Korrigering: Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 31.1.2018 kl. 16.00 EET

Det tidigare i dag publicerade börsmeddelandet, Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden, saknade en styrelsemedlems namn. Det korrigerade meddelandet i sin helhet nedan:

Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat framföra följande förslag för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 22 mars 2018:

Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara åtta, dvs. det nuvarande antalet.

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Esa Lager, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmarna Susanne Najafi och Per Sjödell har meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar i bolaget. Nomineringsutskottet föreslår att Eva Hamilton och Tracy Stone enligt sitt samtycke väljs till nya styrelsemedlemmar för samma verksamhetsperiod. Eva Hamilton (f. 1954, svensk medborgare) är professionell styrelsemedlem och har tidigare jobbat bl.a. som verkställande direktör för Sveriges Television (SVT). Tracy Stone (f. 1962, brittisk medborgare), är för tillfället verkställande direktör för Polly King & Co. Hon har tidigare jobbat bl.a. som verkställande direktör för Gant UK. Hamilton och Stone har varit medlemmar i Lindex styrelse sedan år 2014.

Nomineringsutskottet föreslår att styrelseordföranden erläggs ett årsarvode på 80 000 euro, viceordföranden 50 000 euro, samt övriga styrelsemedlemmar 40 000 euro var. Årsarvodet utbetalas i form av bolagets aktier och pengar, så att bolagets aktier anskaffas för medlemmarnas räkning till ett värde som motsvarar 40 % av arvodet och resten utbetalas i pengar. Bolaget svarar för kostnaderna för anskaffningen av aktierna och för kapitalöverföringsskatten. Aktierna som anskaffas för styrelsemedlemmarna år 2018 kan inte överlåtas innan två år har förlöpt från anskaffningsdagen, eller när ifrågavarande persons medlemskap i styrelsen har avslutats, beroende på vilken av tidpunkterna som infaller tidigare.

Nomineringsutskottet föreslår att i mötesarvode per styrelsemöte utbetalas 1 100 euro till styrelseordförande och 600 euro var till styrelsemedlemmarna. För revisionskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 1 100 euro till revisionskommitténs ordförande och 800 euro var till kommitténs medlemmar. För belöningskommitténs möten föreslås i mötesarvode per möte utbetalas 600 euro var till kommitténs ordförande och medlemmar.

Närmare information om Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor www.stockmanngroup.com. Nomineringsutskottets förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott verkar Magnus Bargum (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland) och som medlemmar Kaj-Gustaf Bergh (utnämnd av Föreningen Konstsamfundet r.f.), Ole Johansson (utnämnd av HC Holding Oy Ab), Leena Niemistö (utnämnd av Kari Niemistö) samt Stockmanns styrelseordförande Jukka Hienonen.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850
Anna Bjarland, Head of Communications, tel. 09 121 3194

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka