Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 31.1.2019 kl. 13.00 EET

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat framföra följande förslag för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 21 mars 2019:

Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara åtta, dvs. det nuvarande antalet.

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Eva Hamilton, Esa Lager, Leena Niemistö, Tracy Stone och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmarna Kaj Gustaf Bergh, Jukka Hienonen och Michael Rosenlew har meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar i bolaget. Nomineringsutskottet föreslår att Stefan Björkman, Lauri Ratia och Peter Therman enligt sitt samtycke väljs till nya styrelsemedlemmar för samma verksamhetsperiod.

DI Stefan Björkman (f. 1963, finsk medborgare) är verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet. DI, styrelseråd Lauri Ratia (f. 1946, finsk medborgare) verkar bl.a. som styrelseordförande för Terrafame. EM Peter Therman (f. 1968, finsk medborgare) är Senior Advisor hos MPS Executive & Board och verkar bl.a. som vice styrelseordförande för Hartwall Capital.

De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat bolaget att de, ifall av inval, kommer att välja Lauri Ratia till styrelsens ordförande och Leena Niemistö till styrelsens vice ordförande.

Nomineringsutskottet föreslår att styrelsearvodena bibehålls oförändrade och att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna anskaffas inom två veckor från det att delårsrapporten för perioden 1.1–31.3.2019 har publicerats. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2019 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare. Nomineringsutskottet föreslår även att styrelsens mötesarvoden bibehålls oförändrade.

De enligt röstmängd fyra största aktieägarna har meddelat bolaget att de kommer att göra ett separat avtal med Lauri Ratia om expertistjänster i syfte att utveckla Stockmanns aktieägarvärde.

Närmare information om Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor www.stockmanngroup.com. Nomineringsutskottets förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott verkar Ole Johansson (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland) och som medlemmar Gunvor Kronman (utnämnd av Föreningen Konstsamfundet r.f.), Peter Therman (utnämnd av HC Holding Oy Ab), Kari Niemistö samt Stockmanns styrelseordförande Jukka Hienonen.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850
Anna Bjarland, Head of Communications, tel. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka