Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 201

Rörelseresultatet åter vinstbringande – det justerade rörelseresultatet förbättrades med 48,7 miljoner euro år 2016

STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 15.2.2017 kl. 8.00 EET

Oktober–december 2016:
- Koncernens omsättning uppgick till 388,4 miljoner euro (420,0 miljoner euro).
- Omsättningen för kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 6,5 procent.
- Bruttomarginalen ökade till 53,5 procent (51,0 procent).
- Den justerade rörelsevinsten uppgick till 36,5 miljoner euro (18,5 miljoner euro).
- Den rapporterade rörelsevinsten uppgick till 33,8 miljoner euro (4,3 miljoner euro).

Januari–december 2016:
- Koncernens omsättning uppgick till 1 303,2 miljoner euro (1 434,8 miljoner euro).
- Omsättningen för kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 4,1 procent.
- Bruttomarginalen ökade till 53,4 procent (50,6 procent).
- Den justerade rörelsevinsten uppgick till 20,2 miljoner euro (-28,5 miljoner euro).
- Den rapporterade rörelsevinsten uppgick till 17,6 miljoner euro (-52,5 miljoner euro).
- Det rapporterade resultatet per aktie uppgick till -0,33 euro (-1,24 euro).

- Hobby Hall, som avyttrades den 31 december 2016, är i resultaträkningen år 2016 inkluderad i Stockmann Retails segment.
- Varuhusverksamheten i Ryssland har klassificerats som avvecklad verksamhet. Kommentarerna i rapporten hänvisar enbart till de kvarvarande verksamheterna.

Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas för resultatet år 2016.

Utsikter för år 2017:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2017 kommer att minska pga. förändringar i varuhusnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten uppskattas bli bättre än år 2016. På grund av normal säsongfluktuation kommer första kvartalets rörelseresultat att vara negativt.

Verkställande direktör Lauri Veijalainen
Jag är entusiastisk över den finansiella utveckling vi uppnådde år 2016. Koncernens justerade rörelseresultat förbättrades med nästan 50 miljoner euro, och genererade ett positivt rörelseresultat efter två år av tunga förluster. Den förbättrade lönsamheten har stärkt vårt förtroende att vi är på rätt väg. Varuhusens utbud fokuserar nu på mode, skönhet, mat och produkter för hemmet, och kompletteras med caféer, produkter och tjänster från åtskilliga attraktiva partners.

Lindex var fortsättningsvis koncernens mest lönsamma enhet år 2016. Lindex rörelsevinst ökade med 10 miljoner euro och uppgick till 55 miljoner euro, och enheten uppnådde sin bästa försäljning någonsin under det första halvåret. Real Estates positiva utveckling fortsatte och enheten ökade sin rörelsevinst och även fastigheternas gängse. Även Stockmann Retail förbättrade sitt rörelseresultat betydligt, med ca 20 miljoner euro, men resultatet var fortsättningsvis negativt. Varuhusen förbättrade sina resultat särskilt under årets sista kvartal och genererade en gedigen rörelsevinst på 14 miljoner euro. Rörelsekostnaderna minskade betydligt tack vare effektiveringsprogrammet, och bruttomarginalen förbättrades. Det finns ännu mycket jobb kvar att utföra för att åter göra varuhusverksamheten lönsam innan utgången av år 2018, men jag har fullt förtroende för att detta mål kan uppnås såsom planerat.

Stockmann kommer att öppna ett helt nytt varuhus i Hagalund i mars. Vi kommer att anstränga oss för att erbjuda internationella kundupplevelser, tilltalande högkvalitativa urval med dussintals nya varumärken samt en utomordentlig kundbetjäning. Vi kommer att öka takten ytterligare för att uppnå en helhetsomfattande vändning och för att infria våra löften till våra kunder, såväl som för att erbjuda fler orsaker att besöka våra varuhus.

Nyckeltal

Kvarvarande verksamheter

10-12/
2016
10-12/
2015
1-12/
2016
1-12/
2015
Omsättning, milj. euro 388,4 420,0 1 303,2 1 434,8
Bruttomarginal, procent 53,5 51,0 53,4 50,6
Rörelseresultat*, milj. euro 33,8 4,3 17,6 -52,5
Justeringar i rörelseresultat, milj. euro 2,6 14,2 2,6 24,0
Justerat rörelseresultat (EBIT), milj. euro 36,5 18,5 20,2 -28,5
Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), milj. euro 51,9 37,9 79,4 43,4
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 9,1 7,2 23,1 21,2
Resultat före skatt, milj. euro 24,7 -2,9 -5,5 -73,7
Periodens resultat, milj. euro 22,4 -19,1 -18,2 -88,9
Resultat/aktie, outspädd, euro 0,29 -0,27 -0,33 -1,24
Personal, medeltal 8 422 10 151 9 006 10 763
Kvarvarande och avvecklade verksamheter 10-12/
2016
10-12/
2015
1-12/
2016
1-12/
2015
Nettoresultat/aktie, outspädd, euro 0,36 -1,26 -0,12 -2,43
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 96,1 97,0 41,5 17,2
Investeringar, milj. euro 14,7 16,5 44,2 53,4
Eget kapital/aktie, euro 14,99 14,53
Nettoskuldsättningsgrad, procent 68,3 72,1
Soliditet, procent 48,3 46,1
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st. 72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, procent 1,8 -7,6

* Justeringar som inverkade på rörelseresultatet uppgick till 2,6 miljoner euro år 2016, och de var huvudsakligen relaterade till outsourcandet av ICT (2015: 24,0 miljoner euro, relaterade till Akademiska Bokhandeln, Seppälä, stängningen av Uleåborgsvaruhuset och övriga omstruktureringskostnader). Justeringar som inverkade på skatter och finansiella kostnader uppgick till 9,7 miljoner euro (21,8 miljoner euro).

Stockmann har ändrat terminologin i sin rapportering som en följd av nya direktiv från Europas värdepapper- och marknadsmyndighet ESMA. Alternativa nyckeltal används för att bättre reflektera det operativa rörelseresultatet och för att underlätta en jämförelse mellan räkenskapsperioderna. Från och med det andra kvartalet 2016 ersätts den tidigare använda termen ”exklusive poster av engångskaraktär” med termen ”justerad”, och som en följd har termen ”rörelsevinst exklusive poster av engångskaraktär” ersatts med termen ”justerad rörelsevinst”. På motsvarande sätt har ”justerat EBITDA” beräknats från det justerade rörelseresultatet exklusive avskrivningar.

Stockmann använder termen ”kvarvarande produktområden och verksamheter” som avser verksamheter exklusive detaljhandelsverksamhet i Ryssland (Stockmann och Lindex), Seppälä, Hobby Hall, Stockmann Beauty, butiken vid flygfältet samt produktområden bolaget har avstått från i varuhusen (elektronik, böcker, sportartiklar, leksaker och keldjurstillbehör). Bruttovinsten och bruttomarginalen används också som alternativa nyckeltal. Bruttovinsten beräknas genom att minska kostnader för sålda produkter från omsättningen, och bruttomarginalen beräknas genom att dividera bruttovinsten med omsättningen uppgiven i procent.

Strategi
Stockmannkoncernen fokuserar på att utveckla sin detaljhandelsverksamhet och fastighetsverksamhet i sina varuhusfastigheter i Finland och Baltikum samt på utvecklandet och expanderandet av modekedjan Lindex. Enheterna Stockmann Retail och Real Estate har ett nära samarbete, medan Lindex utvecklas som en självständig del av koncernen.

I linje med sin strategi, har Stockmann avstått från flera olönsamma affärsverksamheter och avstått från flera varuområden under år 2016 och minskat sitt varuhusnätverk och detaljhandelsyta. Avyttringen av varuhusverksamheten i Ryssland blev klar i februari och avyttringen av Hobby Hall vid slutet av året. Stockmann överväger att avyttra köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg, en undersökning om möjligheten pågår.

Stockmann uppdaterar sitt urval som fokuserar på mode, skönhet, mat och produkter för hemmet, förbättrar tjänster och investerar i förnyande av sina varuhuslokaler, för att kunna erbjuda förbättrade kundupplevelser. Ett nytt varuhus i hyrda lokaler i Hagalund, Finland öppnas i mars 2017.

Stockmanns nya nätbutik lanserades under det fjärde kvartalet år 2016. Nätbutiken verkar på en ny plattform och kommer stegvis att få flera nya egenskaper, såsom möjlighet att granska produkternas tillgänglighet i de fysiska varuhusen samt nya avhämtningsställen. En ny Galna Dagar-nätbutik lanserades i oktober 2016 när kampanjen inleddes. Övergången till en mer digital marknadsföring baserad på kunddata och utvecklandet av digitala tjänster för att stöda den flerkanaliga shoppingen fortsatte under året.

Riskfaktorer
Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsklimatet, risker förknippade med bolagets egen verksamhet, samt finansiella risker.

Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Kundernas köpbeteende influeras även av digitalisering, ökad konkurrens och förändrade inköpstrender. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna kan påverka beteendet, både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. Osäkerheter relaterade till konsumenternas köpbeteende och köpkraft beräknas vara de huvudsakliga risker som kan påverka Stockmann under år 2017.

Verksamhetsomgivningen kan även inverka på Stockmanns hyresgästers affärsverksamhet och som en konsekvens av detta ha en negativ inverkan på hyresintäkterna och uthyrningsgraden i Stockmanns fastigheter. Dessa kan, speciellt om de är relaterade till de störsa hyresgästerna i fastigheterna, ha en inverkan på fastigheternas verkliga värde.

Mode står för över två tredjedelar av koncernens omsättning. Karakteristiskt för modebranschen är produkternas korta livslängd och trendberoende, säsongbetonad försäljning och känslighet för avvikande väderförhållanden. En ansvarsfull hantering av leveranskedjan är viktig för koncernens varumärken i syfte att upprätthålla kundernas förtroende för Stockmann. Koncernen hanterar dessa faktorer som en del av verksamhetens dagliga ledning.

Koncernens verksamheter baseras på flexibel logistik och effektiva varuflöden. Förseningar och störningar i varu- och informationsflöden såväl som osäkerhet relaterad till logistikpartners kan ha en negativ effekt på verksamheten. Alla ansträngningar görs för att hantera de operativa riskerna genom att utveckla lämpliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt, samt genom att försöka minimera störningar i informationssystemen. Operativa risker täcks också genom försäkringar.

Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta, dvs. euron, och den svenska kronan, den norska kronan, den amerikanska dollarn, den ryska rubeln och vissa andra valutor. Valutakursfluktuationer kan ha en betydande inverkan på koncernens affärsverksamheter. Finansiella risker, främst risker härrörande från räntefluktuationer pga. koncernens höga skuldsättningsgrad kan ha en inverkan på finansiella kostnader och den finansiella positionen. Räntefluktuationer kan också påverka kravet på avkastningen relaterad till de fastigheter som ägs av koncernen, och därmed det verkliga värdet av dessa tillgångar. Finansiella risker hanteras i enlighet med den riskpolicy som bekräftats av styrelsen.

Utsikter för år 2017
Inom Stockmannkoncernens största verksamhetsland, Finland, har ekonomin långsamt börjat återhämta sig. BNP och detaljhandelsmarknaden förväntas öka något år 2017. Konsumenternas köpkraft förväntas dock inte öka, och köpbeteendet förändras pga. digitalisering och ökande konkurrens.

Ekonomin i Sverige bibehölls stabil under år 2016 och BNP-tillväxten för år 2017 uppskattas fortsättningsvis vara på en högre nivå än i Finland. Den stabila tillväxten inom modemarknaden stagnerade under år 2016, och utsikterna förväntas bibehållas på samma nivå år 2017.

I Baltikum förväntas BNP-tillväxten fortsätta. Utsikterna för dessa länder förväntas vara bättre än för Stockmannkoncernens övriga marknadsområden.

Den ryska ekonomin förväntas återhämta sig stegvis, men de ryska konsumenternas köpkraft fortsätter vara på låg nivå.

Stockmann fortsätter sin helhetsomfattande vändning genom att förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet på lång sikt. Effektiveringsprogrammet, som introducerades år 2015 och fortsatte år 2016, kommer att bli fullt synligt i rörelsekostnaderna för år 2017. Förbättringar i rörelseresultatet år 2017 uppskattas huvudsakligen komma från enheten Stockmann Retail, som fortfarande är förlustbringande, medan Lindex och Real Estate förväntas fortsätta sina stabila prestationer.

Investeringarna för år 2017 uppskattas bli ca 45–50 miljoner euro, vilket är mindre än de uppskattade avskrivningarna för året.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning år 2017 kommer att minska pga. förändringar i butiksnätverket och produktmixen. Den justerade rörelsevinsten förväntas bli bättre jämfört med år 2016. På grund av normal säsongfluktuation, kommer rörelseresultatet för första kvartalet att vara negativt.

Bokslutskommuniké 2016
Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2016 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Bolagsstämma 2017
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 23 mars med början kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller förslagen till bolagsstämman, publiceras som ett separat börsmeddelande den 15 februari 2017.

Ekonomisk information år 2017
Stockmanns styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, CSR-rapport, utredning om förvaltnings- och styrningssystem samt en elektronisk version av årsrapporten publiceras vecka 9.

Delårsrapporterna år 2017 publiceras den 28 april 2017, den 16 augusti 2017 och den 27 oktober 2017.

Stockmann publicerar inte år 2017 månatliga försäljningsmeddelanden om sin varuförsäljning.

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 15 februari 2017 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52.

Webcast
Verkställande direktör Lauri Veijalainen håller i dag den 15 februari 2017 kl. 11.00 en webcast på engelska där han presenterar bokslutet. Deltag genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 9 7479 0361
Sverige: +46 8 5033 6574
Storbritannien: +44 330 336 9105
USA: +1 719 457 1036

Webcastens kod: 9962578

Närmare information:
Lauri Veijalainen, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaStockmanns bokslutskommuniké 2016.pdf


Tillbaka