Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2018

Stockmannkoncernens justerade rörelsevinst för år 2018 förbättrades

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.2.2019 kl. 8.00 EET

Oktober–december 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 304,5 miljoner euro (315,7), en minskning på 1,3 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 55,6 % (56,8).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 23,5 miljoner euro (24,2).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -2,8 miljoner euro, inkluderande en nedskrivning på 25 miljoner euro (13,6).

Januari–december 2018, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 1 018,8 miljoner euro (1 055,9), en minskning på 1,0 % enligt jämförbara valutakurser.
- Bruttomarginalen var 56,9 % (55,8).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 28,4 miljoner euro (12,3).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -5,0 miljoner euro (-148,4).
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,22 euro (-0,59) och det rapporterade resultatet per aktie var -0,68 euro (-2,82).

Styrelsen kommer att föreslå att ingen dividend utbetalas för räkenskapsåret 2018.

Resultatprognos för år 2019:
Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst exklusive inverkan av Nevsky Centre ökar jämfört med år 2018.

Verkställande direktör Lauri Veijalainen:
Stockmannkoncernens justerade rörelseresultat förbättrades med 16 miljoner euro jämfört med år 2018. Förbättringen berodde främst på Lindex lyckade helomvändning. Real Estate fortsatte sin stabila utveckling.

Lindex lyckades öka marknadsandelarna på sina huvudmarknader, och försäljningen i nätbutiken fortsatte att utvecklas bra under hela året. Lindex justerade rörelsevinst närapå fördubblades tack vare försäljningstillväxt, bättre bruttomarginal och kostnadsinbesparingar.

Real Estate fortsatte planenligt genomförandet av sina fastighetsavyttringsprojekt. I maj sålde Stockmann sin fastighet Bokhuset i centrum av Helsingfors. Det strategiska återtåget från Ryssland fullföljdes i oktober när vi undertecknade ett avtal om att sälja köpcentrumfastigheten Nevsky Centre i S:t Petersburg. Affären slutfördes i januari 2019. Under året minskade koncernens nettoskulder med nästan 200 miljoner euro pga. försäljningen av Bokhuset samt minskningar i rörelsekapitalet. Försäljningspriset från Nevsky Centre användes även till återbetalning av ett banklån i januari 2019.

Trots våra åtgärder uppnådde Stockmann Retail inte ett positivt resultat. Försäljningen för hela året 2018 stannade till vår stora besvikelse under målsättningen. Rörelseresultatet försvagades mest under årets sista kvartal, trots en god försäljning i nätbutiken. I början av år 2019 inleddes ett projekt med mål att innan utgången av året minska koncernens kostnader med 20 miljoner euro. Största delen av dessa åtgärder påverkar enheten Retail.

Under år 2019 kommer vi att fortsätta att genomföra våra strategiska projekt, sträva efter att säkra försäljningen och förbättra bruttomarginalen. Vi kommer också att accelerera våra förnyelseåtgärder inkluderande digitaliseringen, vars effekter blir synliga för kunderna under året.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter 10-12/
2018
10-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Omsättning, milj. euro 304,5 315,7 1 018,8 1 055,9
Bruttomarginal, % 55,6 56,8 56,9 55,8
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 36,2 34,1 76,0 67,6
Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 37,5 39,8 84,3 73,2
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro -2,8 13,6 -5,0 -148,4
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro. 23,5 24,2 28,4 12,3
Nettofinansieringsposter, milj. Euro* -9,2 -10,9 -34,6 -31,1
Resultat före skatt, milj. euro -12,0 2,6 -39,6 -179,5
Periodens resultat, milj. euro -7,0 -12,2 -43,7 -198,1
Resultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,12 -0,19 -0,68 -2,82
Personal, medeltal 7 191 7 329 7 241 7 360
Kvarvarande och avvecklade verksamheter** 10-12/
2018
10-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Nettoresultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,14 -0,20 -0,70 -2,98
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 82,1 82,2 82,9 18,8
Investeringar, milj. euro 8,2 10,5 29,3 34,7
Eget kapital/aktie, euro 11,71 12,29
Nettoskuldsättningsgrad, % 64,5 83,8
Soliditet, % 46,2 43,0
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, % -0,4 -9,1

* Inkluderar en nedskrivning på 1,7 miljoner euro relaterad till kvarvarande fordringar från Hobby Hall under Q4 2018. År 2017 inkluderar en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till andelslaget Tuko Logistics (Q2), 2,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q3) och 1,5 miljoner euro relaterad till Hobby Hall (Q4), samt en finansiell intäkt på 2,1 miljoner euro relaterad till annullerade tilläggsskatter (Q3).
** Avvecklade verksamheter inkluderar Stockmann Delikatessens livsmedelsverksamheter i Finland (2017).

Poster som inverkar på jämförbarheten

Miljoner euro 10-12/
2018
10-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 37,5 39,8 84,3 73,2
Justeringar till driftsbidraget (EBITDA)
Omstruktureringsarrangemang -0,1 -9,6 -3,3 -9,6
Vinster och förluster i investerings-fastigheternas verkliga värde 4,0 4,0
Vinst från försäljning av fastigheter -0,1 6,8
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning -1,1 -11,9
Justeringar totalt -1,3 -5,6 -8,4 -5,6
Driftsbidrag (EBITDA) 36,2 34,1 76,0 67,6
Miljoner euro 10-12/
2018
10-12/
2017
1-12/
2018
1-12/
2017
Justerat rörelseresultat (EBIT) 23,5 24,2 28,4 12,3
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i goodwill -25,0 -25,0 -150,0
Omstruktureringsarrangemang -0,1 -14,6 -3,3 -14,6
Vinster och förluster i investerings-fastigheternas verkliga värde 4,0 4,0
Vinst från försäljning av fastigheter -0,1 6,8
Värdejusteringar i tillgångar sominnehas för försäljning -1,1 -11,9
Justeringar totalt -26,3 -10,6 -33,4 -160,6
Rörelseresultat (EBIT) -2,8 13,6 -5,0 -148,4

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT).

UTSIKTER FÖR ÅR 2019

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och såväl BNP som konsumenternas förtroende var fortsatt positiva under år 2018. Under år 2019 uppskattas detaljhandelstillväxten minska något pga. en långsammare ekonomisk utveckling i Finland. I Sverige uppskattas tillväxten fortsätta öka (källa: Finsk Handel, HUI Research).

Köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökad konkurrens. Näthandeln uppskattas öka stadigt, men utvecklingen i de fysiska varuhusen är fortsättningsvis utmanande. Detaljhandeln har framför sig stora strukturella utmaningar pga. digitalisering och fortsatt internationalisering.

I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga huvudmarknader (källa: OECD).

Stockmann fortsätter sina åtgärder för att förbättra prestationsförmågan och lanserade i januari 2019 ett initiativ, vars mål är att minska koncernens kostnadsnivå med 20 miljoner euro innan utgången av år 2019. Målet är vidare att förbättra bruttomarginalen och påskynda sådana utvecklingsprojekt vars resultat blir synliga för kunderna under det pågående året. Av åtgärderna riktas 15 miljoner euro till Stockmanns verksamheter i Finland och Baltikum och 5 miljoner euro till Lindex, som fortsätter sitt lönsamhetsförbättringsprogram.

Utöver de operativa resultatförbättringarna kommer det rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rörelsevinsten att förbättras på grund av förändringar i redovisningsprinciper när den nya IFRS 16 Leasingstandarden tas i bruk från och med den 1 januari 2019. Koncernen kommer att tillämpa standarden enligt en modifierad retroaktiv approach, vilket betyder att jämförelsesiffrorna för år 2018 inte kommer att omräknas.

Investeringarna för år 2019 uppskattas bli ca 35 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2019

Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst exklusive inverkan av Nevsky Centre ökar jämfört med år 2018.

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

Stockmann publicerar en separat utredning om förvaltnings- och styrningssystemet (Corporate Governance Statement) för år 2018 i enlighet med rekommendationen i Finsk kod för bolagsstyrning. Utredningen kommer att publiceras under vecka 9.

Bokslutskommuniké 2018
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2018 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Bolagsstämma 2019
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 21 mars 2019 med början kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller förslagen till bolagsstämman, publiceras som ett separat börsmeddelande den 14 februari 2019.

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 14 februari 2019 kl. 10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B. Det engelskspråkiga evenemanget kan följas som en direktsänd webcast via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns bokslutskommuniké 2018.pdf


Tillbaka