Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 17.1.2017 kl. 8.00 EET

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat framföra följande förslag för den ordinarie bolagsstämman som hålls den 23 mars 2017:

Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara åtta, dvs. det nuvarande antalet.

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelsens nuvarande medlemmar Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Susanne Najafi, Leena Niemistö, Michael Rosenlew, Per Sjödell och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlem Torborg Chetkovich har meddelat att hon inte längre står till förfogande som styrelsemedlem i bolaget. Nomineringsutskottet föreslår att jur.kand, ekon.mag. Esa Lager enligt sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för samma verksamhetsperiod. Esa Lager (f. 1959, finsk medborgare) är professionell styrelsemedlem och har tidigare innehaft olika ledningsposter inom Outokumpu-koncernen, bl.a. som ställföreträdande verkställande direktör samt ekonomi- och finansieringsdirektör.

Nomineringsutskottet föreslår att styrelsens arvoden bibehålls oförändrade.

Närmare information om Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor www.stockmanngroup.com. Nomineringsutskottets förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.

Som ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott verkar Magnus Bargum (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland) och som medlemmar Kaj-Gustaf Bergh (utnämnd av Föreningen Konstsamfundet rf.), Ole Johansson (utnämnd av HTT STC Holding Oy Ab), Leena Niemistö (utnämnd av Kari Niemistö) samt Stockmanns styrelseordförande Jukka Hienonen.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka