Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.2.2019 kl. 8.00 EET

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 21 mars 2019 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Mottagandet av de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2018

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas för räkenskapsperioden 2018.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsearvodena bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2019 har publicerats. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2019 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare. Därtill föreslås även att styrelsens mötesarvoden bibehålls oförändrade så, att det utbetalas ett mötesarvode 1 100 euro per styrelsemöte till styrelseordföranden och 600 euro var till styrelsemedlemmarna. För revisionskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 1 100 euro till revisionskommitténs ordförande och 800 euro var till kommitténs medlemmar, och för belöningskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 600 euro var till belöningskommitténs ordförande och medlemmar.

11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsemedlemmarnas antal kvarstår som åtta (8).

12. Val av styrelsemedlemmar
Stockmanns aktieägares nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Eva Hamilton, Esa Lager, Leena Niemistö, Tracy Stone och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmarna Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen och Michael Rosenlew har meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar i bolaget. Nomineringsutskottet föreslår att Stefan Björkman, Lauri Ratia och Peter Therman enligt sitt samtycke väljs till nya styrelsemedlemmar för samma verksamhetsperiod.

DI Stefan Björkman (f. 1963, finsk medborgare) är verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet. DI, styrelseråd Lauri Ratia (f. 1946, finsk medborgare) verkar bl.a. som styrelseordförande för Terrafame. EM Peter Therman (f. 1968, finsk medborgare) är Senior Advisor hos MPS Executive & Board och verkar bl.a. som vice styrelseordförande för Hartwall Capital.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall av inval, kommer att välja Lauri Ratia till styrelsens ordförande och Leena Niemistö till styrelsens vice ordförande.

Styrelsemedlemmars personuppgifter samt utvärderingar av deras oberoende finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com.

13. Beslut om revisors arvode
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

14. Val av revisor
Styrelsen föreslår på rekommendation av revisionskommittén att CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman väljs till revisorer, båda enligt givet samtycke. Till revisorssuppleant föreslås väljas revisionsbolaget KPMG Oy Ab.

15. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan samt denna kallelse till bolagsstämma finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast 28.2.2019. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägare på begäran. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med 4.4.2019.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning
Aktieägare som 11.3.2019 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 15.3.2019 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com;
b) per telefon på numret 020 770 6891 (Euroclear Finland Ab); eller
c) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägaren, dess representant eller ombud ska vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 11.3.2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 18.3.2019 kl.10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, bör i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna kallelse till bolagstämma, 14.2.2019, uppgår det totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30 530 868 A-aktier och 41 517 815 B-aktier samt antalet röster för A-aktier till 305 308 680 och för B-aktier till 41 517 815 röster.

För deltagare i bolagsstämman finns möjlighet till avgiftsfri parkering i Q-Park Finlandia.

Dörrarna till platsen för bolagsstämman öppnas kl. 12.30.

Helsingfors, den 14 februari 2019

STOCKMANN Oyj Abp
Styrelsen

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka