Stockmann har beordrats tilläggsskatter på 19,6 miljoner euro i Finland och Sverige; bolaget överklagar besluten

Helsingfors, Finland, 2016-01-13 10:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 13.1.2016 kl. 11.30 EET

Stockmann Oyj Abp har erhållit ett korrigeringsbeslut från skattemyndigheterna i Finland och Sverige, enligt vilket koncernbolagen förpliktigas att betala sammanlagt 19,6 miljoner euro i tilläggsskatt, förhöjd skatt och därtill hörande räntor. Stockmann anser att korrigeringsbesluten är ogrundade och överklagar besluten. Tilläggsskatten bokförs i sin helhet i bokslutet på resultatet för år 2015. Stockmann kommer att ansöka om uppskov av betalningen tills de slutgiltiga besluten gällande beskattningen har gjorts.

I Finland mottog Stockmann Oyj Abp av Skatteförvaltningen ett korrigeringsbeslut gällande en skatterevision, som granskade räntornas marknadsmässiga villkor i koncernens interna finansiering. I bolagets beskattningsbara inkomst för åren 2009–2011 har tillagts beloppet som motsvarar skillnaden mellan den infordrade räntenivån justerat enligt internprissättning och marknadsräntan enligt skattemyndighetens synvinkel. Enligt korrigeringsbeslutet är bolaget skyldigt att betala 10,3 miljoner euro tilläggsskatter och räntor i januari 2016. Stockmann kommer att ansöka om uppskov med betalningen.

I Sverige erhöll Stockmann Sverige AB och Lindex AB två korrigeringsbeslut från Skatteverket, som grundar sig på skatterevisioner utförda i bolagen. I AB Lindex skatterevision granskades de marknadsmässiga villkoren för Lindexkoncernens internprissättning gällande interna affärstransaktioner under åren 2012 och 2013. Stockmann Sverige AB:s beslut grundar sig på en förändring av skattelagstiftningen i Sverige från början av år 2013, som begränsar de koncerninterna räntornas skattemässiga avdragsgiltighet. Enligt korrigeringsbeslutet är bolagen förpliktigade att betala sammanlagt 9,2 miljoner euro tilläggsskatt, förhöjd skatt och räntor. Den eventuella betalningen görs först då slutgiltiga beslut gällande beskattningen har gjorts.


Närmare information:
Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia


 

Tillbaka