Stockmannkoncernens reviderade resultatprognos för år 2017 samt resultat från nedskrivningsprövningen

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 26.9.2017 kl. 8.30 EET

Stockmannkoncernens resultatprognos för hela året har ändrats på grund av en svagare utveckling än uppskattat inom Lindex affärsverksamhet. Stockmann förväntar sig nu att koncernens justerade rörelsevinst inom de kvarvarande verksamheterna är ungefär på samma nivå som eller något svagare än år 2016.

Stockmann Retails rörelseresultat för år 2017 uppskattas förbättras eftersom helhetsomvändningen av affärsverksamheten framskrider planenligt. Real Estate uppskattas fortsätta sin stabila och lönsamma resultatutveckling. Lindex rörelseresultat för halva året 2017 minskade klart jämfört med den rekordhöga rörelsevinsten året innan. Försäljningsutvecklingen har förbättrats i september, men prognoserna för det fjärde kvartalets rörelsevinst har sänkts.

Reviderad resultatprognos för år 2017:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. Lindex svagare försäljningsutveckling, förändringar i butiksnätverket samt produktmixen. Den justerade rörelsevinsten inom de kvarvarande verksamheterna förväntas vara ungefär på samma nivå som eller något svagare än år 2016.

Tidigare resultatprognos för år 2017 (publicerad den 15 februari 2017):
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016.

Nedskrivning av Lindex goodwill på ca 150 miljoner euro

Stockmann har genomfört en nedskrivningsprövning av Lindex och Retails goodwill. Som en konsekvens av prövningen kommer Stockmann att göra en nedskrivning på ca 150 miljoner euro relaterad till Lindex goodwill i koncernens resultaträkning för tredje kvartalet. Nedskrivningen rapporteras som en justering, och har ingen kassaflödesinverkan.

I enlighet med IFRS, testar Stockmannkoncernen regelbundet goodwillen på sina tillgångar för att bekräfta att de kassaflöden som kan ackumuleras från tillgångsposten samt relaterade enheter som genererar kassaflöden är större än deras bokföringsvärde. Nedskrivningsprövningar görs årligen samt då det finns indikationer på att tillgångsposterna behöver skrivas ned.

Närmare information:

Lauri Veijalainen, verkställande direktör +358 9 121 5062
Kai Laitinen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5800

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka