Stockmann emitterar ytterligare hybridobligationer under dess hybridlån på 85 miljoner euro

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation, 31.10.2019, kl. 17.00 EET

Stockmann Oyj Abp ("Emittenten" eller "Stockmann") emitterar ytterligare hybridobligationer med nominellt värde på 21 miljoner euro ("Ytterligare Hybridobligationer") genom en ytterligare emission i enlighet med villkoren för dess utestående hybridlån på 85 miljoner euro (ISIN: FI4000188776) ("Hybridlån").

Ytterligare Hybridobligationer emitteras med samma villkor (med undantag för emissionspriset och emissionsdagen) som Hybridlånet och Ytterligare Hybridobligationerna kommer att konsolideras och bilda en enda serie tillsammans med Hybridlånet. Avvecklingsdagen för emissionen av Ytterligare Hybridobligationer kommer att vara 7.11.2019.

Rätt att teckna Ytterligare Hybridobligationer har erbjudits till vissa av Stockmanns största aktieägare i ett private placement-förfarande. Ytterligare Hybridobligationer tecknades av Föreningen Konstsamfundet r.f., Kari Niemistö samt Svenska litteratursällskapet i Finland rf. Emissionspriset för Ytterligare Hybridobligationerna kommer att vara 100 procent av Ytterligare Hybridobligationernas nominella värde (jämte upplupen ränta från och med 31.1.2019).

Hybridlånet har inte ett officiellt noterat marknadspris eftersom Hybridlånet inte handlas på någon offentlig handelsplats. Ytterligare Hybridobligationernas emissionspris är inte avsedd att återspegla ett objektivt marknadspris eller Stockmanns syn på ett skäligt marknadspris för Ytterligare Hybridobligationerna eller utestående Hybridlånet. Det är dock Stockmanns uppfattning att Ytterligare Hybridobligationernas emissionspris är något högre än det pris som handeln med Hybridlånet genom privata OTC-transaktioner under senaste tiden förevisar. Teckningen av Ytterligare Hybridobligationer av vissa av Stockmanns största aktieägares kan således anses utgöra dels ett stöd till förmån för bolaget. Ytterligare Hybridobligationerna kommer att förstärka Stockmanns kapitalstruktur och nettobehållningen kommer även att användas till avbetalning av skulder.

Ett hybridlån är ett lån som är efterställd bolagets andra skuldförbindelser. Lånet behandlas som eget kapital i bolagets konsoliderade koncernbokslut som upprättas i enlighet med IFRS-standarderna. Ett hybridlån ger inte dess innehavare samma rättigheter som tillhör aktieägare och den späder inte ut de nuvarande aktieägarnas aktieinnehav.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
Verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka