Sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 3.9.2020 kl. 10.00 EET

Enligt Stockmanns bolagsstämmas beslut, består aktieägarnas nomineringsutskott av representanter för de fyra aktieägarna som innehar största rösträtt och som är registrerade i Stockmanns aktieägarregister den 1 september 2020 samt styrelseordförande som fungerar som expertmedlem.

Nomineringsutskottet förbereder förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden för den ordinarie bolagsstämman år 2021.

Stockmanns fyra största aktieägare enligt röster var den 1 september 2020:

% av röster
1. Föreningen Konstsamfundet-gruppen 21,83
Föreningen Konstsamfundet r.f. 19,92
Mercator Media Ab 1,91
2. Svenska litteratursällskapet i Finland 15,79
3. HC Holding Oy Ab 10,03
4. Niemistö Kari 9,43

Aktieägarna har utnämnt följande medlemmar till nomineringsutskottet:

Gunvor Kronman, styrelseordförande, Föreningen Konstsamfundet r.f.
Ole Johansson, skattmästare, Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Peter Therman, vice styrelseordförande, Hartwall Capital Oy Ab, företräder HC Holding Oy Ab
Kari Niemistö

Dessutom fungerar styrelseordförande Lauri Ratia som medlem i nomineringsutskottet.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka