Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Kallelse till årsstämma 15.2.2017 kl. 8.00 EET

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 mars 2017 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Mottagandet av de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2016
Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas för räkenskapsperioden 2016.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelseledamöternas årsarvoden behålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76 000 euro, viceordförandens arvode 49 000 euro, samt övriga ledamöters arvode 38 000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2018. Därtill föreslås att det utbetalas ett mötesarvode om 1 000 euro till styrelsens ordförande och 500 euro var till styrelseledamöterna per styrelsemöte. För revisionskommitténs möten föreslås att till revisionskommitténs ordförande utbetalas ett arvode om 1 000 euro och till de övriga ledamöterna 700 euro var per kommittésmöte, och för belöningskommitténs möten föreslås utbetalas ett mötesarvode om 500 euro per kommittésmöte till belöningskommitténs ordförande samt var och en ledamot. Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för andra än finländska styrelseledamöter i enlighet med vad som förutsätts i den nationella lagstiftningen i respektive land.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelseledamöternas antal kvarstår som åtta (8).

12. Val av styrelseledamöter
Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjödell och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlem Torborg Chetkovich har meddelat att hon inte längre står till förfogande som styrelsemedlem i bolaget. Nomineringsutskottet föreslår att jur.kand, ekon.mag. Esa Lager enligt sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för samma verksamhetsperiod. Esa Lager (f. 1959, finsk medborgare) är professionell styrelsemedlem och har tidigare innehaft olika ledningsposter inom Outokumpu-koncernen, bl.a. som ställföreträdande verkställande direktör samt ekonomi- och finansieringsdirektör. Esa Lagers personuppgifter samt utvärdering av hans oberoende finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com.

13. Beslut om revisors arvode
Styrelsens revisionskommitté föreslår att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

14. Val av revisor
Styrelsens revisionskommitté föreslår för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman väljs till revisorer, båda enligt givet samtycke. Till revisorssuppleant föreslås väljas revisionssamfundet KPMG Oy Ab.

15. Tillsättande av aktieägarnas nomineringsutskott
Styrelsen föreslår att bolagsstämman besluter tillsätta ett permanent aktieägarnas nomineringsutskott med uppgift att årligen förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till den ordinarie bolagsstämman och vid behov till en extraordinär bolagsstämma enligt följande.

Till nomineringsutskottet utses av de fyra största aktieägarna i bolaget utsedda representanter och utskottet kompletteras ytterligare av styrelsens ordförande såsom sakkunnigmedlem.

De fyra aktieägare, vilkas andelar av bolagets sammanlagda röstetal är störst enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab per den första arbetsdagen i september före därpå följande ordinarie bolagsstämma, har rätt att utse varsin representant i nomineringsutskottet. Ifall aktieägaren inte vill använda sin nomineringsrätt, överförs rätten till den näst största aktieägaren som annars inte skulle ha rätt att nominera en ledamot.

Styrelsens ordförande fungerar som sammankallare av nomineringsutskottet och utskottet väljer inom sig en ordförande.

Nomineringsutskottet tillsätts att fungera tillsvidare fram till dess att bolagsstämman fattar ett annat beslut. Utskottets medlemmar utnämns årligen och medlemmarnas verksamhetsperiod avslutas när nya medlemmar har utnämnts till utskottet.

16. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan samt denna kallelse till bolagsstämma finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast 2.3.2017. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägare på begäran. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med 6.4.2017.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning
Aktieägare som 13.3.2017 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 17.3.2017 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com;
b) per telefon på numret 020 770 6891 (Euroclear Finland Ab); eller
c) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 13.3.2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 20.3.2017 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, bör i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna kallelse till bolagstämma, 15.2.2017, uppgår det totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30 530 868 A-aktier och 41 517 815 B-aktier samt antalet röster för A-aktier till 305 308 680 och för B-aktier till 41 517 815 röster.

För deltagare i bolagsstämman finns möjlighet till avgiftsfri parkering i Q-Park Finlandia.

Dörrarna till platsen för bolagsstämman öppnas kl. 12.30.

Helsingfors, den 15 februari 2017

STOCKMANN OYJ ABP
Styrelsen

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka