Stockmann Oyj Abp har beslutat att lämna in ansökan om företagssaneringsförfarande

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 6.4.2020 kl. 9.00 EET

Stockmann Oyj Abp har beslutat att lämna in ansökan om företagssaneringsförfarande


Coronavirusepidemin (COVID-19) som brutit fram i Europa efter den första veckan i mars har förorsakat en avsevärd ändring i Stockmann-koncernens affärsverksamhetsomgivning och har plötsligt förminskat kundmängderna. Trots att Stockmann-varuhusaffärsverksamhetens och Lindex näthandel har fortsatt att växa kraftigt under de senaste veckorna räcker inte tillväxten i det digitala uträttandet av ärenden i denna exceptionella situation till att ersätta den väldigt kraftiga nedgången i kundmängderna.

Eftersom bolagets affärsverksamhet är livsduglig och kan saneras har Stockmanns styrelse beslutat att med hänsyn till bolagets finansieringsstruktur lämna in företagssaneringsansökan rörande Stockmann Oyj Abp. Coronaviruset samt de begränsningar som getts till följd av detta har haft och kommer att ha en väsentlig inverkan på bolagets kundmängder och kassaflöde.

Företagssaneringsförfarandet gäller inte koncernens dotterbolag det vill säga Stockmann-varuhusen i Baltikum eller Lindex.

Förnyandet av affärsverksamheten på rätt spår innan coronavirusepidemin

Stockmann-koncernen förnyade år 2019 sin strategi och inledde ett reformprogram för både Stockmann-varuhusaffärsverksamheten och Lindex som innehåller kostnadsbesparingar och andra effektiveringsåtgärder. De strategiska valen, sparprogrammet samt både Lindex och Stockmanns förbättrade utveckling syntes som ett positivt korrigerat rörelseresultat för räkenskapsperioden 2019. Utvecklingen av bolagets affärsverksamhet fortsatte som tydligt bättre än det föregående året under januari-februari 2020. Bolagets skuldmängd sjönk väsentligt under året 2019 bland annat i och med att fastigheten Nevsky Centre såldes. Mängden räntebärande främmande kapital utan IFRS 16 -leasingavtalsskulder var 412,3 miljoner euro i slutet av året 2019.

”Det har gjorts mycket hårt med arbete hos Stockmann och Lindex för att utveckla och förnya affärsverksamheten så att resultatet för båda våra affärsverksamheter vänds till tillväxt innan år 2020. De strategiska val som gjorts på våren 2019 har visat sig vara rätta och koncernens affärsverksamhet har utvecklats såväl år 2019 som i januari-februari 2020 på det sätt som eftersträvats. Den aldrig förut skådade situationen som förorsakats av coronaepidemin ledde emellertid till en situation i vilken nedgången i kundmängderna har varit väldigt kraftig och bolagets kassatillgångar har sinat ut. I denna väldigt svåra situation har bolagets styrelse beslutat att Stockmann söker sig till företagssanering. Vår tydliga synpunkt är att Stockmann-koncernen innehar förutsättningar för lönsam affärsverksamhet i och med de inledda åtgärderna” konstaterar Lauri Ratia, styrelseordförande för Stockmann Oyj Abp.

”Vi har arbetat outtröttligt tillsammans med hela vår personal och med stort hjärta för Stockmann och Lindex samt våra kunder. På grund av coronaepidemin är vi tyvärr i en situation i vilken vi är tvungna att söka nya vägar för att föra Stockmann-koncernen framåt. Vår främsta målsättning är nu att trygga bolagets verksamhetsförutsättningar och behålla arbetsplatserna” konstaterar Jari Latvanen, verkställande direktör för Stockmann Oyj Abp.

”Vi tror kraftigt på att Stockmann-koncernens valda strategi är den rätta. Vi fortsätter med det kraftiga utvecklandet av Lindex varumärke till en av de avsevärda europeiska modeaktörerna i likhet med utvecklandet av Stockmann-varuhusaffärsverksamheten genom att efterfölja våra tre grundprinciper: vi erbjuder unika och högklassiga produkter, bästa servicen för våra kunder samt inför nyheter från världen till Finland och Baltikum. Samtidigt vill vi agera som en ansvarsfull företagsmedborgare i vår hela värdekedja och sätta koncernens ekonomi på en sund grund” avslutar Latvanen.

Stockmann informerade den 18 mars 2020 att det beräknas att utbrottet av coronaviruset, samt de många begränsningarna och bestämmelserna som denna förorsakar, kommer att avsevärt försvaga volymen och lönsamheten i bolagets affärsverksamheter. Bolaget inledde den 23 mars 2020 inbesparingsåtgärder och samarbetsförfaranden inom varuhusaffärsverksamheten i Finland i syfte att anpassa personalresurserna genom tidsbestämda permitteringar. Även Lindex har inlett anpassningsåtgärder för att minska på kostnaderna och för att anpassa sina personalresurser i sina olika verksamhetsländer i coronavirussituationen.

Sökandet till företagssanering

Stockmann Oyj Abp:s ansökan om företagssaneringsförfarande har lämnats till Helsingfors tingsrätt den 6 april 2020.

Bolaget har diskuterat dess syfte att lämna in ansökan för att inleda företagssaneringsförfarande med sin banksyndikat samt med vissa andra stora borgenärer. Dessa grupp, som representerar över en femtedel av alla bolagets kända borgenärer, har preliminärt uttryckt sitt positiva förhållande till inlämningen av ansökan.

Bolagets styrelse kommer att sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om fortsättandet av företagssaneringsansökan under en senare tidpunkt som meddelas skilt. Bolaget sammankallar senare skilt den ordinarie bolagsstämman.

Stockmann publicerar delårsrapporten för januari-mars den 30 april 2020. Bolaget publicerar en ny resultatprognos när marknadsutsikterna är tydligare.

Stockmann Oyj Abp

Styrelsen

Ytterligare information:
Lauri Ratia, styrelseordförande, tel. +358 50 2922
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606


www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka