Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 27.1.2020 kl. 14.00 EET

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat framföra följande förslag för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 18 mars 2020:

Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara sju, dvs. minska med en medlem.

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Stefan Björkman, Eva Hamilton, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Tracy Stone och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmen Peter Therman har meddelat att han inte längre står till förfogande som styrelsemedlem i bolaget.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall av inval, kommer att återvälja Lauri Ratia till styrelsens ordförande och Leena Niemistö till styrelsens vice ordförande.

Nomineringsutskottet föreslår att styrelsearvodena bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2020 har publicerats. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2020 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Nomineringsutskottet föreslår även att styrelsens mötesarvoden bibehålls oförändrade och att i mötesarvode per styrelsemöte utbetalas 1 100 euro till styrelseordförande och 600 euro var till styrelsemedlemmarna. För revisionskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 1 100 euro till revisionskommitténs ordförande och 800 euro var till kommitténs medlemmar. För belöningskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 600 euro var till kommitténs ordförande och medlemmar.

Konstsamfundet r.f., Svenska litteratursällskapet r.f. och Kari Niemistö har meddelat bolaget att de kommer att förnya sitt separata avtal med Lauri Ratia om expertistjänster i syfte att utveckla Stockmanns aktieägarvärde.

Närmare information om Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor www.stockmanngroup.com. Nomineringsutskottets förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott verkar Gunvor Kronman (utnämnd av Föreningen Konstsamfundet r.f.) och som medlemmar Ole Johansson (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland), Paul Hartwall (utnämnd av Hartwall Capital Oy Ab, företräder HC Holding Oy Ab), Kari Niemistö samt Stockmanns styrelseordförande Lauri Ratia.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850
Anna Bjarland, Head of Communications, tel. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka