Stockmann överväger emission av hybridlån

Helsingfors, Finland, 2015-12-08 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 8.12.2015 kl. 08.00 EET

INNEHÅLLET I DETTA BÖRSMEDDELANDE ÄR INTE ÄMNAT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUERING VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN ELLER SINGAPORE.

Stockmann Oyj Abp överväger emittering av ett hybridlån. Syftet är att emissionen av lånet skall förverkligas inom en när framtid enligt marknadsläget.

Tillgångarna som fås genom hybridlånet skulle användas för Stockmanns allmänna företagsekonomiska behov samt för återfinansiering av befintliga lån som förfaller under år 2016. Hybridlånet skulle därmed möjliggöra även ett framgångsrikt genomförande av bolagets strategi.

Ett hybridlån är ett lån som är i sämre position än andra bolagets skuldförbindelser. Lånet behandlas som bolagets egna kapital i koncernbokslutet som upprättas i enlighet med IFRS-standarderna. Ett hybridlån ger inte innehavaren samma rättigheter som tillhör aktieägare och det försämrar inte de nuvarande aktieägarnas aktieinnehav.

Danske Bank A/S fungerar som transaktionens koordinator medan Danske Bank A/S och Pohjola Bank Abp fungerar som transaktionens arrangörer. Roschier Advokatbyrå Ab fungerar som Stockmanns juridiska rådgivare.


Närmare information:
Lauri Veijalainen, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 5062
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaANMÄRKNING

Innehållet i detta börsmeddelande är inte ämnat för offentliggörande eller distribuering varken direkt eller indirekt i Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hong Kong, Japan eller Singapore eller i någon annan stat eller annars under sådana omständigheter där utbjudning av sådana värdepapper som detta börsmeddelande hänvisar till är olagligt eller förutsätter andra åtgärder en de som följer av finsk lag. Detta börsmeddelande skall inte uppfattas som ett erbjudande att sälja eller som en begäran om anbud att köpa de värdepapper som detta börsmeddelande hänför sig till inom någon jurisdiktion. Värdepappren erbjuds inte personer vars deltagande i erbjudandet skulle kräva annat än tillämpligt placeringsmemorandum eller registrering. Ingen del av värdepappersemissionen har registrerats eller kommer att registreras enligt Förenta staternas värdepapperslag från år 1993 (Securities Act, såsom reviderad) och värdepappren kan inte erbjudas eller säljas i Förenta Staterna eller till Förenta Staternas medborgare, på dessas vägnar eller till förmån för dessa. Termerna i föregående mening har samma betydelse som de getts i bestämmelsen S (Regulation S) i Förenta Staternas värdepapperslag från år 1993. Investerare skall inte godkänna ett erbjudande eller förvärva sådana värdepapper som detta meddelande hänvisar till om de inte gör detta på basis av informationen som ingår i det tillämpliga placeringsmemorandum som Stockmann offentliggör eller distribuerar.

Stockmann har inte gett fullmakt för erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I medlemsstaterna av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet erbjuds värdepapper enligt undantagsregeln för skyldigheten att offentliggöra prospekt i rådets direktiv 2003/71/EC (och såsom reviderats med direktiv 2010/73/EU, "Prospektdirektivet"), såsom Prospektdirektivet har implementerats i medlemsländerna av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Erbjudandet är ämnat för och riktat till personer som i enlighet med artikel 2(1)(e) av Prospektdirektivet är "kvalificerade investerare" inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsländer, och minimivärdet för investeringen och storleken på enheten är 100 000 euro. Uttrycket "erbjuda värdepapper till allmänheten" innebär kommunikation av alla slag och givande av tillräcklig information av erbjudandets villkor och av de erbjudna värdepappren så att investeraren kan besluta om anskaffande av värdepappren, såsom uttrycket kan variera i medlemsstaterna som följd av verkställighetsåtgärder.

De finansiella institut som definierats i detta börsmeddelande agerar exklusivt och uteslutande på uppdrag av Stockmann i samband med den föreslagna emissionen av hybridlån och kan inte göras ansvariga mot någon annan än Stockmann för tillhandahållande av skydd som ges till kunder eller för rådgivning i samband med den föreslagna emissionen av hybridlånet eller någon annan transaktion, annat arrangemang eller annat ärende som nämnts i detta meddelande.

Informationen i detta börsmeddelande riktar sig till personer i Storbritannien endast under sådana omständigheter där paragraf 21(1) i Storbritanniens lag om finansiell service och marknaden (Financial Services and Markets Act, såsom reviderad) inte är tillämplig, och är i Storbritannien endast ämnat för (a) personer med professionell erfarenhet av investeringar i enlighet med artikel 19(5) (Financial Promotion) i Storbritanniens lag om finansiell service och marknad enligt betydelsen av bestämmelsen från år 2005 ("Bestämmelse") eller (b) för personer i enlighet med punkterna a-d i artikel 49(2) i Bestämmelsen eller andra personer till vilka börsmeddelandet lagligen kan delges (alla sådana personer som har hänvisats till såsom "Relevant Person"). En person, som inte är en Relevant Person skall inte agera på basen av detta börsmeddelande eller lita på dess innehåll.

De värdepapper som hänvisas till i detta börsmeddelande, kan inte erbjudas till allmänheten, säljas eller marknadsföras varken direkt eller indirekt i Schweiz och dessa kan inte tas till föremål för handel i börsen som upprätthålls av SIX Swiss Exchange Ltd ("SIX Swiss Exchange") eller i någon annan börs eller reglerat handelsställe i Schweiz. Det tillämpliga placeringsmemorandumet eller annat material gällande erbjudanden och marknadsföring som gäller de värdepappren detta börsmeddelande hänvisar till, utgör inte ett prospekt på det sätt som termen kan uppfattas utgående från artikel 652a eller artikel 11256 i den Schweiziska obligationslagen (Swiss Code of Obligations) eller utgående från ett i enlighet med bestämmelserna av börsprospekt upprättat börsprospekt av den börs som upprätthålls av SIX Swiss Exchange Ltd eller annan plats för reglerad handel. Tillämpliga placeringsmemorandumet eller annat material gällande erbjudanden och marknadsföring är inte ämnat för offentlig distribuering eller annat offentliggörande i Schweiz.

 

Tillbaka