kundupplevelsen, inspirera kunderna inom de utvalda kategorierna: mode, skönhet, hem, mat och drycker, förbättra den kundcentrerade kulturen samt koncentrera sig på att driva en lönsam affärsverksamhet. Stockmann-divisionen fortsatte under tredje kvartalet att genomföra förnyelser i flera varuhus. Stockmanns premium-position stärktes ytterligare genom att införa flera designer-varumärken. En ny naturkosmetikavdelning öppnades i Helsingforsvaruhuset. Stockmann-divisionen lanserade även två nya egna märkeskollektioner.

Hyresförhandlingarna för Stockmann-varuhusen kommer fortsättningsvis att sikta på en lägre kostnadsnivå i enlighet med marknadsnivån. Stockmann-divisionen fortsätter dessutom att förnya sin verksamhet samt att effektivera sina processer.

Utredaren för företagssaneringsförfarandet har färdigställt en grundläggande utredning om Stockmann Oyj Abp:s tillgångar, skulder och övriga förbindelser, samt omständigheter som inverkar på bolagets finansiella position och dess förväntade utveckling. Utredningen framförde att förutsättningar för en funktionsduglig affärsverksamhet existerar och att ett solitt företagssaneringsprogram kan göras upp. Förslaget till saneringsprogram är under arbete och ett utkast kommer att göras upp innan den 11 december 2020.

NYCKELTAL

7–9/
2020
7–9/
2019
1–9/
2020
1–9/
2019
1–12/
2019
Omsättning, milj. euro 207,6 225,3 558,7 674,8 960,4
Bruttomarginal, % 57,4 56,4 55,3 56,2 56,3
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 11,7 2,1 -21,9 -9,1 13,3
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 13,9 5,4 -17,3 1,0 29,0
Periodens resultat, milj. euro 1,1 -18,2 -51,2 -56,1 -54,3
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,02 -0,27 -0,80 -0,83 -0,84
Personal, medeltal 6 104 7 163 6 104 7 028 7 002
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 23,3 4,4 109,2 32,3 102,3
Investeringar, milj. euro 4,2 8,5 14,6 24,2 33,8
Eget kapital/aktie, euro 10,39 10,68 11,12
Nettoskuldsättningsgrad, % 104,4 125,8 112,4
Soliditet, % 35,8 36,3 38,1

FÖRETAGSSANERINGSFÖRFARANDE

Efter den första veckan i mars föranledde coronavirusepidemin i Europa kraftiga förändringar inom Stockmannkoncernens verksamhetsomgivning med snabba minskningar i kundvolymerna. Trots en fortsatt kraftig tillväxt i Stockmanns och Lindex nätbutiker, kan nätförsäljningstillväxten inte kompensera den betydande minskningen i kundvolymerna i denna rådande exceptionella situation.

Enligt ledningens och styrelsens bedömning är Stockmanns affärsverksamhet är livsduglig och kan saneras, varpå Stockmanns styrelse med hänsyn till bolagets finansieringsstruktur lämnade in en företagssaneringsansökan för moderbolaget Stockmann Oyj Abp den 6 april 2020. Coronaviruset samt de begränsningar som utfärdats till följd av detta har haft och kommer att ha en väsentlig inverkan på bolagets kundvolymer, kassaflöde och resultat.

Företagssaneringsförfarandet gäller inte koncernens dotterbolag, det vill säga Stockmann-varuhusen i Baltikum eller Lindex.

Helsingfors tingsrätt beslutade den 8 april 2020 att inleda förfarandet i enlighet med lagen om företagssanering för Stockmann Oyj Abp. Tingsrätten utsåg advokat Jyrki Tähtinen från Borenius Advokatbyrå Ab som utredare för bolagets företagssaneringsförfarande.

Utredaren för Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsförfarande, advokat Jyrki Tähtinen, överlät den 17 augusti 2020 i enlighet med lagen om företagssanering en grundläggande utredning till sakägarna om Stockmann Oyj Abp:s tillgångar, skulder och övriga förbindelser (per den 8 april 2020), samt omständigheter som inverkar på bolagets finansiella position och dess förväntade utveckling. Utredningen framförde att förutsättningar för en funktionsduglig affärsverksamhet existerar och att ett solitt företagssaneringsprogram kan göras upp.

COVID-19

Coronavirusepidemin i Europa föranledde efter den första veckan i mars kraftiga förändringar inom Stockmannkoncernens verksamhetsomgivning med plötsliga minskningar i kundvolymerna. De negativa inverkningarna av coronavirusepidemin fortsatte under andra kvartalet. Nationella restriktioner hävdes delvis i maj, vilket gav en positiv utveckling i Stockmannvaruhusens och Lindexbutikernas kundströmmar. Under tredje kvartalet normaliserades Stockmann affärsverksamheter gradvis. Besökartrenderna i de fysiska butikerna började under tredje kvartalet återhämta sig i riktning mot en normal nivå, tills COVID-19 pandemiförändringar påverkade verksamheten i slutet av perioden. Stockmanns och Lindex nätbutiker uppvisade bägge mycket goda resultat med förbättrad försäljningstillväxt. Försäljningen i Lindex nätbutik kompenserade nästan hela minskningen i de fysiska butikerna under det tredje kvartalet.

Under tredje kvartalet erhölls 2,8 miljoner euro övriga rörelseintäkter bestående av offentliga bidrag relaterade till COVID-19-situationen, som huvudsakligen Lindex har erhållit i olika verksamhetsländer från statliga myndigheter eller övriga motsvarande offentliga instanser. Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 8,1 miljoner euro.

UPPDATERAD RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2020

COVID-19-pandemin har en betydande negativ inverkan på hela Stockmannkoncernens affärsverksamhet. Det fjärde kvartalet är pga. coronasituationen förknippat med en större osäkerhet än normalt. Omsättningen för år 2020 kommer att bli mindre än året innan och rörelseresultatet blir förlustbringande.

Tidigare resultatprognos för år 2020:
På grund av snabba förändringar i vår affärsverksamhetsomgivning, är Stockmanns tidigare resultatprognos från den 13 februari 2020 är inte längre gällande. Stockmann publicerar en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.

UTSIKTER FÖR ÅR 2020

Coronavirusepidemin har förorsakat betydande förändringar i Stockmannkoncernens verksamhetsomgivning, och har medfört väsentliga förändringar i bolagets kundvolymer och kassaflöde.

Osäkerheterna i den globala ekonomin förväntas fortsätta under år 2020 och coronaviruset kommer att ha en betydande inverkan på världsekonomin. Detaljhandelsmarknaden förväntas vara fortsatt utmanande pga. förändringar i konsumenternas beteende och förtroende, vilka även påverkas av coronavirussituationen.

Stockmann förbereder ett förslag till ett företagssaneringsprogram, vilket i enlighet med tingsrättens beslut skall göras upp innan den 11 december 2020.

Ledningens delårsredogörelse
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för januari–september 2020 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Ledningens delårsredogörelse är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Webcast
Press- och analytikerträffen ordnas den 30 oktober 2020 kl. 10.00 som en direktsänd webcast, som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör,
tel. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmann ledningens dela rsredogo relse Q3 2020.pdf


Tillbaka