Stockmannkoncernens uppdaterade jämförelsesiffror 2016–2017

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation 10.8.2017 kl. 9.35 EET

Stockmann undertecknade i juni ett avtal om att sälja Stockmann Delikatessens affärsverksamhet i Finland till S-Gruppens andelsaffärer. Om Konkurrens- och konsumtionsverket godkänner affären under år 2017, kan affären förverkligas den 31 december 2017. Som en följd av affären har livsmedelsverksamheten i Finland klassificerats som tillgångar som innehas för försäljning och rapporterats som avvecklade verksamheter. Delikatessen i Baltikum stannar hos Stockmann och rapporteras som en del av Stockmann Retails kvarvarande verksamheter.

Ändringen träder i kraft fr.o.m. halvårsrapporten 2017 och påverkar endast segmentet Stockmann Retail. Jämförelsesiffror för kvarvarande verksamheter och relaterade poster i resultaträkningen har omräknas. Uppdaterade jämförelsesiffror för år 2016 och för det första kvartalet år 2017 presenteras i tabellerna nedan. Siffrorna är oreviderade.

Stockmann publicerar sin halvårsrapport 2017 den 16 augusti 2017.

Koncernens resultaträkning (restated):

Milj. euro 1-3/2017 1-3/2016 4-6/2016 7-9/2016 10-12/2016
Kvarvarande verksamheter
OMSÄTTNING 216,9 243,2 563,9 827,8 1175,7
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,6 1,2 1,2
Användning av material och förnödenheter -101,2 -114,8 -252,3 -366,7 -520,4
Kostnader för löner och anställningsförmåner -58,4 -70,6 -141,4 -201,8 -270,4
Avskrivningar och nedskrivningar -15,0 -13,5 -28,0 -42,1 -57,3
Övriga rörelsekostnader -67,4 -70,6 -151,6 -222,4 -300,6
Kostnader sammanlagt -242,0 -269,5 -573,4 -833,1 -1148,7
RÖRELSEVINST/-FÖRLUST -25,1 -26,4 -8,9 -4,1 28,3
Finansiella intäkter 0,6 0,4 0,7 0,9 0,8
Finansiella kostnader -5,2 -4,7 -9,6 -14,9 -23,9
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt -4,6 -4,3 -8,9 -14,0 -23,1
VINST/FÖRLUST FÖRE SKATTER -29,7 -30,6 -17,8 -18,0 5,2
Inkomstskatter 2,8 3,0 -5,2 -10,4 -12,7
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST, KVARVARANDE VERKSAMHETER -26,9 -27,6 -23,0 -28,4 -7,5
Vinst/förlust från avvecklade verksamheter -2,7 6,4 0,1 -1,7 4,3
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST -29,6 -21,2 -22,9 -30,1 -3,2
Räkenskapsperiodens vinst/förlust hänförligt till:
Moderbolagets ägare -29,6 -21,2 -22,9 -30,1 -3,2
Resultat per aktie, euro:
Från kvarvarande verksamheter (före och efter utpädning) -0,39 -0,40 -0,36 -0,45 -0,18
Från avvecklade verksamheter (före och efter utpädning) -0,04 0,09 0,00 -0,02 0,06
Från årets resultat (före och efter utpädning) -0,43 -0,31 -0,35 -0,47 -0,12

Koncernens rörelsesegment (restated):

Omsättning 1-3/2017 1-3/2016 1-6/2016 1-9/2016 1-12/2016
Milj. euro
Lindex 123,2 130,2 305,8 461,9 633,2
Stockmann Retail 83,7 105,2 241,9 341,1 508,3
Real Estate 17,0 14,8 29,6 44,5 60,1
Ofördelat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Elimineringar -7,0 -7,1 -13,4 -19,7 -25,8
Koncernen sammanlagt 216,9 243,2 563,9 827,8 1175,7
Avstämning av redovisad omsättning:
Delikatessens livsmedelsverksamhet klassificerad som avvecklade verksamheter 25,8 30,0 62,0 87,0 127,4
Redovisad koncern sammanlagt 242,7 273,1 625,9 914,7 1303,2
Rörelsevinst/-förlust 1-3/2017 1-3/2016 1-6/2016 1-9/2016 1-12/2016
Milj. euro
Lindex -14,7 -8,5 19,6 35,3 54,9
Stockmann Retail -14,7 -21,3 -35,5 -51,6 -39,1
Real Estate 6,4 6,0 11,4 16,5 21,1
Ofördelat -2,1 -2,6 -4,5 -4,2 -8,6
Koncernen sammanlagt -25,1 -26,4 -8,9 -4,1 28,3
Avstämning av redovisad rörelsevinst/-förlust:
Delikatessens livsmedelsverksamhet klassificerad som avvecklade verksamheter -2,7 -4,0 -10,3 -12,2 -10,7
Redovisad koncern sammanlagt -27,8 -30,3 -19,2 -16,3 17,6

Uppgifter per kvartal (restated):

Omsättning 1-3/2017 1-3/2016 4-6/2016 7-9/2016 10-12/2016
Milj. euro
Lindex 123,2 130,2 175,6 156,1 171,3
Stockmann Retail 83,7 105,2 136,7 99,2 167,1
Real Estate 17,0 14,8 14,7 14,9 15,7
Ofördelat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Elimineringar -7,0 -7,1 -6,4 -6,3 -6,1
Koncernen sammanlagt 216,9 243,2 320,7 263,9 348,0
Avstämning av redovisad omsättning:
Delikatessens livsmedelsverksamhet klassificerad som avvecklade verksamheter 25,8 30,0 32,0 25,0 40,5
Redovisad koncern sammanlagt 242,7 273,1 352,7 288,9 388,4
Rörelsevinst/-förlust 1-3/2017 1-3/2016 4-6/2016 7-9/2016 10-12/2016
Milj. euro
Lindex -14,7 -8,5 28,1 15,7 19,6
Stockmann Retail -14,7 -21,3 -14,2 -16,1 12,5
Real Estate 6,4 6,0 5,4 5,1 4,6
Ofördelat -2,1 -2,6 -1,8 0,2 -4,4
Koncernen sammanlagt -25,1 -26,4 17,5 4,8 32,3
Avstämning av redovisad rörelsevinst/-förlust:
Delikatessens livsmedelsverksamhet klassificerad som avvecklade verksamheter -2,7 -4,0 -6,3 -1,9 1,5
Redovisad koncern sammanlagt -27,8 -30,3 11,1 2,9 33,8

Närmare information:
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka