Beslut vid Stockmanns ordinarie bolagsstämma

Helsingfors, Finland, 2015-03-19 15:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Kommuniké från årsstämma 19.3.2015 kl. 16.30 EET

Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma som hölls i Helsingfors den 19 mars 2015 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2014, beviljade ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och beslöt enligt förslag av styrelsen att inte utbetala dividend för räkenskapsperioden 2014.

Bolagsstämman fattade även beslut om styrelsens sammansättning och arvoden samt val av revisor och arvode i enlighet med förslagen. En aktieägarnas nomineringskommitté kommer att tillsättas med uppgift att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie bolagsstämma. Vidare beslöt bolagsstämman om en ändring av bolagsordningen.

Verkställande direktörens översikt

I sin översikt vid bolagsstämman gick Stockmanns verkställande direktör Per Thelin genom bolagets resultatutveckling år 2014 och presenterade den nya strategin samt handlingar som utförs i implementeringen av strategin.

Detaljhandelsmarknaden genomgår stora förändringar på grund av den svaga ekonomin, förändrat konsumentbeteende och ny teknologi. År 2014 minskade Stockmanns omsättning och rörelseresultatet var negativt, -42,9 miljoner euro exklusive poster av engångskaraktär. Utsikterna är fortsättningsvis utmanande speciellt för den förlustbringande Stockmann Retail-verksamheten. De övriga enheterna, Real Estate och Fashion Chains är lönsamma. Stockmann måste vara snabbare att anpassa sig till förändrade behov och bli mer konkurrenskraftigt för att helomvändningen inom Retail-enheten skall kunna genomföras. Ägandet av fastigheter i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga ger Stockmann en stabil tillgångsbas. Real Estate-enheten hyr ut alltmer butiksyta till hyresgäster, vilket kommer att öka värdet på fastigheterna och ger mervärde för kunden.

Stockmanns nya strategi är uppdelad i två huvuddelar. För det första är förbättrad kundfokusering kärnan i den nya strategin. Bekvämlighet, kvalitet och inspiration är viktiga drivkrafter som möjliggör att Stockmann kan erbjuda en förstklassig shoppingupplevelse. Mer fokus kommer att riktas på kundservice, en aktuell mix av varumärken och stamkundsprogrammet.

För det andra behövs en rationaliserad verksamhetsmodell för att uppnå effektivitet och smidighet. Ett effektiveringsprogram med ett årligt kostnadsinbesparingsmål på 50 miljoner euro lanserades i februari. Programmet omfattar åtgärder för att förbättra användningen av butiksyta och beslut om det optimala varuhusnätverket. Samarbetsförhandlingar med personalen om en eventuell nedläggning av Uleåborgsvaruhuset pågår. I Ryssland planeras en nedläggning av tre varuhus i Moskva i slutet av år 2016 och samtliga Lindexbutiker i Ryssland under åren 2015-2016. En viktig del av programmet är en översyn av stödfunktionerna i Finland och i Ryssland i syfte att öka effektiviteten på en betydligt lägre kostnadsnivå.

Åtgärder som krävs i enlighet med den nya strategin har inletts och bolagets engagerade personal spelar en nyckelroll i genomförandet. Ytterligare beslut och åtgärder enligt den nya strategin kommer att göras under de närmaste månaderna.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Bolagsstämman beslöt i enlighet med förslaget från styrelsens utnämnings- och belöningsutskott att åtta medlemmar inväljs i styrelsen. I enlighet med utskottets förslag återvaldes som styrelsemedlemmar verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, verkställande direktör Kari Niemistö, ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg, ekonomie magister Per Sjödell, filosofie magister Carola Teir-Lehtinen och verkställande direktör Dag Wallgren. Då strategidirektör Kjell Sundström och professor Eva Liljeblom meddelat att de inte längre står till förfogande som styrelsemedlemmar, valdes som nya medlemmar Swedavia AB:s verkställande direktör Torborg Chetkovich och ekonomie magister Jukka Hienonen. Styrelsemedlemmarnas mandat fortsätter till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsemedlemmarnas fasta årliga arvoden beslöts bibehållas oförändrade och de utbetalas fortsättningsvis huvudsakligen i form av aktier. Styrelsemedlemmarna erhåller även mötesarvoden för varje styrelse- och utskottsmöte enligt beslut av bolagsstämman.

Revisorer

CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman valdes till nya ordinarie revisorer. Som revisorsuppleant fortsätter CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Revisorns arvode utbetalas mot godkänd räkning.

Aktieägarnas nomineringsutskott

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att tillsätta en aktieägarnas nomineringsutskott med uppgift att förbereda förslag angående styrelsens sammansättning och arvoden till följande ordinarie bolagsstämma. Till aktieägarnas nomineringsutskott utses av de fyra största aktieägarna i bolaget utsedda representanter. Dessutom kommer styrelseordföranden att fungera som expertmedlem. De fyra aktieägare, vilkas andelar av bolagets sammanlagda röstetal är störst enligt anteckningarna i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab per den första arbetsdagen i september före därpå följande ordinarie bolagsstämma, har rätt att utse varsin representant. Styrelseordförande fungerar som sammankallare av aktieägarnas nomineringsutskott och utskottet väljer inom sig en ordförande. När medlemmarna i aktieägarnas nomineringsutskott har utsetts, publicerar bolaget sammansättningen i ett börsmeddelande. Medlemmarna i aktieägarnas nomineringsutskott får inte ersättning för sitt medlemskap i utskottet.

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslöt om ändring av bolagsordningens 2 § för klarhetens skull i bolaget enligt följande:

”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varuhusverksamhet, postorderförsäljning och annan handel samt affärsverksamhet och tjänster i anslutning därtill. Bolaget kan bedriva finansierings- och investeringsverksamhet samt restaurangverksamhet. Bolaget kan bedriva sin verksamhet antingen direkt eller genom sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan dessutom, i egenskap av moderbolag eller genom sina dotterbolag, sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter som till exempel administrativa tjänster och finansiering.”

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman återvalde styrelsen verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh till ordförande och verkställande direktör Kari Niemistö till vice ordförande. Styrelsen har bedömt medlemmarnas oberoende i enlighet med rekommendation 15 i Finsk kod för bolagsstyrning, och enligt bedömningen är samtliga vid bolagsstämman valda styrelsemedlemmar oberoende av bolaget. Fem av bolagets styrelsemedlemmar är oberoende av bolagets betydande aktieägare (Jukka Hienonen
, Torborg Chetkovich, Kari Niemistö, Per Sjödell, och Carola Teir-Lehtinen).

Styrelsen beslöt att tillsätta ett revisionsutskott och ett belöningsutskott bland sina medlemmar. Dag Wallgren valdes till ordförande för revisionsutskottet, och Carola Teir-Lehtinen samt Jukka Hienonen valdes övriga medlemmar i utskottet. Kaj-Gustaf Bergh valdes till belöningsutskottets ordförande och Kari Niemistö, Charlotta Tallqvist-Cederberg och Dag Wallgren som övriga medlemmar i utskottet.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. 358 9 121 3850.


www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

Tillbaka