Prospektet gällande Stockmanns obligationer värda 250 miljoner euro är tillgängligt

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 21.12.2017 kl. 14.00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") tillkännagav den 29 november 2017 dess beslut att emittera säkerställda seniora obligationer för ett nominellt värde på 250 miljoner euro ("Obligationerna"). Obligationerna kommer att förfalla till betalning den 11 januari 2022 och bär en fast årlig ränta på 4,75 procent.

Finansinspektionen har den 20 december 2017 godkänt det engelskspråkiga prospektet gällande Obligationerna. Prospektet är tillgängligt på bolagets webbsida på adressen http://www.stockmanngroup.com/sv/obligationer2017. Prospektet innehåller en sammanfattning som översatts till finska och svenska.

Stockmann har ansökt om att Obligationerna tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors Ab. Den offentliga handeln förväntas börja under eller omkring den 22 december 2017 med handelssymbolen "STCJ047522". Likviden från emissionen har använts till förtidsinlösen av utestående obligationer som förfaller till betalning 2018 och för återfinansiering av övrig utestående skuld.

Närmare information:
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tfn.
+358 9 121 5800 

www.stockmanngroup.com 

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Ansvarsfriskrivning
Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Stockmanns värdepapper. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller notera Obligationerna, eller för att på annat sätt tillåta ett offentligt erbjudande av Obligationerna i någon jurisdiktion.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad enligt lag. Detta pressmeddelande och allt material eller dokumentation som gäller emitteringen av Obligationerna får endast mottas under iakttagande av tillämpliga undantag och begränsningar. Detta pressmeddelande och allt sådant material eller sådan dokumentation får inte distribueras eller publiceras i något land eller jurisdiktion där detta skulle stå i strid med sådana jurisdiktioners tillämpliga lagar eller skulle kräva ytterliga åtgärder enligt något lands eller jurisdiktions lag. Personer som kan få detta pressmeddelande eller något sådant material eller dokumentation i sin besittning är skyldiga att informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Stockmann eller huvudarrangörerna, eller deras företrädare tar inget som helst juridiskt ansvar för någon överträdelse av någon person, oberoende av om personerna som överväger att investera i eller avyttra Stockmanns värdepapper, inklusive Obligationerna, är medvetna om sådana begränsningar.

Värdepapper som nämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och sådana värdepapper får inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt, inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, en s.k. U.S. person (i enlighet med definitionen av sådana termer i Regulation S under Securities Act).

Tillbaka