Preliminär information om Stockmanns omsättning och rörelsevinst år 2017

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 11.1.2018 kl. 16.30 EET

Enligt preliminär ekonomisk information, uppgick Stockmannkoncernens omsättning för fjärde kvartalet år 2017 till ca 315 miljoner euro. Omsättningen för jämförbara affärsverksamheter* var på samma nivå som året innan. Lindex omsättning enligt jämförbara butiker minskade med 1 % under kvartalet. Stockmann Retails jämförbara omsättning för fjärde kvartalet var på samma nivå som året innan. Koncernens omsättning för hela året 2017 uppgick till ca 1 056 miljoner euro, en minskning på 1 % enligt jämförbara affärsverksamheter.

Koncernens rörelsevinst för år 2017 kommer inte att uppnå resultatprognosen som publicerades den 26 september 2017. Enligt preliminär information, kommer den justerade rörelsevinsten för kvarvarande verksamheter år 2017 att uppgå till ca 12 miljoner euro (2016: 30,9 miljoner euro).

Lindex justerade rörelsevinst uppskattas vara uppgå till ca 13 miljoner euro (2016: 54,9 miljoner euro), vilket är betydligt lägre än året innan. Bruttomarginalen i Lindex affärsverksamhet har stannat på en låg nivå, och kostnadsinbesparingar från lönsamhetsförbättringsprogrammet kommer att uppnås först år 2018. Enheterna Stockmann Retail och Real Estate kommer att förbättra sina rörelseresultat för år 2017 jämfört med året innan. Kostnaderna för Stockmanns verksamheter var dock också högre än målsättningen under fjärde kvartalet.

Siffrorna baserar sig på oreviderad preliminär ekonomisk information för kvarvarande verksamheter.

Tidigare resultatprognos för år 2017 (publicerad den 26 september 2017):
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. Lindex svagare försäljningsutveckling, förändringar i butiksnätverket samt produktmixen. Den justerade rörelsevinsten inom de kvarvarande verksamheterna förväntas vara ungefär på samma nivå som eller något svagare än år 2016.

Stockmann publicerar sin bokslutskommuniké den 14 februari 2018.

*Omsättningen för jämförbara affärsverksamheter avser omsättningen exklusive avyttrade och stängda enheter, dvs. Stockmann Delikatessen i Finland, Hobby Hall, Uleåborgsvaruhuset samt Lindex butiker i Ryssland.

Närmare information:
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp
Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka