Formandet av det nya Stockmann framskrider – bolaget accelererar sina effektiveringsåtgärder och utser en ny ledningsgrupp

STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.6.2016 kl. 13.00 EET

Stockmanns nya strategiska riktning fastställdes i slutet av år 2014, varefter bolaget har genomfört sin strategi i ett utmanande marknadsläge. Bolaget har gjort betydande förändringar i sin verksamhet och avstått från olönsamma affärsverksamheter. Dessa åtgärder förbättrar Stockmanns lönsamhet under år 2016.

Stockmann inledde år 2015 ett omfattande effektiveringsprogram. Programmets inverkan på verksamhetskostnaderna kommer stegvis att synas under år 2016. Det årliga inbesparingsmålet på 50 miljoner euro förväntas uppnås i slutet av år 2016. Dessutom ger det nyss ibruktagna distributionscentret inbesparingar från år 2017 framåt.

För att påskynda den förlustbringande Stockmann Retail-affärsenhetens resultatvändning tar Stockmann nästa steg i genomförandet av sin strategi. Målet är att Stockmann Retails rörelseresultat (EBIT) skulle vara positivt år 2018. Stockmanns utsikter för år 2016 (börsmeddelande 18.2.2016) bibehålls oförändrade: Koncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär förväntas vara något positivt år 2016.

”Marknadssituationen har under en längre tid fortgått mer utmanande än väntat och konsumenternas beteende har förändrats avsevärt. Trots förnyelser har Stockmanns försäljningsutveckling inte uppnått våra förväntningar och vår kostnadsstruktur är alltför tung i förhållande till vår nuvarande omsättningsnivå. Vår verksamhet måste utvecklas för att säkerställa att vi bättre kan svara mot ständigt förändrade kundbehov och erbjuda en konkurrenskraftig kundupplevelse både i varuhusen och på nätet.”, säger tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen.

Samarbetsförhandlingar inleds i Finland

För att uppnå kostnadsinbesparingar inleder Stockmann samarbetsförhandlingar som berör ca 3 000 anställda i Finland. Syftet med förhandlingarna är att hitta lösningar enligt vilka Stockmanns personalantal motsvarar den nuvarande verksamhetens omfattning samt jämförelser gjorda bland internationella varuhusaktörer. Varuhusens försäljare minskas inte för att säkerställa en utomordentlig kundbetjäning. Åtgärderna uppskattas leda till en minskning på ca 380 anställda i Finland, och inbegripa uppsägningar, pensionsarrangemang och avslutandet av visstidsanställningar. Eventuella minskningar sker från och med hösten 2016 framåt.

Målet är årliga inbesparingar på ca 20 miljoner euro, vilka förverkligas under år 2017. Kostnader av engångskaraktär i anslutning till eventuella personalminskningar, vilka bokförs på år 2016, preciseras efter att förhandlingarna har avslutats.

Ny organisation och ny ledningsgrupp

Stockmanns mål är att reducera organisationsstrukturen betydligt, eliminera överlappande arbete och förenkla processer. Stockmann planerar en ny organisation, vilken förhandlas med personalen som en del av samarbetsförhandlingarna och som i sin helhet skulle träda i kraft den 15 augusti 2016. Den nya organisationen skulle omfatta följande funktioner:

Varuhusfunktioner, som svarar för försäljningen i Stockmanns varuhus. Maiju Niskanen, EM, (f. 1977), har utnämnts till att leda funktionen. Niskanen är för tillfället landchef för Lindex i Finland och Baltikum. Hon har varit i Stockmannkoncernens tjänst sedan år 2001 och innehaft ett flertal positioner inom inköp, försäljning och business controlling i Lindex och Stockmannvaruhusen.

Delikatessen, som svarar för livsmedelsinköpen och Delikatessens butiks- och serviceverksamhet och som leds av Susanna Ottila, EM (f. 1968). Ottila har varit i Stockmanns tjänst sedan år 2014 och hon har lett Stockmanns livsmedelskedja sedan år 2015. Hon har över 10 års erfarenhet av ledningsuppgifter inom marknadsföring och affärsutveckling i livsmedelsbranschen bl.a. hos Vaasan Oy och Unilever.

Real Estate, som fortsättningsvis leds av direktör Björn Teir.

Marknadsföring och digitalisering, en ny funktion med ansvar för marknadsföring, stamkundskap och Stockmanns digitala service. Direktören för funktionen utnämns senare.

Leveranskedjan, en ny funktion som svarar för varuhusens inköpsorganisation och logistik för bruksvaror och som leds av Tove Westermarck. Westermarck har varit Stockmanns utvecklingsdirektör och medlem av Stockmanns ledningsgrupp sedan hösten 2014.

Kommunikation och CSR, som fortsättningsvis leds av kommunikationsdirektör Nora Malin.

ICT och processutveckling, som fortsättningsvis leds av IT-direktör Petteri Naulapää.

HR, som fortsättningsvis leds av tf. personaldirektör Katri Koro.

Ekonomi och juridiska ärenden som leds av tf. ekonomidirektör Eva Mansikka-Mikkola och direktören för juridiska ärenden Jukka Naulapää, som även fortsätter som sekreterare för ledningsgruppen och styrelsen.

Stockmannkoncernens och Stockmann Retails ledningsgrupper sammanslås för att försnabba beslutsfattandet. Till Stockmanns ledningsgrupp hör fr.o.m. den 13 juni 2016: Lauri Veijalainen (ordförande), Nora Malin, Jukka Naulapää, Petteri Naulapää, Maiju Niskanen, Susanna Ottila, Björn Teir och Tove Westermarck. Samtliga medlemmar av ledningsgruppen rapporterar till tf. verkställande direktör Lauri Veijalainen. Lindex utvecklas självständigt som ett eget bolag. Lindex verkställande direktör Ingvar Larsson hör fortsättningsvis till Stockmanns ledningsgrupp.

Stockmann Retails direktör och medlem av Stockmanns ledningsgrupp Jouko Pitkänen har sagt upp sig och lämnar enligt ett ömsesidigt avtal sin tjänst den 13 juni 2016.

Stockmann Retail, Real Estate och Lindex förblir Stockmannkoncernens rapporterande segment i den finansiella rapporteringen.

Närmare information:
Lauri Veijalainen, tf. verkställande direktör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Lauri Veijalainen
tf. verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka