Korrigering: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 28.11.2016 kl. 11.15

Stockmann korrigerar sitt börsmeddelande som publicerades den 25 november 2016. Siffran för Varmas andel av aktiekapitalet var felaktig, den rätta siffran är 8,48 procent. Felet finns i de finsk- och svenskspråkiga meddelandena, siffran i det engelskspråkiga meddelandet är korrekt.

Det korrigerade meddelandet i sin helhet hittas nedan.

Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas (FO-nummer 0533297-9) andel av röstmängden för Stockmann Oyj Abp:s aktier överskridit gränsen på 5 procent i samband med ett aktieköp den 24 november 2016.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 24.11.2016

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter transaktionen:

Antal aktierA+B Andel av
aktiekapitalet, procent
Andel av rösterna,
procent
Varma 6 109 508 8,48 5,03

 Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 1 257 745 och B-aktiernas antal är 4 851 763.   

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850
 

 www.stockmanngroup.com   

STOCKMANN Oyj Abp   

Lauri Veijalainen 
verkställande direktör
   

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia 

Tillbaka