Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 4.6.2020 kl. 15.30 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 4 juni 2020 kl. 14.00 i Roschier Advokatbyrå Ab:s utrymmen i Helsingfors. Bolagets aktieägare och deras ombud kunde delta i bolagsstämman och utöva sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand och genom att lägga fram motförslag eller ställa frågor på förhand. Man kunde inte delta på platsen för bolagsstämman. Bolagsstämman ordnades i enlighet med ett särskilt mötesförfarande under den temporära lagen för att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin som godkänts av riksdagen.

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2019. Bolagsstämman beslöt att bifalla ersättningspolicyn för bolagets organ som framlagts för bolagsstämman.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag, att antalet styrelsemedlemmar minskar med två, och att sex medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med nomineringsutskottets förslag återvaldes Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone och Dag Wallgren till styrelsemedlemmar. Eva Hamilton och Peter Therman hade tidigare meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar i bolaget. De avgick från styrelsen den 18 mars 2020 i och med att den tidigare sammankallade bolagsstämman annullerades pga. Covid-19-pandemin. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt vidare i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskotts förslag att styrelsearvodena bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för överlåtelseskatten. Aktierna anskaffas inom loppet av två veckor efter bolagsstämman eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2020 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt beslut av bolagsstämman.

Revisorer

CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman återvaldes till revisorer. Till revisorssuppleant återvaldes revisionsbolaget KPMG Oy Ab. Revisorernas arvoden utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Lauri Ratia till ordförande och Leena Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning 2020, och enligt bedömningen är samtliga sex styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Tre av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Esa Lager, Leena Niemistö och Tracy Stone).

Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en belöningskommitté bland sina medlemmar. Esa Lager valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Stefan Björkman och Dag Wallgren valdes till kommitténs övriga medlemmar. Lauri Ratia valdes till belöningskommitténs ordförande och Stefan Björkman och Leena Niemistö till kommitténs övriga medlemmar.

Företagssaneringsförfarande

Som tidigare meddelats, beslutade bolagets styrelse att lämna in ansökan om företagssaneringsförfarande till Helsingfors tingsrätt måndagen den 6 april 2020 i enlighet med lagen om företagssanering. Eftersom Helsingfors tingsrätt i sitt beslut onsdagen den 8 april 2020 beslutat att inleda saneringsförfarande beträffande bolaget på basis av en ansökan inlämnad av en av bolagets borgenärer, är fortsättandet av saneringsförfarandet inte beroende av fortsättandet av bolagets egna ansökan beträffande saneringsförfarandet. Bolagsstämman beslöt att stöda fortsättningen av saneringsförfarandet i enlighet med styrelsens förslag.

Tingsrätten har utsett advokat Jyrki Tähtinen från Borenius Advokatbyrå Ab som utredare för bolagets företagssaneringsförfarande. I enlighet med tingsrättens beslut ska förslaget till saneringsprogram göras upp innan den 11 december 2020.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka