Stockmann offentliggör en framgångsrik begäran om samtycke avseende dess hybridlån

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 26.11.2019 kl. 16.00 EET

Stockmann Oyj Abp ("Emittenten" eller "Stockmann") har framgångsrikt genomfört dess begäran om samtycke från samtliga innehavare ("Innehavare") av dess hybridlån (ISIN: FI4000188776) ("Hybridlån") för att genomföra vissa ändringar ("Förslaget") i villkoren för Hybridlånet ("Villkoren") för att möjliggöra tillräckligt med tid för att undersöka strategiska alternativ för Lindex ägarskap och i samband med eller efter ett möjligt genomförande av processen en mer omfattande omfinansiering av koncernens skuldsättning, ifall en omfinansiering då är ändamålsenlig ("Begäran Om Samtycke").

Engelska termer med inledande versal som används häri skall ha samma innebörd som de tillskrivs i engelskspråkiga memorandumet avseende inhämtandet av samtycke daterat 31.10.2019 ("Memorandum").

I samband med Begäran Om Samtycke bad Stockmann Innehavarna av Hybridlånet att godkänna Förslaget i ett skriftligt förfarande ("Skriftligt Förfarande"). Det Skriftliga Förfarandet inleddes 31.10.2019 och avslutades 25.11.2019. Förslaget godkändes av en erforderlig majoritet av de Innehavare av Hybridlånet som deltog i det Skriftliga Förfarandet. Ändringarna i Hybridlånets Villkor i enlighet med Förslaget som godkänts i det Skriftliga Förfarandet träder därmed i kraft från och med 27.11.2019. I det Skriftliga Förfarandet godkända ändringar är bifogat i detta börsmeddelande.

Emittenten betalar till de Innehavare som röstade till förmån för Förslaget ett arvode om 0,50 procent ("Arvodet") av det nominella värdet (Nominal Amount) av varje Hybridlån som Innehavare av Hybridlånet besitter. Arvodet utbetalas till de Innehavare av Hybridlånet från vilka Tabulationsagenten mottog en giltig röstblankett (Voting Form) till förmån för Förslaget innan tidsgränsen för samtycke (Final Response Time) (och som inte giltigt återkallade röstblanketten). Arvodet betalas senast 10.12.2019 till de Innehavare som är berättigade till det.

I frågor som berör Begäran om Samtycke ombeds Innehavare att kontakta Soliciterande Agenten.

Soliciterande Agent:
Danske Bank A/S
c/o Danske Bank A/S, Finland Branch
Kaserngatan 21 B, PL 1613
FI-00130 HelsingforsE-post: liabilitymanagement@danskebank.dk
Puh.: +358 10 513 8794

Mer information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp
Jari Latvanen
Verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Principal mediaRelease.pdf


Tillbaka