Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 23.3.2017 kl. 16.45 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 23 mars 2017 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2016.

Bolagsstämman fattade även beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslagen. Ett permanent aktieägarnas nomineringsutskott tillsätts med uppgift att årligen förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till den ordinarie bolagsstämman och vid behov till en extraordinär bolagsstämma.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick Stockmanns verkställande direktör Lauri Veijalainen genom bolagets strategiska åtgärder och resultatutveckling år 2016. Stockmann avstod under året från flera affärsverksamheter som inte hör till bolagets kärnverksamhet, vilket hjälpte koncernen att uppnå ett positivt rörelseresultat efter två förlustbringande år. Varuhusverksamheten i Ryssland såldes den 1 februari 2016 och Hobby Hall den 31 december 2016. Bolaget fokuserar nu på detaljhandelsverksamhet under varumärkena Stockmann och Lindex samt på fastighetsaffärsverksamhet. Alla alternativ undersöks även i fortsättningen för att förbättra lönsamheten och bolagets värde.

Stockmanns effektiveringsprogram hade ett årligt inbesparingsmål på 50 miljoner euro, som uppnåddes i slutet av år 2016. Dessutom inbringar de nya åtgärderna som inleddes under sommaren 2016 årliga inbesparingar på över 20 miljoner euro med början från pågående år. Koncernens positiva rörelseresultat för år 2016 visar att riktningen är den rätta. Stockmann uppskattar att koncernens justerade rörelsevinst år 2017 blir bättre än jämfört med år 2016.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskott, att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med nomineringsutskottets förslag återvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjödell och Dag Wallgren till styrelsemedlemmar. Efter att Torborg Chetkovich meddelat att hon inte längre står till förfogande som styrelsemedlem i bolaget, invaldes Esa Lager till ny styrelsemedlem. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmarnas fasta årliga arvoden beslöts bibehållas oförändrade och de utbetalas fortsättningsvis huvudsakligen i form av aktier. Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt beslut av bolagsstämman.

Revisorer

CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman återvaldes till revisorer. Till revisorssuppleant återvaldes revisionssamfundet KPMG Oy Ab. Revisorernas arvoden utbetalas mot godkänd räkning.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Jukka Hienonen till ordförande och Leena Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning 2015, och enligt bedömningen är sex av de valda styrelsemedlemmarna oberoende av bolaget (Jukka Hienonen, Leena Niemistö, Kaj-Gustaf Bergh, Esa Lager, Michael Rosenlew och Dag Wallgren). Fem av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Jukka Hienonen, Esa Lager, Susanne Najafi, Leena Niemistö och Per Sjödell).

Styrelsen beslöt att tillsätta en revisionskommitté och en belöningskommitté bland sina medlemmar. Dag Wallgren valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Esa Lager och Michael Rosenlew valdes till kommitténs övriga medlemmar. Jukka Hienonen valdes till belöningskommitténs ordförande och Kaj-Gustaf Bergh och Leena Niemistö till kommitténs övriga medlemmar.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 358 9 121 3850.

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka