Stockmann offentliggör en framgångsrik begäran om samtycke avseende obligationer som förfaller 2018

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 29.11.2017 kl. 10.00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Stockmann Oyj Abp (“Emittenten” eller ”Stockmann”) har framgångsrikt genomfört dess begäran om samtycke (”Begäran Om Samtycke”) från samtliga innehavare (”Innehavare”) av dess utestående 150 miljoner euro obligationer om 3,375 procent som förfaller 2018 (ISIN: FI4000051057) (”Obligationerna”) för att genomföra vissa ändringar i villkoren (“Förslaget”) för Obligationerna i syfte att tillåta ett förtida inlösen av Obligationerna (”Förtida Inlösen”).

Termer med inledande versal som används häri skall ha samma innebörd som de tillskrivs i memorandum avseende begäran om samtycke daterat 16 november 2017 (”Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke”).

I samband med Begäran Om Samtycke hölls ett fordringshavarmöte (“Fordringshavarmötet”) klockan 09:00 (finsk tid) den 28 november 2017 avseende Obligationerna. På Fordringshavarmötet godkändes Förslaget i vederbörlig ordning.

Emittenten väntar sig att Innehavare kommer att delges Inlösenpriset (Redemption Price) och Datum för Förtida Inlösen (Early Redemption Settlement Date) via ett separat börsmeddelande.

Dessutom, och även villkorat att Förtida Inlösen sker, kommer Arvode För Tidigt Samtycke om 0,20 procent av nominellt belopp för Obligationer för vilka giltig Fullmakt (Voting Instruction) till fördel för Förslaget lämnades in innan Tidsgräns För Arvode Enligt Tidigt Samtycke klockan 16:00 (finsk tid) den 24 november 2017 betalas till Innehavare berättigade att erhålla det inte senare än 10 dagar efter Datum för Förtida Inlösen.

För att erhålla kopior av Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke eller vid frågor rörande Begäran Om Samtycke, vänligen kontakta någon av Soliciterande Agenter (Solicitation Agents).

Soliciterande Agenter:
Danske Bank A/S
Tfn.: +358 10 513 8794 / e-post: liabilitymanagement@danskebank.dk

Nordea Danmark, filial av Nordea Bank AB (publ), Sverige
Tfn.: +45 6161 2996 / e-post: NordeaLiabilityManagement@nordea.com

OP Corporate Bank plc
Tfn.: +358 10 252 1668 / e-post: liabilitymanagement@op.fi

Tabulerande Agent (Tabulation Agent):
Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch
Issuer Services
Aleksis Kiven katu 3-5
VC 215
FI-00020 Nordea
Finland
e-post: is.operations.fi@nordea.com

Betalande Agent (Paying Agent):
OP Corporate Bank plc
E-post: yhtiotapahtumat@op.fi

Ansvarsfriskrivning
Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Stockmanns värdepapper.

Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad enligt lag. Detta pressmeddelande eller material eller dokumentation som gäller Begäran om Samtycke får endast mottas under iakttagande av tillämpliga undantag och begränsningar. Detta pressmeddelande och allt sådant material eller sådan dokumentation får inte distribueras eller publiceras i något land eller jurisdiktion där detta skulle stå i strid med sådana jurisdiktioners tillämpliga lagar eller skulle kräva ytterliga åtgärder enligt något lands eller jurisdiktions lag. Personer som kan få detta pressmeddelande eller något sådant material eller dokumentation i sin besittning är skyldiga att informera sig om och iaktta alla sådana begränsningar. Stockmann, Soliciterande Agenterna, Tabulerande Agenten eller Betalande Agenten, eller deras företrädare tar inget som helst ansvar för någon överträdelse av någon person, oberoende av om personerna som överväger att investera i eller avyttra Stockmanns värdepapper är medvetna om sådana begränsningar.

Detta pressmeddelande läsas tillsammans med Memorandum Avseende Begäran Om Samtycke. Om du i någon mån är osäker på hur du ska agera rekommenderas du omedelbart söka egen finansiell rådgivning från din aktiemäklare, bankman, juridiska rådgivare, revisor eller annan lämpligt auktoriserad självständig finansiell rådgivare.

Närmare information:
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tfn. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
Verkställande direktör

Distribution:

Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka