Stockmannkoncernens justerade rörelsevinst ökade år 2018 – en nedskrivning på 25 miljoner euro av goodwill

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 24.1.2019 kl. 16.45 EET

Stockmannkoncernens justerade rörelsevinst (EBIT) för år 2018 uppgår enligt preliminära oreviderade uppgifter till ca 28 miljoner euro (2017: 12,3). Rörelsevinsterna för affärsenheterna Lindex och Real Estate har förbättrats jämfört med året innan, men rörelseresultatet för Stockmann Retail stannar på en lägre nivå än året innan huvudsakligen pga. en svag utveckling under sista kvartalet. Stockmannkoncernens omsättning för år 2018 var ca 1 019 miljoner euro (2017: 1 055,9). Enligt jämförbara valutakurser minskade omsättningen med 1 %.

Stockmann har genomfört en nedskrivningsprövning av goodwill i samband med uppgörandet av sitt bokslut. Som en konsekvens av prövningen gör Stockmann i resultaträkningen för sista kvartalet år 2018 en nedskrivning på 25 miljoner euro av Stockmann Retails kvarvarande goodwill. Orsaken till nedskrivningen är de minskade avkastningsförväntningarna på lång sikt för Retails affärsverksamhet. Nedskrivningen rapporteras som en justering, och har ingen kassaflödesinverkan.

Omsättningen och den justerade rörelsevinsten är i enlighet med resultatprognosen från den 26 oktober 2018: Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att minska jämfört med året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.

Fortsatta åtgärder för att förbättra lönsamheten
Stockmann fortsätter under år 2019 att förbättra sin prestationsförmåga genom att på olika sätt effektivera och förenkla sin verksamhet. Stockmann har inlett ett projekt, vars mål är att minska koncernens kostnadsnivå med 20 miljoner euro innan utgången av år 2019. Målet är vidare att förbättra bruttomarginalen och påskynda sådana utvecklingsprojekt vars resultat blir synliga för kunderna under det pågående året. Stockmann har redan fördubblat utbudet i stockmann.com och satsar starkt på att utveckla nätbutiken under år 2019 och framöver. Av åtgärderna riktas 15 miljoner euro till Stockmanns verksamheter i Finland och Baltikum och 5 miljoner euro till Lindex, som fortsätter sitt lönsamhetsförbättringsprogram. Om projektets framskridande rapporteras regelbundet i samband med delårsrapporterna.

Stockmann publicerar sin bokslutskommuniké den 14 februari 2019.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka