Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för den 1 januari – 31 mars 2020

Ett gott resultat i januari–februari, COVID-19 inverkade dramatiskt på affärsverksamheten i mars

STOCKMANN Oyj Abp, Delårsrapport 30.4.2020 kl. 8.00 EET’

Januari–mars 2020
- Koncernens omsättning uppgick till 168,4 miljoner euro (207,2), en minskning på 17,6 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 54,2 % (53,2).
- Rörelseresultatet uppgick till -30,5 miljoner euro (-21,4).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till -29,4 miljoner euro (-20,6, eller -21,8 exklusive Nevsky Centre).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,53 euro (-0,46).
- Efter rapportperioden, den 6 april 2020, lämnade Stockmann Oyj Abp in en ansökan om företagssaneringsförfarande (börsmeddelande 6.4.2020). Stockmann publicerar sin delårsrapport för januari–mars 2020 som en kortfattad ledningens delårsredogörelse pga. den rådande coronavirussituationen (COVID-19) samt
Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsförfarande som Helsingfors tingsrätt den 8 april 2020 beslutade att inleda.

Verkställande direktör Jari Latvanen
Koncernens försäljning i januari–februari var på en sund nivå med en tillväxt på 3,5 %. Under rådande förhållanden, kan utvecklingen för början av året anses vara god.

Dessvärre har den oväntade coronavirussituationen lett till en extrem minskning i kundvolymerna och försäljningen efter den första veckan i mars, varpå försäljningen i mars minskade med 49,1 %. Trots en fortsatt kraftig tillväxt i Stockmanns och Lindex nätbutiker under de senaste veckorna, kan nätförsäljningstillväxten inte kompensera den drastiska minskningen i kundvolymerna i denna rådande exceptionella situation.

Coronavirusepidemin har tvingat oss att söka nya sätt att föra Stockmannkoncernen framåt. De många restriktionerna och bestämmelserna som epidemin har förorsakat, kommer betydligt att minska volymen i våra affärsverksamheter, dess lönsamhet och kassaflöde. Som en följd av epidemin inledde vi i mars kostnadsinbesparande åtgärder och inledde samarbetsförhandlingar för att minska på kostnaderna samt justera personalresurserna via permitteringar.

Efter den första veckan i mars har coronavirusepidemin i Europa förorsakat betydande förändringar i Stockmannkoncernens verksamhetsomgivning, med plötsliga minskningar i kundvolymerna. Coronaviruset och införda restriktioner hade i det rådande läget en stor inverkan på bolagets kundvolymer och kassaflöde, och därför beslöt Stockmann Oyj Abp att ansöka om företagssaneringsförfarande. Företagssaneringsförfarandet ger oss tid och möjligheter att återställa våra verksamheter i denna svåra situation. Vi kommer att fortsätta våra affärsverksamheter och betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt. Vårt främsta mål för tillfället är att säkerställa förutsättningarna för en vinstbringande verksamhet, arbetsplatserna för vår personal samt att fortsätta att utveckla koncernens sunda affärsverksamheter för framtiden.


NYCKELTAL

 

1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019
Omsättning, milj. euro 168,4 207,2 960,4
Bruttomarginal, % 54,2 53,2 56,3
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -30,5 -21,4 13,3
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro -29,4 -20,6 29,0
Periodens resultat, milj. euro -37,4 -32,4 -54,3
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,55 -0,47 -0,84
Personal, medeltal 6 599 6 914 7 002
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro -22,4 -20,1 102,3
Investeringar, milj. euro 6,3 6,5 33,8
Eget kapital/aktie, euro 10,31 11,11 11,12
Nettoskuldsättningsgrad, % 126,5 123,7 112,4
Soliditet, % 35,8 36,7 38,1
 

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Som en följd av den rådande coronavirussituationen samt bl.a. den offentliga sammankomstbegränsningen som Finlands regering utfärdade den 16 mars 2020, beslöt Stockmann den 17 mars 2020 att annullera sin ordinarie bolagsstämma som skulle ha sammanträtt onsdagen den 18 mars 2020. Stockmann sammankallar den ordinarie bolagsstämman den 4 juni 2020.

Eftersom Stockmann Oyj Abp:s bolagsstämma annullerades, lämnade styrelsemedlemmarna Peter Therman och Eva Hamilton sina platser den 18 mars 2020 genom att avgå från Stockmanns styrelse. Såväl Therman som Hamilton hade tidigare meddelat att de inte längre står till förfogande att bli omvalda som medlemmar i styrelsen. Således består Stockmanns styrelse fr.o.m. den 19 mars 2020 av följande medlemmar fram till följande bolagsstämma: Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone och Dag Wallgren.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Efter den första veckan i mars har coronavirusepidemin i Europa föranlett kraftiga förändringar inom Stockmannkoncernens verksamhetsomgivning med plötsliga och betydande minskningar i kundvolymer och kassaflöde. Trots en fortsatt kraftig tillväxt i Stockmanns och Lindex nätbutiker under de senaste veckorna, kan nätförsäljningstillväxten inte kompensera den drastiska minskningen i kundvolymerna i denna rådande exceptionella situation.

Ledningsgruppen och styrelsen anser är att Stockmanns affärsverksamhet är livsduglig och kan saneras, varpå Stockmanns styrelse med hänsyn till bolagets finansieringsstruktur lämnade in en företagssaneringsansökan för moderbolaget Stockmann Oyj Abp den 6 april 2020. Coronaviruset samt de begränsningar som utfärdats till följd av detta har haft och kommer att ha en väsentlig inverkan på bolagets kundmängder och kassaflöde.

Företagssaneringsförfarandet gäller inte koncernens dotterbolag det vill säga Stockmann-varuhusen i Baltikum eller Lindex.


Helsingfors tingsrätt beslöt den 8 april 2020, beslutat att inleda förfarande i enlighet med lagen om företagssanering för Stockmann Oyj Abp. Tingsrätten utsåg advokat Jyrki Tähtinen från Borenius Advokatbyrå Ab som utredare för bolagets företagssaneringsförfarande. I enlighet med tingsrättens beslut skall förslaget till saneringsprogram göras upp innan den 11 december 2020.

AFFÄRSVERKSAMHETENS KONTINUITET, RISKER OCH FINANSIELLA SITUATION

Bolagsledningen och styrelsen anser är att Stockmanns affärsverksamhet är livsduglig och kan saneras. Coronaviruset samt de begränsningar som utfärdats till följd av detta har dock haft och kommer att ha en väsentlig inverkan på bolagets kundmängder och kassaflöde. Stockmanns borgenärer, vilka representerade över hälften av Stockmann Oyj Abp:s skulder, stödde Stockmann Oyj Abp:s företagssaneringsförfarande, och Stockmann fortsätter att föra en konstruktiv dialog med sina finansiärer även under företagssaneringsfasen. Som en följd av ansökan om företagssaneringsförfarande införde Helsingfors tingsrätt ett tillfälligt indrivnings- och verkställighetsförbud mot Stockmann Oyj Abp, och ca 640 miljoner euro av koncernens externa skulder (räntebärande lån inklusive hybridlånet som behandlas som eget kapital, leverantörsskulder samt övriga kortfristiga skulder) är föremål för företagssanering. Detta har förorsakat osäkerhet bland leverantörer, men ledningen förväntar sig att affärsrelationerna gradvis kommer att normaliseras. Åtgärder i syfte att justera kostnadsstrukturen och produktinköpen pga. coronaviruset kommer att förverkligas från det andra kvartalet framåt. Dessa åtgärder kommer att erbjuda stöd för kassaflödet.

I Stockmanns finansiella tillgångar fanns den 31 mars 2020 en orealiserad utländsk valutaderivatvinst på 15,2 miljoner euro. Samtliga derivatkontrakt avslutades den 6 april 2020 av bankerna. För tillfället skyddar koncernen inte sina utländska valutapositioner.

Den utdragna coronavirussituationen kommer att ha en negativ inverkan på Stockmanns likviditet, finansiella position och på värdet av tillgångar. Bolagsledningen och styrelsen uppskattar regelbundet operativa och strategiska risker i anslutning till situationen. Riskerna uppskattas även som en del av den pågående företagssaneringsprocessen.

Stockmann förhandlar med de svenska skattemyndigheterna gällande en möjlig säkerhet på totalt 22 miljoner euro och ränta relaterad till en skattetvist om ett efterbeskattningsbeslut för Stockmann Sverige AB för åren 2013–2017.

Stockmann jobbar med att göra upp ett förslag till ett företagssaneringsprogram. Som en del av förberedelserna för programmet kommer Stockmann att beräkna sales och leseback-alternativ för sina fastigheter. Processen gällande strategiska alternativ för Lindex ägarskap är tillsvidare avbruten.


RESULTATPROGNOS OCH UTSIKTER FÖR ÅR 2020

Det globala utbrytandet av coronaviruset har förorsakat betydande förändringar i Stockmannkoncernens verksamhetsomgivningar med extrema minskningar i kundvolymer och kassaflöde. Osäkerheterna i den globala ekonomin förväntas fortsätta under år 2020 och coronaviruset kommer att ha en betydande inverkan på världsekonomin. Detaljhandelsmarknaden förväntas vara fortsatt utmanande pga. förändringar i konsumenternas beteende och förtroende, vilka även påverkas av coronavirussituationen.

Stockmann reviderade sin resultatprognos den 18 mars 2020: På grund av snabba förändringar i vår affärsverksamhetsomgivning, är Stockmanns tidigare resultatprognos från den 13 februari 2020 inte längre valid. Stockmann publicerar en ny resultatprognos när utsikterna på våra marknader är klarare.

Stockmann jobbar med att göra upp ett förslag till ett företagssaneringsprogram, vilket i enlighet med tingsrättens beslut skall göras upp innan den 11 december 2020.

Ledningens delårsredogörelse
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens ledningens delårsredogörelse för januari–mars 2020 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Ledningens delårsredogörelse är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Webcast
På grund av den rådande sammankomstbegränsningen ordnas press- och analytikerträffen i dag, den 30 april 2020 kl. 10.00 som en direktsänd webcast, som kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör,
tel. +358 9 121 3351
Henna Tuominen, direktör, kommunikation, CSR och IR, tel. +358 50 5705080


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 Stockmann ledningens dela rsredogo relse Q1 2020.pdf


Tillbaka