Förändring till aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse

STOCKMANN Oyj Abp, Ändring av styrelse/ledning/revisor 26.2.2020 kl. 14.00 EET

Efter förslaget från Stockmann Oyj Abp:s aktieägarnas nomineringsutskott till bolagsstämman den 27 januari 2020 har nuvarande styrelsemedlem Eva Hamilton meddelat nomineringsutskottet att hon på grund av förändrade personliga omständigheter inte längre kommer att vara tillgänglig för omval vid den ordinarie bolagsstämman. Eva Hamilton har accepterat nya förtroendeuppdrag i Sverige och har därför beslutat att avgå från Stockmanns styrelse.

Med anledning av denna förändring föreslår nomineringsutskottet för den ordinarie bolagsstämman som sammanträder den 18 mars 2020 att antalet styrelsemedlemmar är sex (6) och att styrelsens nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Annars förblir nomineringsutskottets förslag i den form som publicerades den 27 januari 2020.

Närmare information om Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor www.stockmanngroup.com.

Som ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott verkar Gunvor Kronman (utnämnd av Föreningen Konstsamfundet r.f.) och som medlemmar Ole Johansson (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland), Paul Hartwall (utnämnd av Hartwall Capital Oy Ab, företräder HC Holding Oy Ab), Kari Niemistö samt Stockmanns styrelseordförande Lauri Ratia.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850
Anna Bjarland, Head of Communications, tel. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka