Stockmann offentliggör begäran om samtycke avseende dess hybridlån på 85 miljoner euro

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 31.10.2019 kl. 17.05 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL FÖRENTA STATERNA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Stockmann Oyj Abp ("Emittenten" eller "Stockmann") begär om samtycke av alla innehavare ("Innehavare") av dess hybridlån på 85 miljoner euro om 7,750 procent (ISIN: FI4000188776) ("Hybridlån") för godkännande av vissa ändringar ("Förslaget") i villkoren för Hybridlånet ("Villkoren") ("Begäran Om Samtycke"). Begäran Om Samtycke är föremål för de villkor och restriktioner som beskrivs i ett engelskspråkigt memorandum avseende inhämtandet av samtycke daterat 31.10.2019 ("Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke"). Engelska termer med inledande versal som används häri skall ha samma innebörd som de tillskrivs i Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke.

Stockmann har 9.8.2019 publicerat sin avsikt att undersöka strategiska alternativ för Lindex ägarskap. För att möjliggöra tillräckligt med tid för genomförandet av processen och i samband med eller efter ett möjligt genomförande en mer omfattande omfinansiering av Koncernens skuldsättning, ifall en omfinansiering är då ändamålsenlig, begär Stockmann Innehavarnas samtycke till att skjuta upp i Villkoren definierade First Reset Date-datumet, från och med vilken Hybridlånets räntesats skulle höjas med 5,00 procent, med 18 månader. Vidare begär Stockmann samtycke av Hybridlånets Innehavare för att införa en ny klausul i Villkoren som ger Stockmann möjligheten att lösa in Hybridlånet, för ett inlösenpris om 101 procent av nominella värdet, vid en potentiell divestering av Lindex. Stockmann begär att Innehavarna godkänner Förslaget i ett skriftligt förfarande ("Skriftliga Förfarandet") för att genomföra ändringarna i Villkoren enligt förslag.

Som en kompensation till alla Innehavare av Hybridlånet erbjuder Emittenten att höja i Villkoren definierade årliga räntan (Initial Fixed Interest) från 7,750 procent per år till 10,750 procent per år från och med 31.1.2020, under förutsättning att Förslaget godkänns i Skriftliga Förfarandet av erforderlig majoritet. Ytterligare, erbjuder Emittenten som tilläggskompensation till de Innehavare som röstar till förmån för Förslaget ett arvode om 0,50 procent ("Arvodet") av nominella värdet (Nominal Amount) av varje Hybridlån som Innehavare av Hybridlånet besitter. Arvodet utbetalas till de Innehavare av Hybridlånet från vilka Tabulationsagenten har mottagit giltig Fullmakt (Voting Instruction) till förmån för Förslaget innan Tidsgränsen För Samtycke (Final Response Time) (och som inte har giltigt återkallat Fullmakten). Utbetalningen av Arvodet förutsätter att Förslaget godkänns av en erforderlig majoritet av Innehavare som deltar i Skriftliga Förfarandet. Utbetalningsdagen för Arvodet anges i samband med att resultatet av Skriftliga Förfarandet meddelas. Innehavare som (i) inte röstar; (ii) röstar till förmån för Förslaget men efter Tidsgränsen För Samtycke; eller (iii) röstar mot Förslaget är inte berättigade till Arvodet.

För att kvorum skall uppnås i Skriftliga Förfarandet avseende Förslaget förutsätts det enligt Villkoren att Innehavare av Hybridlånet som innehar minst halva (1/2) av det justerade nominella beloppet (Adjusted Nominal Amount) av Hybridlånet röstar i Skriftliga Förfarandet. Förslaget godkänns om minst tre fjärdedelar (3/4) av de i Skriftliga Förfarandet givna rösterna ger sitt samtycke till Förslaget. Ifall kvorum inte uppnås i Skriftliga Förfarandet, kan och förväntar sig Stockmann att inleda ett andra Skriftligt Förfarande avseende Förslaget.

Innehavare rekommenderas att läsa noga Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke för fullständig information och detaljer avseende Förslaget, förfaringssätt för att delta i Skriftliga Förfarandet samt Begäran Om Samtycke. Fullmakten bör skickas till Tabuleringsagenten (Tabulation Agent) via e-post, vanlig post eller med kurir till adressen som anges nedan, så att de är framme senast 25.11.2019 kl. 16.00 (finsk tid) ("Tidsgräns För Samtycke").

Villkoren för Begäran Om Samtycke återfinns i sin helhet i Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke, vilket lämnas ut av Soliciterande Agenten (Solicitation Agent) på Innehavares begäran.

En engelskspråkig begäran avseende röstning i Skriftligt Förfarande är bifogad i detta börsmeddelande.

Stockmann publicerade tidigare idag att Stockmann kommer att emittera ytterligare hybridobligationer med nominellt värde på 21 miljoner euro ("Ytterligare Hybridobligationer") genom en ytterligare emission i enlighet med Villkoren. Datum för fastställande av deltaganderätt i Skriftliga Förfarandet kommer att vara 4.11.2019. Ifall Emittenten inleder ett andra Skriftligt Förfarande till följd av att kvorum inte uppnås, kommer Emittenten att fastställa samma datum, 4.11.2019, också som förutsättning för att delta i andra Skriftliga Förfarandet. Därmed kommer innehavare av Ytterligare Hybridobligationer inte vara berättigade till att delta i Skriftliga Förfarandet eller något därpå följande andra Skriftligt Förfarande avseende Förslaget, eftersom avvecklingsdagen och emissionsdagen kommer att äga rum efter datumet för fastställande av deltaganderätt.

Soliciterande Agent:
Danske Bank A/S
c/o Danske Bank A/S, Finland filial
Kaserngatan 21 B, PL 1613
FI-00130 Helsingfors
E-mail: liabilitymanagement@danskebank.dk
Tel: +358 10 513 8794

Tabulationsagent:
Danske Bank A/S
c/o Danske Bank A/S, Finland filial
Kaserngatan 21 B, PL 1613
FI-00130 Helsingfors
E-mail: liabilitymanagement@danskebank.dk
Tel: +358 10 513 8794

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Principal media


Ansvarsfriskrivning

Detta pressmeddelande skall läsas tillsammans med Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke. En Innehavare som är osäker över den information som Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke innehåller eller hur Innehavaren i fråga bör agera uppmanas att omedelbart söka egen finansiell och juridisk rådgivning, även i fråga om eventuella skattekonsekvenser, från sin aktiemäklare, bankrådgivare, juridiska rådgivare, revisor eller annan lämplig auktoriserad oberoende finansiell rådgivare.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och varken detta pressmeddelande eller Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke skall uppfattas som en inbjudan till att delta i Begäran Om Samtycke i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till eller från vilken, det inte är tillåtet att lämna sådan inbjudan eller får förekomma sådant deltagande enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Distribution eller publicering av detta pressmeddelande eller Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning detta pressmeddelande eller Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke förutsätts av Stockmann att informera sig själva och iaktta sådana restriktioner.

Begäran Om Samtycke genomförs endast utanför Förenta Staterna. Varken detta pressmeddelande eller Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke skall uppfattas som ett erbjudande att sälja värdepapper i Förenta Staterna eller någon annan jurisdiktion. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i Förenta Staterna utan att de registrerats eller befriats från registreringsskyldighet. Hybridlånet har inte registrerats och kommer inte att registreras enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse ("Förenta Staternas värdepaperslag") eller värdepapperslagstiftning i någon annan delstat i Förenta Staterna eller annan jurisdiktion under Förenta Staterna, och kan således inte erbjudas eller säljas i Förenta Staterna, såvida inget undantag i enlighet med Förenta Staternas värdepaperslag är tillämpligt.Communication in respect of Written Procedure 9498117 1.1).pdf


Tillbaka