Stockmannkoncernens jämförelsesiffror för den nya segmentstrukturen

STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 8.10.2019 kl. 10.00 EET

Stockmannkoncernens affärsenheter Stockmann Retail och Real Estate sammanslogs till en ny Stockmann-affärsenhet fr.o.m. den 1 juli 2019. Koncernens nya rapporteringssegment är således Lindex och Stockmann. Tidigare rapporterades Lindex, Stockmann Retail och Real Estate separat. Den nya segmentrapporteringsstrukturen inverkar inte på koncernens siffror.

Jämförelsesiffrorna för de nya segmenten presenteras i tabellerna nedan. Siffrorna är oreviderade. Delårsrapporten för januari–september 2019, som publiceras den 30 oktober 2019, kommer att följa den nya segmentstrukturen.

Jämförelsesiffrorna för Lindex-segmentet är oförändrade. Jämförelsesiffrorna för Stockmann-segmentet inkluderar tidigare separat rapporterade siffror för segmenten Stockmann Retail och Real Estate, och koncernfunktioner som inte är inkluderade i ofördelade poster eller i Lindex-segmentet. I den nya segmentrapporteringsstrukturens ofördelade poster ingår koncernledningen, koncernens ekonomiadminstration och finansiering samt den interna revisionen.

KUMULATIV SEGMENTINFORMATION

Omsättning, milj. euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 114,5 114,8 268,5 278,6 425,6 589,9
Stockmann 93,3 87,5 182,1 203,2 288,7 429,0
Ofördelat
IFRS 16-inverkan -0,5 -1,1
Elimineringar
Koncernen sammanlagt 207,2 202,4 449,5 481,8 714,3 1 018,8
Redovisad rörelsevinst/-förlust, milj. euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex -12,6 -16,2 6,1 3,4 14,2 28,9
Stockmann -10,3 -9,8 -19,1 1,3 -13,2 -5,4
Ofördelat -2,3 -0,8 -5,8 -2,0 -3,1 -3,5
Goodwill nedskrivning -25,0
IFRS 16-inverkan 3,8 7,6
Koncernen sammanlagt -21,4 -26,9 -11,2 2,7 -2,2 -5,0
Finansiella intäkter utan IFRS 16-ränteintäkter 0,0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6
Ränteintäkter från IFRS 16-leasingavtal 0,2 0,5
Finansiella kostnader utan IFRS 16-räntekostnader -7,1 -8,9 -13,9 -17,8 -25,7 -35,3
Räntekostnader från IFRS 16-leasingavtal -6,9 -13,9
Vinst/förlust före skatter, koncernen sammanlagt -35,2 -35,6 -38,5 -14,8 -27,6 -39,6
Justeringar till rörelsevinst/-förlust, milj. euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex -0,3 -1,5 -1,5 -1,5
Stockmann -0,8 -1,7 -3,9 5,2 -5,5 -6,8
Ofördelat -2,8
Goodwill nedskrivning -25,0
Koncernen sammanlagt -0,8 -2,0 -6,8 3,7 -7,1 -33,4
Justerad rörelsevinst/-förlust, milj. euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex -12,6 -15,9 6,1 4,9 15,7 30,4
Stockmann -9,5 -8,1 -15,2 -3,9 -7,7 1,5
Ofördelat -2,3 -0,8 -3,0 -2,0 -3,1 -3,5
IFRS 16-inverkan 3,8 7,6
Koncernen sammanlagt -20,6 -24,8 -4,4 -1,0 4,9 28,4
Avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 4,9 5,1 9,6 10,0 14,9 19,7
Stockmann 8,8 9,1 17,7 18,1 27,1 36,2
Ofördelat
Goodwill nedskrivning 25,0
IFRS 16-inverkan 21,7 43,4
Koncernen sammanlagt 35,4 14,2 70,7 28,1 42,0 80,9
Investeringar, milj. euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 3,9 6,2 9,4 10,3 14,6 20,1
Stockmann 2,5 1,5 6,3 4,8 6,5 9,2
Ofördelat
Koncernen sammanlagt 6,5 7,8 15,8 15,1 21,1 29,3
IFRS 16-ökningar 21,9 40,2
Totalt 28,4 7,8 56,0 15,1 21,1 29,3
Tillgångar, milj. euro 31.3.
2019
31.3.
2018
30.6.
2019
30.6.
2018
30.9.
2018
31.12.
2018
Lindex 793,8 808,2 773,9 784,5 802,8 802,6
Stockmann 858,0 917,9 821,7 883,9 894,6 849,1
Ofördelat 2,7 32,1 1,9 29,0 11,0 0,6
Tillgångar som innehas för försäljning 285,8 184,2 173,5 175,7
IFRS 16-inverkan 532,1 524,4
Koncernen sammanlagt 2 186,6 2 044,0 2 121,8 1 881,6 1 881,8 1 827,9
IFRS 16-inverkan på omsättningen, milj. euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex
Stockmann -0,5 -1,1
Totalt -0,5 -1,1
IFRS 16-inverkan på rörelsevinst/-förlust, milj. euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 1,7 3,0
Stockmann 2,2 4,7
Totalt 3,8 7,6
IFRS 16-inverkan på avskrivningar och nedskrivningar, milj. euro 1–3/
2019
1–3/
2018
1–6/
2019
1–6/
2018
1–9/
2018
1–12/
2018
Lindex 16,1 32,5
Stockmann 5,6 10,9
Totalt 21,7 43,4
IFRS 16 Leasingskulder, milj. euro 31.3.
2019
31.3.
2018
30.6.
2019
30.6.
2018
30.9.
2018
31.12.
2018
Lindex 303,4 303,7
Stockmann 247,8 243,2
Totalt 551,2 546,9

SEGMENTUPPGIFTER PER KVARTAL

Omsättning, milj. euro Q2/
2019
Q1/
2019
Q4/
2018
Q3/
2018
Q2/
2018
Q1/
2018
Lindex 154,0 114,5 164,3 147,0 163,8 114,8
Stockmann 88,8 93,3 140,2 85,5 115,7 87,5
Ofördelat
IFRS 16-inverkan -0,5 -0,5
Elimineringar
Koncernen sammanlagt 242,3 207,2 304,5 232,5 279,4 202,4
Redovisad rörelsevinst/-förlust, milj. euro
Lindex 18,8 -12,6 14,8 10,8 19,6 -16,2
Stockmann -8,9 -10,3 7,8 -14,6 11,2 -9,8
Ofördelat -3,5 -2,3 -0,4 -1,1 -1,2 -0,8
Goodwill nedskrivning -25,0
IFRS 16-inverkan 3,8 3,8
Koncernen sammanlagt 10,2 -21,4 -2,8 -4,9 29,6 -26,9
Justeringar till rörelsevinst/-förlust, milj. euro
Lindex -1,2 -0,3
Stockmann -3,2 -0,8 -1,3 -10,8 7,0 -1,7
Ofördelat -2,8
Goodwill nedskrivning -25,0
Koncernen sammanlagt -6,0 -0,8 -26,3 -10,8 5,7 -2,0
Justerad rörelsevinst/-förlust, milj. euro
Lindex 18,8 -12,6 14,8 10,8 20,8 -15,9
Stockmann -5,7 -9,5 9,1 -3,8 4,2 -8,1
Ofördelat -0,6 -2,3 -0,4 -1,1 -1,2 -0,8
IFRS 16-inverkan 3,8 3,8
Koncernen sammanlagt 16,2 -20,6 23,5 5,9 23,8 -24,8


Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka