Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 22.3.2018 kl. 17.30 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 22 mars 2018 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2017, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2017.

Bolagsstämman fattade även beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslagen.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen genom bolagets strategiska åtgärder och resultatutveckling år 2017. Bolaget fortsatte under året att implementera sin strategi med målet att göra verksamheten mer lönsam. Stockmann Delikatessens verksamheter i Finland såldes vid årsskiftet till S-gruppens andelslag. Utredningsarbetena om försäljningen av två investeringsfastigheter, köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg och Bokhuset i Helsingfors, fortsätter.

Resultatmässigt var året 2017 utmanande. Koncernens omräknade rörelseresultat var positivt, men minskade jämfört med året innan. I synnerhet Lindex försvagade resultat och utvecklingen under det sista kvartalet var en besvikelse. Ett lönsamhetsförbättringsprogram inleddes i Lindex och tilläggseffektiveringsåtgärder påbörjades i Stockmann Retail. Lindex butiksnätverk kommer att granskas mer kritiskt och olönsamma butiker stängas. Stockmann förväntar att den justerade rörelsevinsten ökar år 2018.

Lindex utvecklas i fortsättningen i tätare samarbete med Stockmann. Lindex styrelsemedlemmar Eva Hamilton och Tracy Stone valdes till medlemmar i Stockmanns styrelse. I stället för Lindex styrelse som huvudsakligen består av utomstående medlemmar, verkar i fortsättningen en styrelse bestående av Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen, ekonomidirektör Kai Laitinen, direktören för juridiska ärenden Jukka Naulapää samt två representanter valda av Lindex personal.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskott, att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med nomineringsutskottets förslag återvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Esa Lager, Leena Niemistö, Michael Rosenlew och Dag Wallgren till styrelsemedlemmar. Efter att Susanne Najafi och Per Sjödell meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar i bolaget, invaldes Eva Hamilton och Tracy Stone till nya styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman beslöt vidare att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2018 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt beslut av bolagsstämman.

Revisorer

CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman återvaldes till revisorer. Till revisorssuppleant återvaldes revisionsbolaget KPMG Oy Ab. Revisorernas arvoden utbetalas mot godkänd räkning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Jukka Hienonen till ordförande och Leena Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning 2015, och enligt bedömningen är sex av de valda styrelsemedlemmarna oberoende av bolaget (Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Esa Lager, Leena Niemistö, Michael Rosenlew och Dag Wallgren). Fem av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Eva Hamilton, Jukka Hienonen, Esa Lager, Leena Niemistö och Tracy Stone).

Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en belöningskommitté bland sina medlemmar. Esa Lager valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Michael Rosenlew och Dag Wallgren valdes till kommitténs övriga medlemmar. Jukka Hienonen valdes till belöningskommitténs ordförande och Kaj-Gustaf Bergh och Leena Niemistö till kommitténs övriga medlemmar.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka