Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2015

Implementeringen av strategin framskrider bra, Q4-rörelseresultatet för de kvarvarande verksamheterna åter vinstbringande

Helsingfors, Finland, 2016-02-18 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 18.2.2016 kl. 8.00 EET

Varuhusverksamheten i Ryssland har klassificerats som avvecklad verksamhet. Jämförelsesiffror och relaterade poster i resultaträkningen har omräknats. Kommentarerna i bokslutskommunikén hänvisar enbart till de kvarvarande verksamheterna.

Oktober–december 2015:
Koncernens omsättning uppgick till 420,0 miljoner euro (476,3 miljoner euro).
Omsättningen för
kvarvarande produktområden och verksamheter ökade med 1,1 procent.
Bruttomarginalen ökade till 51,0 procent (45,9 procent).
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 18,5 miljoner euro (11,2 miljoner euro).
Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 4,3 miljoner euro (-28,1 miljoner euro).

Januari–december 2015:
Koncernens omsättning uppgick till 1 434,8 miljoner euro (1 605,5 miljoner euro).
Omsättningen för
kvarvarande produktområden och verksamheter minskade med 1,3 procent.
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -28,5 miljoner euro (-37,8 miljoner euro).
Resultatet per aktie exklusive poster av engångskaraktär var -0,60 euro (-0,84 euro).
Redovisat resultat per aktie för de kvarvarande verksamheterna uppgick till -1,24 euro (-1,34 euro)

Styrelsen kommer att föreslå att ingen dividend utbetalas för resultatet år 2015.

Utsikter för år 2016:
Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2016 kommer att minska jämfört med år 2015 pga. pågående strategiska förändringar vilka syftar på att förbättra lönsamheten. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas vara något positivt år 2016. På grund av normal säsongfluktuation kommer rörelseresultatet för första kvartalet att vara klart negativt.

VD Per Thelin:
Fjolåret var ett historiskt år för Stockmann, för sällan har ett år varit så fyllt av förändringar. I linje med vår strategi avstod vi från de förlustbringande produkt- och verksamhetsområden som står utanför vårt fokusområde. Beslutet att avveckla varuhusverksamheten i Ryssland var vårt överlägset största steg under år 2015.

Som en följd av detta har vi bokfört betydande avskrivningar på resultatet år 2015, och således tryggat framtiden. Detta innebär att Stockmann nu kan fokusera på kundupplevelserna i Stockmannvaruhusen, Lindexbutikerna, deras nätbutiker samt fastighetsverksamheten. De första effekterna av våra strategiska åtgärder börjar skönjas i vårt ekonomiska resultat. Koncernens rörelseresultat för de kvarvarande verksamheterna ökade under det fjärde kvartalet och var positivt. Bruttomarginalen förbättrades med drygt fem procent främst tack vare färre prisdrivna kampanjer. Avståendet från produktområden med låg marginal i varuhusen hade också en förbättrande inverkan på bruttomarginalen. Rörelsekostnaderna och varulagren minskade även betydligt.

Särskilt glädjande var att Lindex under det fjärde kvartalet uppnådde sin bästa försäljning genom tiderna som en följd av framgångsrika julkampanjer. Lindex rörelsevinst ökade med 73 procent, till 21,3 miljoner euro under det fjärde kvartalet. Real Estate fortsatte planenligt att öka effektiviteten i utnyttjandet av butiksytan samt att öka fastigheternas värde. Stockmann Retail avancerade under fjärde kvartalet i en bättre riktning, men enheten belastas fortfarande av tunga poster av engångskaraktär som en följd av de gjorda strategiska förändringarna.

Vi inleder år 2016 från ett bättre utgångsläge än för ett år sedan, men vi har fortfarande en hel del att göra. Att öka lönsamheten i Stockmann Retail är nödvändigt för att uppnå en vändning i riktning mot lönsamhet. Koncernens mål är att uppnå ett i någon mån positivt rörelseresultat för år 2016. Varje steg vi tar för oss målmedvetet mot detta mål.


Nyckeltal

Kvarvarande verksamheter

 
10-12/
2015
10-12/
2014
1-12/
2015
1-12/
2014
Omsättning, milj. euro 420,0 476,3 1 434,8 1 605,5
Bruttomarginal, procent 51,0 45,9 50,6 48,6
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA),
exklusive poster av engångskaraktär,
milj. euro
37,9 22,0 43,4 18,1
Rörelseresultat** exklusive poster av engångskaraktär, milj. euro 18,5 11,2 -28,5 -37,8
Rörelseresultat**, milj. euro 4,3 -28,1 -52,5 -77,2
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 7,2 5,4 21,2 23,3
Resultat före skatt, exklusive poster av engångskaraktär*, milj. euro 14,6 5,8 -46,4 -64,1
Resultat före skatt, milj. euro -2,9 -33,5 -73,7 -100,5
Rapportperiodens resultat, exklusive poster av engångskaraktär*, milj. euro 16,6 -4,1 -43,0 -60,3
Rapportperiodens resultat, milj. euro -19,1 -40,5 -88,9 -96,7
Resultat/aktie, outspädd, euro -0,27 -0,56 -1,24 -1,34
Personal, medeltal 10 151 12 308 10 762 12 157
         
Kvarvarande och avvecklade verksamheter 10-12/
2015
10-12/
2014
1-12/
2015
1-12/
2014
         
Nettoresultat/aktie, outspädd, euro -1,26 -0,53 -2,43 -1,39
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 97,0 116,9 17,2 29,6
Investeringar, milj. euro 16,5 11,1 53,4 53,8
Eget kapital/aktie, euro     14,53 10,55
Nettoskuldsättningsgrad, procent     72,1 105,4
Soliditet, procent     46,1 39,3
Antal aktier, outspädd, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader, procent     -7,6 -4,9


*Under fjärde kvartalet 2015 bokförde Stockmann i de kvarvarande verksamheterna kostnader av engångskaraktär på 14,2 miljoner euro vilket påverkade rörelseresultatet (2014: 39,3 miljoner euro) samt 21.8 miljoner euro i skatter och finansiella kostnader. Under januari–december 2015 uppgick kostnader av engångskaraktär i de kvarvarande verksamheterna, vilka påverkade periodens resultat till 45,8 miljoner euro (36,4 miljoner euro), av vilka 24,0 miljoner euro (39,3 miljoner euro) påverkade rörelseresultatet. Kostnader av engångskaraktär i de avvecklade verksamheterna uppgick år 2015 till 76,4 miljoner euro.
**Rörelseresultatet är inte jämförbart eftersom siffrorna för år 2014 inte inkluderar den ökade värdeminskningen avskrivningen som härrör till en ändring i värderingen av fastigheterna.


Strategiprocessen

Stockmann fortsatte år 2015 det omfattande arbetet att vända sin verksamhet mot lönsamhet i enlighet med den strategiska riktningen som fastställdes i slutet av år 2014. Från och med den 1 januari 2015 har bolaget varit indelat i tre enheter: Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains (Lindex fr.o.m. den 1 januari 2016).

Stockmann Retail består för tillfället av Stockmanns varuhus och Hobby Hall tillsammans med sina nätbutiker. Under år 2015 inriktades Stockmannvaruhusens och nätbutikens sortiment på huvudproduktområdena mode, kosmetik, livsmedel och produkter för hemmet. Följaktligen avstod Stockmann från sitt eget urval av elektronik, böcker, sportutrustning, leksaker och keldjurstillbehör. Hobby Halls tillgångar redovisas som tillgångar som innehas för försäljning, och en process för att hitta en ny ägare pågår.


Real Estate utvecklar och hyr lokaler i de fem Stockmannägda fastigheterna. Enheten är också ansvarig för underhyresverksamheten av butiksyta i de varuhus som är verksamma i hyrda lokaler. Under år 2015 har flera nya hyresgäster, vilka kompletterar erbjudandet till kunderna, påbörjat sin verksamhet i Stockmanns lokaler. Elektronik erbjuds nu av Expert i Finland och av Euronics i Baltikum samt böcker av Bonnier Books som är den nya ägaren av Akademiska Bokhandeln. Under det fjärde kvartalet kompletterades utbudet i varuhuset i Helsingfors centrum med Hamleys leksaksaffär, keldjurstillbehörsaffären Musti ja Mirri, Haltis sport- och friluftsaffär samt caféet Espresso House.

Enheten Fashion Chains omfattar Lindex efter avyttringen av Seppälä den 1 april 2015. Lindex fortsatte sin framgångsrika tillväxt under år 2015 med god utveckling på sina huvudmarknader i Skandinavien. En marknadsöppning i Storbritannien ägde rum på våren när Lindex öppnade sin första butik i London. Franchiseverksamheten utökades till två nya länder; Kosovo och Albanien. Butikerna i Ryssland kommer att stängas innan sommaren år 2016, i enlighet med beslutet i början av år 2015.

Enligt sin strategi har Stockmann avvecklat verksamheter som inte ansågs ha potential för lönsam tillväxt. Modekedjan Seppäläs affärsverksamhet i Finland och Estland såldes den 1 april 2015 via en management buyout-affär. Akademiska Bokhandelns verksamhet såldes till det svenska mediebolaget Bonnier Books AB den 1 oktober 2015. Stockmann Beauty-kedjan lades ner under våren 2015. I april gjordes ett beslut om att stänga varuhuset i Uleåborg i Finland i början av år 2017.

Som en viktig del i målet att vända resultatet tillbaka till lönsamhet, inledde Stockmann i februari 2015 ett effektiveringsprogram med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro, vilket kommer att återspeglas i resultatet huvudsakligen från år 2016 framöver. En förnyelse av processerna och strukturen i Stockmanns stödfunktioner utgör en betydande del av effektiveringsprogrammet. Omorganisationen ledde till en personalminskning på nästan 200 personer i Finland år 2015, varav 90 genom uppsägningar. Kostnadsinbesparingsåtgärderna fortsätter år 2016 inom stödfunktionerna.


En annan väsentlig del av effektiveringsprogrammet är att förbättra samarbetet med leverantörerna, granska varumärkesmixen, samt att omförhandla avtalsvillkoren med de viktigaste leverantörerna i syfte att minska fasta kostnader och förbättra bruttomarginalen. Lagervärdet minskade med cirka 70 miljoner euro år 2015 genom att minska antalet leverantörer, mer noggrant planerade inköp samt genom avvecklandet av produktområden och verksamhet utanför huvudområdena.

Stockmann kommer att öppna ett nytt distributionscenter i april 2016, till vilken verksamheten från nuvarande lager i Finland kommer stegvis att flyttas år 2016 och från Riga år 2017. Centret kommer att vara högt automatiserat, och det kommer effektivare att kunna betjäna Stockmanns varuhus och nätbutik. Med det nya distributionscentret eftersträvar Stockmann en extra årlig besparing på cirka 5,5 miljoner jämfört med år 2014, eller 3,5 miljoner euro inklusive ökade avskrivningar. Inbesparingarna förväntas i fullo uppnås från år 2018 framöver. Kostnadsinbesparingen är inte inkluderad i effektiveringsprogrammets årliga inbesparingsmål på 50 miljoner euro.

Stockmann fokuserar starkt på flerkanalshandel. Nya digitala verktyg infördes år 2015 för butikspersonalen och kunder i syfte att förbättra shoppingupplevelsen. Ett projekt om att förnya Stockmanns nätbutik startade också under hösten, och den nya nätbutiken förväntas lanseras under år 2016.

Händelser efter rapportperioden

Stockmann avstod från sin varuhusverksamhet i Ryssland genom att sälja sitt dotterbolag AO Stockmann till Reviva Holdings Limited den 1 februari 2016. Köpesumman var 5 miljoner euro och också betydande leasingskulder överfördes till den nya ägaren. Reviva äger Debruss, som är den internationella varuhuskedjan Debenhams ryska franchisepartner. Reviva övertog verksamheten i alla nuvarande varuhus på sju orter och planerar att gradvis överföra varuhusen under varumärket Debenhams i början av år 2017.

På grund av transaktionen bokförde Stockmann en post av engångskaraktär på 78,5 miljoner euro för det fjärde kvartalet år 2015. Varuhusverksamheten i Ryssland har klassificerats som avvecklad verksamhet i bokslutet för år 2015. Jämförelsesiffrorna i resultaträkningen och relaterade poster har förtydligats. Resultatet för de avvecklade verksamheterna beskrivs i en separat tabell i slutet av denna bokslutskommuniké.

Stockmann kommer att fortsätta som fastighetsägare i Ryssland och driver verksamheten i köpcentret Nevsky Centre i S:t Petersburg. Reviva blev en långsiktig ankarhyresgäst i köpcentret fr.o.m. den 1 februari 2016. Stockmann kommer att fr.o.m. den 1 februari 2016 klassificera köpcentret som en investeringsfastighet i enlighet med IAS 40, eftersom fastigheten inte längre kommer att användas av koncernens egna verksamheter. Investeringsfastigheter avskrivs inte, men eventuella vinster eller förluster till följd av förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen under den period då de uppstår.


Riskfaktorer

Stockmann utsätts för risker som hänför sig till affärsklimatet, risker förknippade med bolagets egen verksamhet, samt finansiella risker. Den allmänna ekonomiska situationen påverkar konsumenternas köpbeteende och köpkraft på koncernens samtliga marknadsområden. Snabba och oväntade rörelser på marknaderna kan påverka beteendet, både hos finansiella aktörer och hos konsumenterna. En svag verksamhetsomgivning kan även orsaka en nedgång i hyresintäkter och i uthyrningsgraden av fastigheter. Dessa kan ha en inverkan på fastigheternas verkliga värde. Osäkerhet gällande den allmänna ekonomiska situationen, särskilt gällande konsumenternas köpkraft, beräknas vara de huvudsakliga risker som fortsätter påverka Stockmann under år 2016.

Mode står för över två tredjedelar av koncernens omsättning. Modebranschen kännetecknas bland annat av produkternas korta livslängd och trendberoendet, den säsongsbetonade försäljningen och känsligheten för onormala förändringar i väderförhållandena. Ansvarsfull hantering av leveranskedjan är viktigt om koncernens varumärken ska kunna upprätthålla kundernas förtroende för Stockmann. Koncernen hanterar dessa faktorer som en del av verksamhetens dagliga ledning.

Koncernens verksamheter baseras på flexibel logistik och effektiva varuflöden. Förseningar och störningar i varu- och informationsflöden kan ha en tillfälligt negativ effekt på verksamheten. Alla ansträngningar görs för att hantera de operativa riskerna genom att utveckla lämpliga reservsystem och alternativa verksamhetssätt, samt genom att försöka minimera störningar i informationssystemen. Operativa risker täcks också genom att teckna försäkringar.

Koncernens omsättning, resultat och balansräkning påverkas av förändringar i valutakurserna mellan koncernens rapporteringsvaluta, dvs. euron, och den svenska kronan, den norska kronan, den amerikanska dollarn, den ryska rubeln och vissa andra valutor. Valutakursfluktuationer kan ha en betydande inverkan på koncernens affärsverksamhet. Finansiella risker, inklusive risker som räntefluktuationer, hanteras i enlighet med den riskpolicy som bekräftats av styrelsen.

Utsikter för år 2016

Inom Stockmannkoncernens viktigaste verksamhetsland, Finland, är den allmänna ekonomiska situationen fortsatt osäker och endast en långsam BNP-tillväxt uppskattas genereras. Konsumenternas köpkraft förväntas vara fortsatt låg, och detaljhandelsmarknadensutvecklingen av icke-livsmedel kommer sannolikt att fortsätta vara svag.

BNP-tillväxten för Sverige, Norge och Baltikum beräknas bli något högre än i Finland. Marknaden för prisvärt mode i Sverige väntas förbli relativt stabil. I Baltikum förväntas konkurrensen inom detaljhandelsmarknaden öka.

Stockmann kommer att fortsätta driva sitt köpcenter i Ryssland. Den ekonomiska utvecklingen i Ryssland förväntas vara fortsatt svag under år 2016. Detta kan ha en negativ inverkan på hyresintäkterna från hyresgästerna i Stockmanns fastighetsverksamhet.

Stockmanns strategi har som mål att på lång sikt förbättra koncernens konkurrenskraft och lönsamhet genom en heltäckande vändning i riktning mot lönsamhet. Ett effektiviseringsprogram har inletts i februari 2015 med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro. Programmet framskrider enligt plan, och effekterna kommer huvudsakligen att börja synas i Stockmanns resultat från år 2016 framöver.

Investeringarna uppskattas vara ca 60–65 miljoner euro, vilket är på samma nivå som de uppskattade avskrivningarna för år 2016.

Stockmann uppskattar att koncernens omsättning för år 2016 kommer att minska jämfört med år 2015 pga. pågående strategiska förändringar vilka syftar på att förbättra lönsamheten. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas vara något positivt år 2016. På grund av normal säsongfluktuation kommer rörelseresultatet för första kvartalet att vara klart negativt.

Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2015 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Bolagsstämma 2016
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 15 mars med början kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller förslagen till bolagsstämman, publiceras som ett separat börsmeddelande den 18 februari 2016.

Ekonomisk information år 2016

Stockmanns bokslut samt en elektronisk version av årsrapporten publiceras vecka 8. Den tryckta årsrapporten utkommer vecka 10.

Delårsrapporterna år 2016 publiceras den 28 april 2016, den 12 augusti 2016 och den 28 oktober 2016.

Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 18 februari 2016 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52.

Webcast
Verkställande direktör Per Thelin och ekonomidirektör Lauri Veijalainen håller i dag den 18 februari 2016 kl. 11.15 en webcast på engelska där de presenterar bokslutet. Deltag i webcasten genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com. Inspelningen inklusive presentationsmaterialet finns tillgängliga på bolagets webbplats efter evenemanget.

Finland: +358 9 2310 1620
Sverige: +46 8 5065 3938
Storbritannien: +44 20 3427 1910
Tyskland: +49 69 2222 10624
Nederländerna: +31 20 716 8256
Frankrike: +33 1 76 77 22 20
USA: +1646 254 3366

Webcastens kod: 5794041


Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5542
Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:

Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaFinancial Statements Bulletin 2015 SWE.pdf


Tillbaka