Sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 4.10.2016 kl. 9.00 EET

Enligt Stockmanns bolagsstämmas beslut, består aktieägarnas nomineringsutskott av representanter för de fyra aktieägarna som innehar största rösträtt och som är registrerade i Stockmanns aktieägarregister den 1 september 2016 samt styrelseordförande som fungerar som expertmedlem.

Nomineringsutskottet förbereder förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden för den ordinarie bolagsstämman år 2017.

Stockmanns fyra största aktieägare enligt röster var den 1 september 2016:

% av röster
1. Svenska litteratursällskapet i Finland 15,74
2. Föreningen Konstsamfundet-gruppen 15,14
Föreningen Konstsamfundet r.f. 13,23
KSF Media Holding Ab 1,91
3. HTT STC Holding Oy Ab 10,70
4. Niemistö Kari 9,43

Aktieägarna har utnämnt följande medlemmar till nomineringsutskottet:

Magnus Bargum, skattmästare, Svenska litteratursällskapet i Finland
Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.
Ole Johansson, styrelseordförande, Hartwall Capital Oy Ab, för HTT STC Holding Oy Ab
Leena Niemistö, styrelseordförande, Selective Investor Oy Ab, för Kari Niemistö

Dessutom fungerar styrelseordförande Jukka Hienonen som medlem i nomineringsutskottet.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka