Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 15.3.2016 kl. 19.00 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 15 mars 2016 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2014, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2015.

Bolagsstämman fattade även beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslagen. En aktieägarnas nomineringskommitté kommer att tillsättas med uppgift att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie bolagsstämma.

Bolagsstämman förkastade förslaget om att bemyndiga styrelsen att besluta om en aktieemission. Bolagsstämman förkastade även en aktieägares förslag om att sammanslå aktieserierna.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick Stockmanns verkställande direktör Per Thelin genom bolagets strategiska åtgärder och resultatutveckling år 2015. Den nya strategin introducerades i december 2014, och Stockmann har under år 2015 genomfört många åtgärder i linje med strategin. Bolaget har avstått från många verksamheter som inte hör till kärnverksamheten, varav den viktigaste är avyttringen av varuhusverksamheten i Ryssland som verkställdes den 1 februari 2016. Bolaget fokuserar nu på detaljhandelsverksamhet under varumärkena Stockmann och Lindex samt på fastighetsverksamhet. Inom alla tre affärsenheter fortsätter åtgärder med vilka kundupplevelsen förbättras och effektiviteten ökar. Målet är att affärsresultatet exklusive poster av engångskaraktär är något positivt år 2016.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsutskott, att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med nomineringsutskottets förslag återvaldes Kaj-Gustaf Bergh, Jukka Hienonen, Torborg Chetkovich, Per Sjödell och Dag Wallgren till styrelsemedlemmar. Efter att Kari Niemistö, Charlotta Tallqvist-Cederberg och Carola Teir-Lehtinen meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar, invaldes Susanne Najafi, Leena Niemistö och Michael Rosenlew till nya styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmarnas fasta årliga arvoden beslöts bibehållas oförändrade och de utbetalas fortsättningsvis huvudsakligen i form av aktier. Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt beslut av bolagsstämman.

Revisorer

CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman återvaldes till revisorer. Till revisorssuppleant återvaldes revisionssamfundet KPMG Oy Ab. Revisorernas arvoden utbetalas mot godkänd räkning.

Styrelsens bemyndigande att besluta om aktieemission

Bolagsstämman förkastade efter omröstning styrelsens förslag, enligt vilket styrelsen skulle ha bemyndigats att besluta om en aktieemission.

Sammanslagning av aktieserier

Bolagsstämman förkastade efter omröstning bolagets aktieägare HTT STC Holding Oy Ab:s förslag om en sammanslagning av aktieserierna.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman, valde styrelsen Jukka Hienonen till ordförande och Leena Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 10 i Finsk kod för bolagsstyrning 2015, och enligt bedömningen är alla åtta vid bolagsstämman valda styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Fem av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Jukka Hienonen, Torborg Chetkovich, Susanne Najafi, Leena Niemistö och Per Sjödell).

Styrelsen beslöt att tillsätta ett revisionskommitté och en belöningskommitté bland sina medlemmar. Dag Wallgren valdes till ordförande för revisionskommittén, medan Torborg Chetkovich och Michael Rosenlew valdes till kommitténs övriga medlemmar. Jukka Hienonen valdes till belöningskommitténs ordförande och Kaj-Gustaf Bergh och Leena Niemistö till kommitténs övriga medlemmar.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 358 9 121 3850.

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka