Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

STOCKMANN Oyj Abp, Flaggningsanmälan 25.11.2016 kl. 12.30

Stockmann har mottagit en anmälan, enligt vilken Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas (FO-nummer 0533297-9) andel av röstmängden för Stockmann Oyj Abp:s aktier överskridit gränsen på 5 procent i samband med ett aktieköp den 24 november 2016.

1. Målbolagets namn: Stockmann Oyj Abp

2. Tidpunkt då ägarandelen ändrades: 24.11.2016

3. Den exakta andelen av Stockmanns aktiekapital och röstmängd efter transaktionen:

Antal aktierA+B Andel av
aktiekapitalet, procent
Andel av rösterna,
procent
Varma 6 109 508 8,84 5,03

 Aktieinnehavet fördelar sig på de olika aktieserierna så att A-aktiernas antal är 1 257 745 och B-aktiernas antal är 4 851 763.   

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850
 

www.stockmanngroup.com   

STOCKMANN Oyj Abp  

 Lauri Veijalainen  
verkställande direktör
   

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia 

Tillbaka