Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2017

Stockmann Retail och Real Estate förbättrade sina rörelseresultat år 2017, minskad rörelsevinst för Lindex

 STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 14.2.2018 kl. 8.00 EET

Oktober–december 2017, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 315,7 miljoner euro (348,0).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter minskade med 0,2 %.
- Bruttomarginalen var 56,8 % (55,8).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 24,2 miljoner euro (34,9).

Januari–december 2017, kvarvarande verksamheter:
- Koncernens omsättning uppgick till 1 055,9 miljoner euro (1 175,7).
- Omsättningen enligt jämförbara affärsverksamheter minskade med 1,5 %.
- Bruttomarginalen var 55,8 % (55,7).
- Det justerade rörelseresultatet uppgick till 12,3 miljoner euro (30,9).
- Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -148,4 miljoner euro (28,3),
inkluderande en nedskrivning på 150 miljoner euro i Lindex goodwill.
- Det justerade resultatet per aktie uppgick till -0,59 euro (-0,14).

Livsmedelsaffärsverksamheten i Finland, vilken avyttrades den 31 december 2017, har klassificerats som avvecklade verksamheter. Jämförelsesiffrorna har justerats på motsvarande sätt. Kommentarerna i delårsrapporten hänvisar endast till kvarvarande verksamheter.

Styrelsen kommer att föreslå att ingen dividend utbetalas för räkenskapsåret 2017.

Resultatprognos för år 2018:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.

Verkställande direktör Lauri Veijalainen:
Stockmann uppnådde ett positivt rörelseresultat år 2017, men resultatet minskade jämfört med året innan. Lindex resultat var inte tillfredställande, och vi har inlett beslutsamma åtgärder för att säkerställa en helomvändning. Susanne Ehnbåge börjar som Lindex nya verkställande direktör senast i augusti. Både Stockmann Retail och Real Estate avancerar i rätt riktning med synligt förbättrade resultat år 2017, men vi bör ytterligare öka hastigheten.

Stockmann Retails resultat förbättrades med 18,5 miljoner euro, tack vare en förbättrad jämförbar omsättning och betydligt lägre kostnader. Den bästa utvecklingen uppnåddes i nätbutiken och i varuhusen i Baltikum. Under fjärde kvartalet gjorde vi inte samma goda framsteg som under de tre första kvartalen, och slutresultatet var lägre än förväntat. Resultatet för hela året förblev förlustbringande. Vårt huvudmål för år 2018 är att Stockmann Retail justerade rörelseresultat (EBIT) skall vara positivt.

Real Estate fortsatte sin goda omsättningstillväxt och rörelsevinst år 2017. Det verkliga värdet av Stockmanns fastigheter förbättrades även. Lindex rörelsevinst minskade betydligt år 2017 då omsättningen minskade på huvudmarknaderna. Affärsverksamheten förbättrades dock mot slutet av året, med en rörelsevinst på 10 miljoner euro under sista kvartalet.

Vi inleder år 2018 från ett något mer utmanande läge, och rörelseresultatet för första kvartalet år 2018 kommer fortsättningsvis att vara på en låg nivå. Det gångna året visar att våra verksamheter snabbare måste kunna svara på förändringar såväl på marknaderna som i konsumenternas beteende. Vi kommer att investera starkt i digitalisering, säkerställa försäljningen och trappa upp implementeringen av effektiveringsåtgärder för att förbättra våra resultat.

NYCKELTAL

Kvarvarande verksamheter
10-12/
2017
Omräknat
10-12/
2016

1-12/
2017
Omräknat
1-12/
2016
Omsättning, milj. euro 315,7 348,0 1 055,9 1 175,7
Bruttomarginal, % 56,8 55,8 55,8 55,7
Driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 34,1 47,5 67,6 85,6
Justerat driftsbidrag (EBITDA), milj. euro 39,8 50,1 73,2 88,2
Rörelseresultat (EBIT), milj. euro 13,6 32,3 -148,4 28,3
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro. 24,2 34,9 12,3 30,9
Nettofinansieringsposter, milj. Euro* -10,9 -9,1 -31,1 -23,1
Resultat före skatt, milj. euro 2,6 23,2 -179,5 5,2
Periodens resultat, milj. euro -12,2 20,9 -198,1 -7,5
Resultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,19 0,27 -2,82 -0,18
Personal, medeltal 7 329 7 660 7 360 8 164
Kvarvarande och avvecklade verksamheter** 10-12/
2017
10-12/
2016
1-12/
2017
1-12/
2016
Nettoresultat/aktie,
före och efter utspädning, euro
-0,20 0,36 -2,98 -0,12
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 85,7 96,1 25,9 41,5
Investeringar, milj. euro 10,5 14,7 34,7 44,2
Eget kapital/aktie, euro 12,29 14,99
Nettoskuldsättningsgrad, % 83,8 68,3
Soliditet, % 43,0 48,3
Antal aktier, före och efter utspädning, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, % -9,1 1,8

* Inkluderar en nedskrivning på 3,8 miljoner euro relaterad till Stockmanns investering i andelslaget Tuko Logistics (Q2 2017), 2,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q3 2017), 1,5 miljoner euro relaterad till Hobby Hall (Q4 2017) samt år 2016 en nedskrivning på 5,0 miljoner euro relaterad till Seppälä (Q4 2016).
** Avvecklade verksamheter inkluderar varuhusen i Ryssland (Q1 2016) samt Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland (Q1 2016–Q4 2017).

Poster som inverkar på jämförbarheten

Miljoner euro 10-12/2017 Omräknat 10-12/2016 1-12/2017 Omräknat 1-12/2016
Justerat driftsbidrag (EBITDA) 39,8 50,1 73,2 88,2
Justeringar till driftsbidraget (EBITDA)
Förlustkontrakt relaterade till omstrukturering -6,9 -6,9
Lindex omstruktureringsarrangemang -2,7 -2,7
Vinster och förluster i investeringsfastigheternas verkliga värde   4,0 4,0
Outsourcing av ICT -2,6 -2,6
Justeringar totalt -5,6 -2,6 -5,6 -2,6
Driftsbidrag (EBITDA) 34,1 47,5 67,6 85,6
Miljoner euro 10-12/
2017
Omräknat 10-12/2016 1-12/
2017
Omräknat 1-12/2016
Justerat rörelseresultat (EBIT) 24,2 34,9 12,3 30,9
Justeringar till rörelseresultatet (EBIT)
Nedskrivning i Lindex goodwill -150,0
Nedskrivning av ICT-investeringar relaterade till omstrukturering -5,0 -5,0
Förlustkontrakt relaterade till omstrukturering -6,9 -6,9
Lindex omstruktureringsarrangemang -2,7 -2,7
Vinster och förluster i investeringsfastigheternas verkliga värde   4,0 4,0
Outsourcing av ICT -2,6 -2,6
Justeringar totalt -10,6 -2,6 -160,6 -2,6
Rörelseresultat (EBIT) 13,6 32,3 -148,4 28,3

Stockmann använder alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures) i enlighet med direktiven från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent. Driftsbidraget (EBITDA) har beräknats från rörelseresultatet exklusive avskrivningar, amorteringar och nedskrivningsförluster. Justerat driftsbidrag (EBITDA) och justerat rörelseresultat är nyckeltal vilka exkluderar poster av engångskaraktär och övriga justeringar som inverkar på jämförbarheten från rapporterade driftsbidraget (EBITDA) och rapporterade rörelseresultatet (EBIT). Stockmann använder också termen ”omsättning enligt jämförbara affärsverksamheter”, som avser omsättningen exklusive Hobby Hall, som såldes den 31 december 2016, Uleåborgsvaruhuset, som stängdes den 31 januari 2017, samt Lindex butiker i Ryssland, vilka stängdes under år 2016. Ytterligare information i bokslutets noter.

UTSIKTER FÖR ÅR 2018

Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsländer, Finland och Sverige, har den allmänna ekonomiska situationen förbättrats, och enligt prognoser från nationella centralbanker uppskattas BNP fortsätta öka år 2018. Även konsumenternas förtroende förväntas fortsätta utvecklas i en positiv riktning.

Köpbeteendet förändras emellertid pga. digitalisering och ökande konkurrens. Detta reflekteras i utsikterna för modemarknaden, som enligt en uppskattning av Stockmanns ledning inte ökar lika snabbt som den allmänna ekonomin.

I Baltikum förväntas detaljhandelsutsikterna enligt ledningens uppskattning vara bättre än på Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Stockmann fortsätter att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsåtgärderna som inleddes i Lindex i slutet av år 2017 och i Stockmann i början av år 2018 kommer till största delen att vara genomförda under våren, och de är fullt synliga i rörelsekostnaderna för år 2019. Eftersom effektiveringsåtgärderna inte medför betydande kostnadsinbesparingar under första kvartalet 2018, är det sannolikt att koncernens rörelseresultat för första kvartalet inte förbättras jämfört med föregående års nivå. Som en följd av lönsamhetsförbättringsprogrammet, förväntas Lindex rörelsevinst för år 2018 att öka jämfört med året innan. Enheten Stockmann Retail, som fortfarande är förlustbringande, siktar på att uppnå ett positivt justerat rörelseresultat år 2018. Real Estate förväntas fortsätta sin vinstbringande stabila prestation.

Investeringarna för år 2018 uppskattas bli ca 40-45 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

RESULTATPROGNOS FÖR ÅR 2018

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2018 kommer att vara på samma nivå som året innan. Den justerade rörelsevinsten förväntas öka år 2018.

CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT

Stockmann publicerar en separat utredning om förvaltnings- och styrningssystemet (Corporate Governance Statement) för år 2017 i enlighet med rekommendationen i Finsk kod för bolagsstyrning. Utredningen kommer att publiceras under vecka 9.

Bokslutskommuniké 2017
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2017 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Delårsrapporten är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Bolagsstämma 2018
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 22 mars 2018 med början kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller förslagen till bolagsstämman, publiceras som ett separat börsmeddelande den 14 februari 2018.

Press- och analytikerträff samt webcast
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 14 februari 2018 kl. 10.00 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52 B.

Det engelskspråkiga evenemanget kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Deltag i webcasten genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 (0)9 7479 0360
Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Storbritannien: +44 (0)330 336 9104
USA: +1 323 794 2095

Webcastens kod: 917814

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns bokslutskommunike 2017 SWE.pdf


Tillbaka