Stockmanns aktieägares förslag till sammanslagning av aktieserier samt riktad vederlagsfri aktieemission till behandling av den ordinarie bolagsstämman

Helsingfors, Finland, 2016-01-29 08:25 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 29.1.2016 kl. 9.25 EET

Stockmann Oyj Abp:s styrelse har mottagit HTT STC Holding Oy Ab:s förslag om att vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagens 5 kapitel 5 § uppta till behandling en sammanslagning av aktieserierna och i anslutning till detta en riktad vederlagsfri aktieemission samt ändring av bolagsordningen. HTT STC Holding är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag, som representerar 11,68 procent av Stockmann Oyj Abp:s aktier och 10,69 procent av rösterna (läge den 28 januari 2016).

Stockmanns bolagsstämma är planerad att hållas den 15 mars 2016 i Helsingfors. Kallelsen till bolagsstämman publiceras i sin helhet den 18 februari 2016. Stockmanns styrelse kommer att inkludera aktieägarens förslag i kallelsen till bolagsstämman samt i föredragningslistan för den ordinarie bolagsstämman. Förslagets huvudsakliga innehåll är följande:

”Stockmanns Oyj Abp:s (”Bolaget”) aktieägare HTT STC Holding Oy Ab, som äger över 10 procent av Bolagets aktier, föreslår för bolagsstämman en sammanslagning av Bolagets olika aktieserier så, att bestämmelserna som berör Bolagets olika aktieserier stryks från bolagsordningen och att Bolaget efter åtgärderna i anslutning till sammanslagningen endast har en aktieserie, vilken är föremål för offentlig handel och vars aktier endast har en rösträtt och även i övrigt lika rättigheter.

Aktieägaren föreslår att en verderlagsfri aktieemission ritkas till Bolagets ägare av A-aktier så, att varje parti om fyrtio (40) A-aktier ger tre nya aktier av efter ändringen i bolagsordningen till Bolaget hörande enda aktieserie. Nya aktier i aktieemissionen, som annars skulle ges som bråkdelar av aktier, skulle säljas för deras räkning som har rätt till dessa aktier.”

Stockmann har två aktieserier, vilka bägge är föremål för handel på börsen Nasdaq Helsingfors. A-serien har 10 röster per aktie medan B-serien har en röst per aktie. Aktierna har lika rätt till dividend. Aktiernas totalantal är 72 048 683, varav 30 553 216 är A-aktier och 41 495 467 är B-aktier (läge den 28 januari 2016).


Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka