Sammansättningen av Stockmanns aktieägarnas nomineringsutskott

Helsingfors, Finland, 2015-10-12 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 12.10.2015 kl. 10.00 EET

Enligt Stockmanns bolagsstämmas beslut, består aktieägarnas nomineringsutskott av representanter för de fyra aktieägarna som innehar största rösträtt och som är registrerade i Stockmanns aktieägarregister den 1 september 2015 samt styrelseordförande som fungerar som expertmedlem.

Nomineringsutskottet förbereder förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden för den ordinarie bolagsstämman år 2016.


Stockmanns fyra största aktieägare enligt röster var den 1 september 2015:

    % av röster
1. Svenska litteratursällskapet i Finland 15,71
2. Föreningen Konstsamfundet-gruppen 15,12
  Föreningen Konstsamfundet r.f. 13,21
  KSF Media Holding Ab 1,90
3. HTT STC Holding Oy Ab 10,68
4. Niemistö-gruppen 9,42
  Selective Investor Oy Ab 5,11
  Niemistö Kari 4,31


Aktieägarna har utnämnt följande medlemmar till nomineringsutskottet:

Magnus Bargum, skattmästare, Svenska litteratursällskapet i Finland
Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör, Föreningen Konstsamfundet r.f.
Ole Johansson, styrelseordförande, Hartwall Capital Oy Ab, för HTT STC Holding Oy Ab
Kari Niemistö, verkställande direktör, Selective Investor Oy Ab


Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. +358 9 121 3850

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka