Stockmannkoncernens jämförelsesiffror för år 2014 enligt den nya segmentstrukturen

Helsingfors, Finland, 2015-03-31 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Börsmeddelande 31.3.2015 kl. 15.00 EET

Stockmanns nya affärsenheter och segment som rapporteras är fr.o.m. den 1 januari 2015 Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains. Tidigare rapporterades Stockmann Retail och Real Estate som ett och samma varuhussegment. Affärsenheten Stockmann Retail bildas av Stockmannvaruhusen, Akademiska Bokhandeln, Hobby Hall, deras nätbutiker samt Stockmann Beauty. Affärsenheten Real Estate innefattar affärsverksamheten i de av koncernen ägda fastigheterna i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga. Till affärsenheten Fashion Chains hör Lindex samt Seppälä, vars försäljning förverkligas den 1 april 2015.

Stockmann har fr.o.m. den 1 januari 2015 för fastigheterna i sin ägo tillämpat en omvärderingsmodell i enlighet med standarden IAS 16, i stället för den tidigare tillämpade anskaffningsutgiftsmodellen. Fastigheterna rapporteras enligt ett på omvärdering baserat värde, vilket är omvärderingsdagens verkliga värde minskat med efter detta ackumulerade avskrivningar. Tillägget som förorsakas av omvärderingen i samband med övergången redovisas i det egna kapitalets omvärderingsfond. Värdering enligt verkligt värde ökar mängden avskrivningar efter värderingen, vilket inverkar på koncernens rörelseresultat. Omvärderingen tillämpas inte retroaktivt, men förändringen i segmentens jämförelseuppgifter har uppgetts i förtydligande syfte.

Segmentens jämförelseuppgifter för år 2014, vilka innehåller den nya rapporteringsstrukturen och fastigheternas omvärdering, presenteras i tabellerna nedan. Sifforna är oreviderade. Förutom omvärderingen, åskådliggörs i jämförelseuppgifterna vad segmentens omsättning och rörelseresultat skulle ha varit, ifall Stockmann Retail skulle ha betalat hyra till Real Estate för de lokaler enheten nyttjade i fastigheten i Helsingfors centrum år 2014. Beträffande fastigheterna i S:t Petersburg, Tallinn och Riga uppges de verkliga betalda hyrorna.


KONCERNENS RÖRELSESEGMENT

Omsättning,
milj. euro
1-3
2014
1-6
2014
1-9
2014
1-12
2014
Stockmann Retail 235,2 522,2 729,8 1 075,3
Real Estate  14,9 30,0 44,8 59,4
Fashion Chains 153,8 355,4 546,3 743,2
Segmenten totalt 403,8 907,6 1 320,8 1 877,9
Ofördelat 0,1 0,1 0,2 0,1
Elimineringar -8,3 -16,8 -25,1 -33,6
Koncernen totalt 395,6 890,9 1 295,9 1 844,5
         
Rörelsevinst/-förlust,
milj. euro
1-3
2014
1-6
2014
1-9
2014
1-12
2014
Stockmann Retail -28,9 -43,1 -66,6 -68,6
Real Estate  3,9 8,3 12,0 15,9
Fashion Chains -20,3 -7,1 -2,9 0,0
Segmenten totalt -45,3 -41,8 -57,6 -52,6
Ofördelat -1,5 -4,3 -6,4 -41,3
Koncernen totalt -46,7 -46,1 -64,0 -93,9
Avstämning av redovisad rörelsevinst/-förlust:        
Ändring av avskrivningar
(IAS 16)
2,9 5,8 8,9 11,7
Redovisad koncern totalt -43,9 -40,3 -55,1 -82,2
         
Avskrivningar,
milj. euro
1-3
2014
1-6
2014
1-9
2014
1-12
2014
Stockmann Retail 6,4 13,1 19,1 25,3
Real Estate  7,0 13,9 20,9 27,8
Fashion Chains 7,0 13,8 20,3 26,7
Segmenten totalt 20,4 40,8 60,4 79,9
Ofördelat 0,7 1,4 2,1 2,8
Koncernen totalt 21,1 42,2 62,5 82,7
Avstämning av redovisade avskrivningar:        
Ändring av avskrivningar
(IAS 16)
-2,9 -5,8 -8,9 -11,7
Redovisad koncern totalt 18,2 36,4 53,6 71,0
         
Investeringar, brutto,
milj. euro
1-3
2014
1-6
2014
1-9
2014
1-12
2014
Stockmann Retail 3,8 12,9 22,7 27,2
Real Estate  0,4 0,8 1,2 1,7
Fashion Chains 4,8 11,3 16,0 21,4
Segmenten totalt 9,0 25,0 39,9 50,3
Ofördelat 0,4 2,2 2,8 3,5
Koncernen totalt 9,4 27,3 42,7 53,8
         
Tillgångar,
milj. euro
31.3.
2014
30.6.
2014
30.9.
2014
31.12.
2014
Stockmann Retail 420,2 368,4 435,2 316,6
Real Estate  928,1 921,5 914,9 908,3
Fashion Chains 1 111,3 1 077,2 1 087,9 1 050,2
Segmenten totalt 2 459,6 2 367,1 2 438,0 2 275,1
Tillgångar som innehas
för försäljning*
      48,0
Ofördelat 61,4 62,2 65,4 51,7
Koncernen totalt 2 521,1 2 429,3 2 503,4 2 374,8
Avskrivningar av redovisade tillgångar:        
Värdeändring minskad med avskrivningar (IAS 16) -449,4 -446,5 -443,0 -438,3
Redovisad koncern totalt 2 071,7 1 982,8 2 060,4 1 936,5
         

* Hobby Halls tillgångar är klassificerade som tillgångar som innehas för försäljning.
 

Omsättning per kvartal
milj. euro
1-3
2014
4-6
2014
7-9
2014
10-12
2014
1-12
2014
Stockmann Retail 235,2 287,0 207,5 345,5 1 075,3
Real Estate  14,9 15,2 14,8 14,7 59,4
Fashion Chains 153,8 201,6 190,9 196,9 743,2
Segmenten totalt 403,8 503,8 413,2 557,1 1 877,9
Ofördelat 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,1
Elimineringar -8,3 -8,5 -8,2 -8,5 -33,6
Koncernen totalt 395,6 495,3 405,0 548,5 1 844,5
           
Rörelsevinst/-förlust
per kvartal, milj. euro
1-3
2014
4-6
2014
7-9
2014
10-12
2014
1-12
2014
Stockmann Retail -28,9 -14,2 -23,6 -1,9 -68,6
Real Estate  3,9 4,4 3,6 3,9 15,9
Fashion Chains -20,3 13,2 4,2 2,9 0,0
Segmenten totalt -45,3 3,5 -15,8 5,0 -52,6
Ofördelat -1,5 -2,8 -2,1 -34,9 -41,3
Koncernen totalt -46,7 0,6 -17,9 -29,9 -93,9
Avstämning av redovisad rörelsevinst/-förlust:          
Ändring av avskrivningar
(IAS 16)
2,9 2,9 3,1 2,9 11,7
Redovisad koncern totalt -43,9 3,5 -14,8 -27,1 -82,2


Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktörDistribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

 

Tillbaka