Kallelse till Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2016-02-18 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kallelse till årsstämma 18.2.2016 kl. 8.00 EET

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 15 mars 2016 kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Mottagandet av de aktieägare som anmält sig till bolagsstämman och utdelningen av röstsedlar inleds kl.12.30.

A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2015

Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning

Styrelsen föreslår att dividend inte utdelas för räkenskapsperioden 2015.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelseledamöternas årsarvoden behålls oförändrade och att nettobeloppet efter avdrag av skatter fortsättningsvis utbetalas i form av aktier. Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76 000 euro, viceordförandens arvode 49 000 euro, samt övriga ledamöters arvode 38 000 euro var för den mandatperiod som upphör vid slutet av ordinarie bolagsstämman år 2017. Därtill föreslås att det utbetalas ett mötesarvode om 1 000 euro till styrelsens ordförande och 500 euro var till styrelseledamöterna per styrelsemöte. För revisionskommitténs möten föreslås att till revisionskommitténs ordförande utbetalas ett arvode om 1 000 euro och till de övriga ledamöterna 700 euro var per kommittésmöte, och för belöningskommitténs möten föreslås utbetalas ett mötesarvode om 500 euro per kommittésmöte till belöningskommitténs ordförande samt var och en ledamot. Stockmann Oyj Abp svarar för lagstadgade social- och pensionskostnader för andra än finländska styrelseledamöter i enlighet med vad som förutsätts i den nationella lagstiftningen i respektive land.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsutskott föreslår att styrelseledamöternas antal kvarstår som åtta (8).

12. Val av styrelseledamöter
Efter att styrelsens viceordförande Kari Niemistö och styrelseledamöterna Charlotta Tallqvist-Cederberg och Carola Teir-Lehtinen meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelseledamöter i bolaget, föreslår aktieägarnas nomineringsutskott att styrelsens nuvarande ledamöter Kaj-Gustaf Bergh, Torborg Chetkovich, Jukka Hienonen, Per Sjödell och Dag Wallgren enligt givet samtycke återväljs för den mandatperiod som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsutskott att Susanne Najafi, Leena Niemistö och Michael Rosenlew, enligt givet samtycke väljs till nya styrelseledamöter för ovan nämnda mandatperiod. Susanne Najafis, Leena Niemistös och Michael Rosenlews personuppgifter samt utvärdering av deras oberoende finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com. De föreslagna styrelseledamöterna har meddelat att de, ifall av inval, bland sig kommer att utse Jukka Hienonen som styrelsens ordförande.

13. Beslut om revisors arvode
Styrelsens revisionskommitté föreslår att revisors arvode utbetalas mot av styrelsen godkänd räkning.

14. Val av revisor
Styrelsens revisionskommitté föreslår för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman väljs till revisorer, båda enligt givet samtycke. Till revisorssuppleant föreslås väljas revisionssamfundet KPMG Oy Ab.

15. Tillsättande av aktieägarnas nomineringsutskott
Styrelsen föreslår att bolagsstämman besluter tillsätta ett nomineringsutskott med uppgift att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie bolagsstämma enligt följande.

Till nomineringsutskottet utses av de fyra största aktieägarna i bolaget utsedda representanter och utskottet kompletteras ytterligare av styrelsens ordförande såsom sakkunnigmedlem. 

De fyra aktieägare, vilkas andelar av bolagets sammanlagda röstetal är störst enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab per den första arbetsdagen i september före därpå följande ordinarie bolagsstämma, har rätt att utse varsin representant i nomineringsutskottet. Ifall aktieägaren inte vill använda sin nomineringsrätt, överförs rätten till den näst största aktieägaren som annars inte skulle ha rätt att nominera en ledamot.

Styrelsens ordförande fungerar som sammankallare av nomineringsutskottet och utskottet väljer inom sig en ordförande.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en aktieemission enligt följande:

Bemyndigandet gäller både A- och B-aktier. Enligt bemyndigandet kan antalet emitterade aktier uppgå till högst 20 000 000 aktier vilket motsvarar cirka 27,8 procent av bolagets alla aktier. Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemissionen. Aktieemissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet är i kraft till och med 15.3.2019.

17. Aktieägares förslag till sammanslagning av aktieserier och om en vederlagsfri aktieemission

Bolagets aktieägare HTT STC Holding Oy Ab, som äger över 10 procent av bolagets aktier, föreslår för bolagsstämman en sammanslagning av bolagets olika aktieserier så, att bestämmelserna som berör bolagets olika aktieserier stryks från bolagsordningen och att bolaget efter åtgärderna i anslutning till sammanslagningen endast har en aktieserie, vilken är föremål för offentlig handel och vars aktier endast har en rösträtt och även i övrigt lika rättigheter.

Aktieägaren föreslår att en vederlagsfri aktieemission riktas till bolagets ägare av A-aktier så, att varje parti om fyrtio (40) A-aktier ger tre (3) nya aktier av efter ändringen i bolagsordningen till bolaget hörande enda aktieserie. Nya aktier i aktieemissionen, som annars skulle ges som bråkdelar av aktier, skulle säljas för deras räkning som har rätt till dessa aktier.

18. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar


De beslutsförslag som upptagits på föredragningslistan ovan samt denna kallelse till bolagsstämma finns tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s internetsidor www.stockmanngroup.com. Stockmann Oyj Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på ovan nämnda internetsidor senast 23.2.2016. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna kallelse till bolagsstämma skickas till aktieägare på begäran. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på ovan nämnda internetsidor från och med 29.3.2016.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning


Aktieägare som 3.3.2016 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast 11.3.2016 kl. 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets internetsidor www.stockmanngroup.com;
b) per telefon på numret 020 770 6891 (Euroclear Finland Ab); eller
c) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 147, 00381 Helsingfors.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 3.3.2016 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 10.3.2016 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovan nämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare på bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, bör i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 147, 00381 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna kallelse till bolagstämma, 18.2.2016, uppgår det totala antalet aktier i Stockmann Oyj Abp till 30 530 868 A-aktier och 41 517 815 B-aktier samt antalet röster för A-aktier till 305 308 680 och för B-aktier till 41 517 815 röster.

För deltagare i bolagsstämman finns möjlighet till avgiftsfri parkering i Q-Park Finlandia.

Dörrarna till platsen för bolagsstämman öppnas kl. 12.30.

Helsingfors, den 18 februari 2016

STOCKMANN OYJ ABP
Styrelsen


Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka