Skatterättelsenämnden upphävde huvudparten av tilläggsskatterna som beordrats Stockmann för åren 2009–2011

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 3.10.2017 kl. 9.30 EET

Skatterättelsenämnden har fattat ett beslut gällande Stockmanns rättelseyrkan om tilläggsskatter som Skatteförvaltningen beordrade bolaget för åren 2009–2011. Enligt ett tidigare beslut, om vilket informerades den 13 januari 2016, skulle Stockmann ha varit tvungen att erlägga 10,3 miljoner euro i tilläggsskatt och räntor. Rättelsenämnden upphävde en andel på 7,7 miljoner euro av tilläggsskatten som Stockmann beordrats erlägga. Tilläggsskattens mängd är således 2,6 miljoner euro.

Besluten baserar sig på en skatterevision som granskade Stockmannkoncernens internprissättning och räntornas marknadsmässiga villkor i den interna finansieringen mellan Finland och Ryssland under åren 2009–2011. Stockmann ansåg att Skatteförvaltningens korrigeringsbeslut var oberättigat och ansökte om rättelse.

Tilläggsskatten bokfördes i sin helhet på resultatet i bokslutet år 2015. I enlighet med Rättelsenämndens beslut returnerar Stockmann 7,7 miljoner euro i resultaträkningen för det tredje kvartalet år 2017. Besvärsfristen är 60 dagar räknat från mottagandet av beslutet.

Behandlingen av besluten gällande Stockmanns tilläggsskatter i Sverige pågår fortfarande.

Närmare information:
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka