Stockmann offentliggör villkorat förtida inlösen av obligationer med förfall 2018

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 29.11.2017 kl. 19.40 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Stockmann Oyj Abp (“Emittenten” eller ”Stockmann”) lämnar villkorat meddelande att det kommer lösa in samtliga utestående 150 miljoner euro obligationer om 3,375 procent med förfall 2018 (ISIN: FI4000051057) (”Obligationerna”) (”Förtida Inlösen”).

Termer med inledande versal som används häri skall ha samma innebörd som de tillskrivs i memorandum avseende begäran om samtycke daterat 16 november 2017 (”Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke”).

Datum för Förtida Inlösen (Early Redemption Settlement Date) är bestämt till den 12 december 2017. Som fastställts enligt beskrivet tillvägagångssätt i villkoren för Obligationerna och med referens till en fast avkastning vid köp om 0,58 procent, kommer samtliga Obligationer lösas in till Inlösenpriset (Redemption Price) 1 007,38 euro per varje 1 000,00 euro i nominellt belopp av Obligationerna. Upplupen och obetald ränta avseende Obligationerna kommer även att betalas i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Inlösenpris kommer att betalas till varje investerare som vid arbetsdagens slut den 11 december 2017 är registrerad som Innehavare i registret över obligationsinnehavare som upprätthålls av Euroclear Finland.

Arvode För Tidigt Samtycke (Early Consent Fee) om 0,20 procent avseende Obligationerna kommer att betalas inte senare än 10 dagar efter Datum för Förtida Inlösen till godkända Innehavare i enlighet med villkoren för Begäran Om Samtycke (Consent Solicitation), som beskrivs i sin helhet i Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke.

Detta offentliggörande om Förtida Inlösen (Early Redemption) är villkorat av ett framgångsrikt lösen av de tidigare idag offentliggjorda seniora säkerställda obligationerna på 250 miljoner euro ("Nya Obligationerna"). Inget separat pressmeddelande kommer att offentliggöras om detta villkor uppfylls.

Vid frågor rörande Förtida Inlösen eller Begäran om Samtycke, vänligen kontakta någon av Soliciterande Agenter (Solicitation Agents).

Soliciterande Agenter:
Danske Bank A/S
Tfn.: +358 10 513 8794 / e-post: liabilitymanagement@danskebank.dk  

Nordea Danmark, filial av Nordea Bank AB (publ), Sverige
Tfn.: +45 6161 2996 / e-post: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

OP Corporate Bank plc
Tfn.: +358 10 252 1668 / e-post: liabilitymanagement@op.fi

Tabulerande Agent (Tabulation Agent):
Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch
Issuer Services
Aleksis Kiven katu 3-5
VC 215
FI-00020 Nordea
Finland
e-post: is.operations.fi@nordea.com

Betalande Agent (Paying Agent):
OP Corporate Bank plc
E-post: yhtiotapahtumat@op.fi

Närmare information:
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tfn. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
Verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Ansvarsfriskrivning
Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Stockmanns värdepapper. Inga åtgärder har vidtagits för att registrera eller notera de Nya Obligationerna, eller för att på annat sätt tillåta ett offentligt erbjudande av de Nya Obligationerna, i någon jurisdiktion.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad enligt lag. Detta pressmeddelande och allt material eller dokumentation som gäller Förtida Inlösen eller emitteringen av de Nya Obligationerna får endast mottas under iakttagande av tillämpliga undantag och begränsningar. Detta pressmeddelande och allt sådant material eller sådan dokumentation får inte distribueras eller publiceras i något land eller jurisdiktion där detta skulle stå i strid med sådana jurisdiktioners tillämpliga lagar eller skulle kräva ytterliga åtgärder enligt något lands eller jurisdiktions lag. Personer som kan få detta pressmeddelande eller något sådant material eller dokumentation i sin besittning är skyldiga att informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Stockmann eller Huvudarrangörerna (Lead Managers), eller deras företrädare tar inget som helst ansvar för någon överträdelse av någon person, oberoende av om personerna som överväger att investera i eller avyttra Stockmanns värdepapper, inklusive de Nya Obligationerna, är medvetna om sådana begränsningar.

Värdepapper som nämns häri har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och sådana värdepapper får inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt, inom USA eller till, eller på uppdrag av eller till fördel för, en s.k. U.S. person (i enlighet med definitionen av sådana termer i Regulation S under Securities Act).

Tillbaka