Aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till sammansättning av Stockmanns styrelse och dess arvoden

Helsingfors, Finland, 2016-01-28 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 28.1.2016 kl. 09.00 EET

Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott har vid sitt möte beslutat framföra följande förslag för den egentliga bolagsstämman som hålls den 15 mars 2016:

Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara åtta, dvs. det nuvarande antalet.

Eftersom styrelsens vice ordförande Kari Niemistö och styrelsemedlemmarna Charlotta Tallqvist-Cederberg och Carola Teir-Lehtinen meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar i bolaget, föreslår Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott att styrelsens nuvarande medlemmar Kaj-Gustaf Bergh, Torborg Chetkovich, Jukka Hienonen, Per Sjödell och Dag Wallgren enligt sitt samtycke återväljs för en verksamhetsperiod som fortgår fram till slutet av följande egentliga bolagsstämma.

Nomineringsutskottet föreslår vidare att Leena Niemistö, Susanne Najafi och Michael Rosenlew enligt sitt samtycke väljs till nya styrelsemedlemmar för samma verksamhetsperiod.

Nomineringsutskottet föreslår att styrelsens arvoden bibehålls oförändrade.

Närmare information om Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskotts förslag till styrelsemedlemmar finns på bolagets webbsidor www.stockmanngroup.com. Nomineringsutskottets förslag kommer att inkluderas i kallelsen till bolagsstämman.


Som ordförande för Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott verkar Magnus Bargum (utnämnd av Svenska litteratursällskapet i Finland) och som medlemmar Kaj-Gustaf Bergh (utnämnd av Föreningen Konstsamfundet rf.), Ole Johansson (utnämnd av HTT STC Holding Oy Ab) och Kari Niemistö (utnämnd av Selective Investor Oy Ab).

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka