Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 21.3.2019 kl. 16.45 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 21 mars 2019 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2018, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2018.

Bolagsstämman fattade även beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslagen.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen genom bolagets resultatutveckling år 2018 och berättade om pågående utvecklingsprojekt och investeringar. Stockmann verkställde lyckat två planerade fastighetsaffärer, bolagets digiaccelereringsprojekt inleddes med fart och nätbutikens försäljning utvecklades väl under hela året såväl i Lindex som i Stockmann. Under år 2019 fortsätter digitaliseringsprojekten bl.a. genom att öppna en marknadsplats för partners som en del av nätbutiken stockmann.com och Lindex fortsätter att bredda verksamheten till nya försäljningskanaler.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskott, att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med nomineringsutskottets förslag återvaldes Eva Hamilton, Esa Lager, Leena Niemistö, Tracy Stone och Dag Wallgren till styrelsemedlemmar. Efter att Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen och Michael Rosenlew meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar i bolaget, invaldes Stefan Björkman, Lauri Ratia och Peter Therman till nya styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt vidare att styrelsearvodena bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2019 har publicerats. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2019 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt beslut av bolagsstämman.

Revisorer

CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman återvaldes till revisorer. Till revisorssuppleant återvaldes revisionsbolaget KPMG Oy Ab. Revisorernas arvoden utbetalas mot godkänd räkning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Lauri Ratia till ordförande och Leena Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning 2016, och enligt bedömningen är sju av de valda styrelsemedlemmarna oberoende av bolaget (Stefan Björkman, Eva Hamilton, Esa Lager, Leena Niemistö, Lauri Ratia, Peter Therman och Dag Wallgren). Fyra av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Eva Hamilton, Esa Lager, Leena Niemistö och Tracy Stone).

Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en belöningskommitté bland sina medlemmar. Esa Lager valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Peter Therman och Dag Wallgren valdes till kommitténs övriga medlemmar. Lauri Ratia valdes till belöningskommitténs ordförande och Stefan Björkman och Leena Niemistö till kommitténs övriga medlemmar.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka