Stockmann överväger möjligheten att framföra en begäran om samtycke avseende dess hybridlån på 85 miljoner euro

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 21.10.2019 kl. 12.00 EET

Stockmann Oyj Abp ("Emittenten" eller "Stockmann") överväger att begära om samtycke av alla innehavare ("Innehavare") av dess hybridlån på 85 miljoner euro om 7,750 procent (ISIN: FI4000188776) ("Hybridlån") för godkännande av vissa ändringar ("Förslaget") i villkoren för Hybridlånet ("Villkoren") ("Begäran Om Samtycke") och förväntar sig inleda Begäran Om Samtycke genom ett skriftligt förfarande ("Skriftliga förfarandet") i samband med att delårsrapporten har offentliggjorts eller kort därefter. Delårsrapporten planeras att offentliggöras 30.10.2019.

Emittenten har 9.8.2019 publicerat sin avsikt att undersöka strategiska alternativ för Lindex ägarskap. För att möjliggöra tillräckligt med tid för genomförandet av processen och i samband med eller efter ett möjligt genomförande en mer omfattande omfinansiering av koncernens skuldsättning, ifall en omfinansiering är då ändamålsenlig, överväger Emittenten att begära Innehavarnas samtycke till att skjuta upp i Villkoren definierade First Reset Date -datumet, från och med vilken Hybridlånets räntesats skulle höjas effektivt med ungefär 4,7 procent, med 18 månader. Vidare överväger Emittenten att begära samtycke av Hybridlånets Innehavare för att införa en ny klausul i Villkoren som ger Emittenten möjligheten att lösa in Hybridlånet vid en potentiell divestering av Lindex.

Som en kompensation till alla Innehavare av Hybridlånet förväntar sig Emittenten att den kommer att erbjuda att höja i Villkoren definierade årliga räntan (Initial Fixed Interest) från 7,750 procent per år till 10,750 procent per år från och med 31.1.2020, under förutsättning att Förslaget godkänns i Skriftliga Förfarandet av erforderlig majoritet. Ytterligare, förväntar sig Emittenten att erbjuda som tilläggskompensation till de Innehavare som röstar till förmån för Förslaget ett arvode om 0,50 procent ("Arvodet") av nominella värdet (Nominal Amount) av varje Hybridlån som Innehavare av Hybridlånet besitter. Arvodet skulle utbetalas till de Innehavare av Hybridlånet från vilka en giltig fullmakt till förmån för Förslaget har mottagits inom den tillämpliga tidsfristen och som inte har giltigt återkallat fullmakten. Utbetalning av Arvodet skulle förutsätta att Förslaget godkänns av en erforderlig majoritet av Innehavare som deltar i Skriftliga Förfarandet.

För att kvorum skall uppnås i Skriftliga Förfarandet avseende Förslaget förutsätts det enligt Villkoren att Innehavare av Hybridlånet som innehar minst halva (1/2) av det justerade nominella beloppet (Adjusted Nominal Amount) av Hybridlånet röstar i Skriftliga Förfarandet. Förslaget skulle godkännas ifall minst tre fjärdedelar (3/4) av de i Skriftliga Förfarandet givna rösterna ger sitt samtycke till Förslaget. Ifall kvorum inte uppnås i Skriftliga Förfarandet kan Emittenten inleda ett andra Skriftligt Förfarande avseende Förslaget. Hybridlånets nominella belopp och justerade nominella belopp uppgår för närvarande till 85 miljoner euro. Hybridlånets nominella belopp kan ändras i framtiden till följd av ytterligare emissioner av Hybridlån i enlighet med Villkoren.

Villkoren för Begäran Om Samtycke skulle återfinnas i sin helhet i ett Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke, vilket skulle lämnas ut på Innehavares begäran i samband med ett formellt inledande av Begäran Om Samtycke.

Ytterligare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Principal media

Tillbaka