Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 11.8.2017 kl. 14.00 EET

Stockmann har mottagit en anmälan om en förändring i indirekt aktieägarskap, enligt vilken Hartwall Capital Oy Ab (FO-nummer 0711984-8) har förvärvat bestämmanderätt i HTT STC Holding Oy Ab. Ingen förändring sker i antalet Stockmannaktier som ägs av HTT STC Holding.

Hartwall Capital Oy Ab äger inte Stockmannaktier direkt. Det indirekta ägarskapet via HTT STC Holding Oy Ab är 11,68 % av aktierna och 10,70 % av rösterna.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 10.8.2017

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter förändringen:

Antal aktierA+B Andel av aktie-
kapitalet, procent
Andel av
rösterna, procent
HTT STC Holding Oy Ab 8 415 614 11,68 10,70

Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 3 186 488 och B-aktiernas antal är 5 229 126.   

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850
  

www.stockmanngroup.com   

STOCKMANN Oyj Abp  
Lauri Veijalainen

verkställande direktör   

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia 

Tillbaka