Stockmann fortsätter sina effektiveringsåtgärder inom stödfunktionerna

Varuhusens försäljare minskas inte för att säkerställa en utomordentlig kundbetjäning.

STOCKMANN Oyj Abp, Pressmeddelande 23.1.2018 kl. 10.00 EET

Stockmann Retails rörelseresultat för år 2017 förbättrades jämfört med året innan. Verksamheten var dock fortfarande förlustbringande och kostnaderna under slutet av året var högre än målsättningsnivån. Målet är fortsättningsvis, enligt den i juni 2016 publicerade målsättningen, att Stockmann Retails justerade rörelseresultat (EBIT) skall vara positivt år 2018.

Stockmann fortsätter sina effektiveringsåtgärder och siktar på årliga kostnadsinbesparingar om minst 8 miljoner euro, vilka till största delen är avsedda att förverkligas innan utgången av år 2018. Målet är att anpassa kostnadsstrukturen till att motsvara affärsverksamhetens bredd, effektivera frigörande av rörelsekapital samt att utveckla effektivare förfaringssätt som svarar på den accelererande digitaliseringens krav.

För att förverkliga inbesparingsmålet inleder Stockmann samarbetsförhandlingar i en del av sina stödfunktioner i Finland. Förhandlingarna berör ca 350 personer i leveranskedje-, ekonomi- och HR-positioner. Varuhusens försäljare minskas inte för att säkerställa en utomordentlig kundbetjäning. De planerade åtgärderna kan leda till att ca 95 personers arbetsförhållande avslutas. På grund av omorganiseringen bokförs en reservering på ca 2 miljoner euro på första kvartalet år 2018.

Samtidigt investerarar Stockmann i digitalisering och rekryterar uppskattningsvis 30–40 digitala experter till nya tjänster. Det digitala accelerationsprojektet ökar betydligt satsningarna på utvecklingen av nätbutiken och flerkanalshandeln. Nätbutiken är Stockmanns snabbast växande försäljningskanal.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. 09 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp
Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Centrala massmedia

Tillbaka