Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2019

Stockmannkoncernens justerade rörelseresultat förbättrades under fjärde kvartalet

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2020 kl. 8.00 EET

Oktober-december 2019, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 285,7 miljoner euro (304,5), en minskning på 5,1 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 56,6 % (55.6).

- Rörelseresultatet uppgick till 22,4 miljoner euro (-2,8).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 28,0 miljoner euro (23,5, eller 19,1 exklusive Nevsky Centre).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,01 euro (-0,12).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till 0,07 euro (0,25).

Januari-december 2019, kvarvarande verksamheter
- Koncernens omsättning uppgick till 960,4 miljoner euro (1 018,8), en minskning på 4,5 % enligt jämförbara valutakurser.

- Bruttomarginalen var 56,3 % (56,9).
- Rörelseresultatet uppgick till 13,3 miljoner euro (-5,0).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 29,0 miljoner euro (28,4, eller 10,4 exklusive Nevsky Centre).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,84 euro (-0,68).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,63 euro (-0,22).

Styrelsen kommer att föreslå att ingen dividend utbetalas för räkenskapsåret 2019.

Koncernens siffror för 2019 inkluderar förändringar pga. IFRS 16. Jämförelsesiffrorna för år 2018 är inte omräknade. IFRS 16-posterna presenteras i tabellen ”IFRS 16-inverkan”.

Resultatprognos för år 2020:
Stockmann uppskattar att koncernens rörelsevinst ökar klart under år 2020 (2019: 13,3 miljoner euro).

Verkställande direktör Jari Latvanen:
Under år 2019 skedde stora förändringar inom Stockmanns affärsverksamhet. Vi förnyade vår strategi och introducerade mot slutet av året en klarare vision, mission samt värden. De första effekterna av de strategiska åtgärderna och den pågående transformationen syns i vårt finansiella resultat.

Omsättningen år 2019 uppgick till 960 miljoner euro. Den justerade rörelsevinsten var 29 miljoner euro. Det positiva resultatet uppnåddes genom vårt förnyelseprogram, pågående inbesparingar samt förbättrade resultat inom såväl Lindex som Stockmann. På grund av säsongfluktuationer genererades största delen av årets resultat under det fjärde kvartalet.

Lindex hade ett starkt helårsresultat med ökad lönsamhet på samtliga marknader, försäljningskanaler och affärsområden. Under fjärde kvartalet förbättrades Lindex justerade rörelsevinst tack vare en god utveckling av bruttomarginalen och en god kostnadskontroll. I augusti meddelade Stockmann att styrelsen beslutat att undersöka strategiska alternativ för Lindex ägarskap. Processen fortskrider planenligt.

Under år 2019 gjorde vi flera viktiga organisatoriska och affärsmässiga beslut vilka bidrog till att minska omsättningen. Stockmann-enhetens affärsverksamhet förblev förlustbringande för hela året, trots att sista kvartalet var lönsamt.

Under år 2020 kommer vi målmedvetet att arbeta för att uppnå vårt huvudmål, dvs. att vända varuhusverksamheten till en hållbar nivå innan år 2021. Vi har många pågående projekt och reformer i syfte att förbättra trenden och vi framskrider planenligt. Vårt mål är att förbättra koncernens rörelseresultat år 2020. Allt steg vi tar går i riktning mot detta mål.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 10–12/
2019
10–12/
2018
1–12/
2019
1–12/
2018
Omsättning, milj. euro 285,7 304,5 960,4 1 018,8
Bruttomarginal, % 56,6 55,6 56,3 56,9
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 57,2 36,2 153,0 76,0
Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 62,8 37,5 168,6 84,3
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 22,4 -2,8 13,3 -5,0
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 28,0 23,5 29,0 28,4
Nettofinansieringsposter, milj. euro -12,3 -9,2 -52,7 -34,6
Resultat före skatt, milj. euro 10,1 -12,0 -39,3 -39,6
Periodens resultat, milj. euro 1,9 -7,0 -54,3 -43,7
Resultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,01 -0,12 -0,84 -0,68
Personal, medeltal 6 924 7 191 7 002 7 241
         
Kvarvarande och avvecklade verksamheter 10–12/
2019
10–12/
2018
1–12/
2019
1-12/
2018
Nettoresultat/aktie, före och efter utspädning, euro -0,01 -0,14 -0,84 -0,70
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 69,9 82,1 102,3 82,9
Investeringar, milj. euro 9,6 8,2 33,8 29,3
Eget kapital/aktie, euro     11,12 11,71
Nettoskuldsättningsgrad, %     124,4 64,5
Soliditet, %     38,1 46,2
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, %     0,9 -0,4


POSTER SOM INVERKAR PÅ JÄMFÖRBARHETEN

Miljoner euro 10–12/
2019
10–12/
2018
1–12/
2019
1–12/
2018
Driftsbidrag (EBITDA) 57,2 36,2 153,0 76,0
Justeringar till driftsbidraget (EBITDA)        
  Omstrukturering och transformationsarrangemang 5,8 0,1 15,2 3,3
  Vinst eller förlust från försäljning av fastigheter -0,3 0,1 0,4 -6,8
  Värdejusteringar i tillgångar som   innehas för försäljning   1,1   11,9
Justeringar totalt 5,5 1,3 15,6 8,4
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 62,8 37,5 168,6 84,3
         
Miljoner euro 10–12/
2019
10–12/
2018
1–12/
2019
1-12/
2018
Rörelseresultat (EBIT) 22,4 -2,8 13,3 -5,0
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)        
  Nedskrivning i goodwill   25,0   25,0
  Omstrukturering och transformationsarrangemang 5,8 0,1 15,2 3,3
  Vinst eller förlust från försäljning av fastigheter -0,3 0,1 0,4 -6,8
  Värdejusteringar i tillgångar som   innehas för försäljning   1,1   11,9
Justeringar totalt 5,5 26,3 15,6 33,4
Justerat rörelseresultat (EBIT) 28,0 23,5 29,0 28,4


INVERKAN AV IFRS 16

Miljoner euro, kvartal Rapporterat
10–12/2019
IFRS 16 poster
10–12/2019
Exklusive IFRS 16 poster
10–12/2019
Rapporterat
10–12/2018
Omsättning 285,7 -0,5 286,2 304,5
Driftsbidrag (EBITDA) 57,2 24,5 32,8 36,2
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 62,8 24,5 38,3 37,5
Avskrivningar 34,8 20,3 14,5 13,9
Rörelseresultat (EBIT) 22,4 4,2 18,3 -2,8
Justerat rörelseresultat (EBIT) 28,0 4,2 23,8 23,5
Nettofinansieringskostnader -12,3 -6,2 -6,0 -9,2
Nettoresultat 1,9 -1,6 3,5 -8,4
Kassaflöde från rörelsen 69,9 18,2 51,7 82,1

Miljoner euro, från årets början Rapporterat 1–12/2019 IFRS 16 poster 1–12/2019 Exklusive IFRS 16 poster 1–12/2019 Rapporterat 1–12/2018
Omsättning 960,4 -2,1 962,6 1 018,8
Driftsbidrag (EBITDA) 153,0 100,0 53,0 76,0
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 168,6 100,0 68,6 84,3
Avskrivningar 139,6 83,9 55,7 55,9
Rörelseresultat (EBIT) 13,3 16,1 -2,8 -5,0
Justerat rörelseresultat (EBIT) 29,0 16,1 12,9 28,4
Nettofinansieringskostnader -52,7 -26,1 -26,6 -34,6
Nettoresultat -54,3 -7,9 -46,4 -45,2
Tillgångar 2 103,2 505,5 1 597,7 1 827,9
Räntebärande nettoskuld 900,2 512,8 387,4 543,6
Kassaflöde från rörelsen 102,3 73,9 28,4 82,9

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).

STRATEGI

Lindex mål är att fortsättningsvis stärka sin internationella tillväxt och i synnerhet den digitala transformationen. Lindex har en stark marknadsställning i Norden, med en snabbt växande näthandelsverksamhet genom sina egna kanaler och tillsammans med sina globala näthandelspartners, ett välpresterande och flexibelt butiksnätverk samt en ökande lönsamhet. I enlighet med vad som tidigare meddelats, fortsätter Stockmann att undersöka strategiska alternativ för Lindex ägarskap.

Stockmanns-enhetens tvååriga förnyelseprocess framskrider bra. Målet är att positionera Stockmann som en marknadsplats för ett gott liv som erbjuder de bästa och mest inspirerande produkter inom mode, skönhet och hem. Fokuseringen ligger starkt på en utomordentlig kundbetjäning och kvalitativa kundupplevelser. Utbudet förnyas och graden av hållbara varumärken ökas för att bättre möta våra kunders behov.

Såväl Stockmann som Lindex fortsätter att systematiskt utveckla sina digitala tjänster och teknologiska lösningar i syfte att stärka den flerkanaliga approachen. Stockmann förnyar sina varuhus i Helsingfors och Jumbo och lanserar en ny nätbutik under sommaren 2020.

Stockmann-enhetens förnyelseprogram som inkluderar kostnadsinbesparingar och andra effektivitetsåtgärder fortsätter som planerat. För att vända Stockmanns resultat och göra det lönsamt, krävs en betydande förnyelse av verksamheten jämte en kostnadsreducering.

Den 1 juli 2019 introducerades en ny verksamhetsmodell och ny struktur, och ca 150 tjänster avslutades. Från och med den 1 februari 2020 förenklade Stockmann-affärsenheten sin struktur ytterligare, och lanserade en ny kund- och kategoribaserad organisation. Inbesparingarna blev redan synliga i slutet av år 2019 och blir tydliga i resultatet för år 2020. Ungefär en tredjedel av inbesparingsmålet uppnåddes under år 2019.

År 2019 omförhandlade Stockmann sina kontrakt med flera ICT-partners och uppnådde kostnadsbesparingar. I oktober introducerades också ett nytt stamkundprogram, och marknadsföringsinsatserna riktas på ett nytt sätt.

UTSIKTER FÖR ÅR 2020

Vi förväntar oss att osäkerheterna inom den globala ekonomin kommer att fortsätta under år 2020. Bruttonationalprodukten på Stockmanns huvudmarknader uppskattas visa en moderat tillväxt under år 2020. Vi uppskattar att detaljhandelsmarknaden fortsättningsvis är utmanande pga. förändringar i kundernas köpbeteende, ökande konkurrens samt en moderat konsumentförtroendeindikator.

Stockmanns förnyelseprogram kommer att fortsätta under år 2020. Lindex kommer att fortsätta att öka effektiviteten och undersöka nya tillväxtmöjligheter. Stockmann uppskattar att koncernens rörelsevinst ökar klart under år 2020 (2019: 13,3 miljoner euro).

Kapitalinvesteringsprojekt kommer att ses över och beslutas under året, de totala planerade investeringarna uppgår till cirka 45 miljoner euro.

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

Stockmann publicerar en separat utredning om förvaltnings- och styrningssystemet (Corporate Governance Statement) för år 2019 i enlighet med rekommendationen i Finsk kod för bolagsstyrning. Utredningen kommer att publiceras under vecka 9.

Bokslutskommuniké 2019
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2019 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Bolagsstämma 2020
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 18 mars 2020 med början kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller förslagen till bolagsstämman, publiceras som ett separat börsmeddelande den 13 februari 2020.

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 13 februari 2020 kl. 10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Det engelskspråkiga evenemanget kan följas som en direktsänd webcast via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Jari Latvanen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5606
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaRelease.pdf


Tillbaka