Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2014

Ett svårt år bakom oss - ny riktning fastställd

Helsingfors, Finland, 2015-02-13 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET

Oktober–december 2014:
Koncernens omsättning minskade med 9,7 procent, eller 4,7 procent enligt jämförbara valutakurser, och uppgick till 548,5 miljoner euro (607,8 miljoner euro).
Rörelseresultatet utan poster av engångskaraktär uppgick till 12,2 miljoner euro (48,3 miljoner euro).

Januari–december 2014:
Koncernens omsättning minskade med 9,5 procent, eller 5,5 procent enligt jämförbara valutakurser, och uppgick till 1 844,5 miljoner euro (2 037,1 miljoner euro).
Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -42,9 miljoner euro (54,4 miljoner euro).
Resultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -63,4 miljoner euro (22,1 miljoner euro).
Resultatet per aktie exklusive poster av engångskaraktär var -0,88 euro (0,30 euro).
Poster av engångskaraktär uppgick till -39,3 miljoner euro eller -36,4 miljoner euro med skatteeffekt (26,3 miljoner euro på grund av Lindex skatteåterbäring).
Redovisad vinst per aktie var -1,39 euro (0,67 euro) inklusive engångsposter på -0,51 euro (0,37 euro).
Redovisat resultat per aktie uppgick till -1,39 euro (0,67 euro), inklusive poster av engångskaraktär på -0,51 euro (0,37 euro).

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att ingen dividend utbetalas för resultatet år 2014.

Utsikter för år 2015
På grund av planerade strukturella förändringar förväntar Stockmann sig att koncernens omsättning år 2015 kommer att minska jämfört med år 2014. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förväntas bli bättre, men vara fortsatt negativt under år 2015 på grund av resultatutvecklingen i Stockmann Retail-enheten. Rörelseresultatet för Real Estate och Fashion Chains-enheterna förväntas vara positivt.

VD Per Thelin:
2014 var ett svårt år för Stockmann, särskilt på huvudmarknaderna i Finland och Ryssland. Tiderna är utmanande för detaljhandeln, våra egna åtgärder har inte räckt till för att svara upp mot den svaga ekonomin och förändringar i konkurrensmiljön. Under det sista kvartalet år 2015 försämrades Stockmanns resultat ytterligare av rubelns rekordlåga valutakurs i Ryssland.

Nu fokuserar vi på framtiden. År 2014 startade vi en omfattande strategiprocess i syfte att förbättra Stockmanns konkurrenskraft på lång sikt. Flera strukturella åtgärder vidtas för närvarande i enlighet med den nya riktningen. Vi hyr ut affärslokaler, vilket kommer att öka värdet på våra fastigheter och skapa mervärde för våra kunder. Ett nära samarbete mellan Stockmann Retail- och Real Estate-affärsenheterna kommer att spela en viktig roll i detta. Jag är glad över att vi har hittat en engagerad ägare till Seppälä, eftersom detta möjliggör att modekedjan fortsätter sin verksamhet på hemmamarknaderna.

Förra året visade att Stockmanns verksamhet måste bli smidigare och att vi måste fokusera mer på försäljning och kundservice, både i varuhusen och på nätet, för att infria vårt löfte om att erbjuda en förstklassig shoppingupplevelse. För att genomföra denna strategi måste vi fatta svåra beslut om vad vi ska fokusera på i framtiden. Vi planerar att lägga ned tre varuhus i Ryssland och ett i Uleåborg. Även Lindex planerar dra sig tillbaka från Ryssland. Dessa planer är en del av det effektivitetsprogram som vi lanserar för att vår verksamhet återigen ska bli lönsam.

År 2015 kommer att vara fortsatt utmanande, i synnerhet med tanke på de många förändringar som väntar. De planerade åtgärderna kommer att föra oss i rätt riktning, även om vändningen inte kommer att ske över en natt. Därför förväntar vi oss att rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär ska bli bättre, men vara fortsatt negativt under år 2015. Effekterna av den nya strategin kommer att synas i Stockmanns verksamhet, främst med början från år 2016.

Strategiprocessen

Stockmann började omvärdera sin strategi sommaren 2014 i syfte att förbättra koncernens konkurrenskraft på lång sikt. Den strategiska riktningen fastställdes i slutet av år 2014 och åtgärder vidtas i enlighet med denna.

En ny organisationsstruktur med tre affärsenheter – Stockmann Retail, Real Estate och Fashion Chains – infördes den 1 januari 2015. Från och med 2015 redovisar Stockmann koncernens fastighetsinnehav till verkligt värde. Den 1 januari 2015 uppgick det verkliga värdet för fastigheterna i Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga till totalt 908,3 miljoner euro. Avskrivingarna på fastigheter kommer att beräknas utgående från marknadsvärdet och därmed kommer koncernens avskrivningar år 2015 att öka jämfört med år 2014.

Stockmanns strategiska mål är att ändra bolagets juridiska struktur i enlighet med den nya operativa strukturen. Till följd av detta har styrelsen beslutat att undersöka möjligheterna att bolagisera Stockmanns fastighets- och detaljhandelsverksamhet till separata dotterbolag.

Stockmann Retail kommer att fokusera på Stockmannvaruhusen och nätbutiken stockmann.com i syfte att erbjuda en förstklassig shoppingupplevelse. Stockmanns framtida sortiment kommer att få en starkare inriktning på mode, kosmetik, livsmedel i Stockmann Delikatessen och produkter för hemmet. Erbjudandet kommer att riktas mer mot kunder som uppskattar ett bekvämt sätt att göra inköp, kvalitet och en inspirerande shoppingmiljö.

Stockmann kommer successivt att avstå från verksamheter som inte utgör bolagets kärnverksamhet. En ny ägare söks för distanshandelsverksamheten Hobby Hall, i enlighet med vad som tillkännagetts tidigare. I koncernens balansräkning den 31 december 2014 tas Hobby Halls tillgångar och skulder upp som tillgångar som innehas för försäljning. Stockmann Beauty-kosmetikaffärerna kommer att läggas ned, senast innan utgången av maj.

Real Estate-affärsenhetens mål är att öka fastigheternas värde genom att maximera kassaflödet från uthyrningsverksamheten och att förbättra kundupplevelsen med varor och tjänster från attraktiva nya hyresgäster inom detaljhandeln. Stockmann har kommit överens om att hyra ut försäljningsyta i varuhusen åt Expert ASA Oy. Expert öppnar sin butik i varuhuset i Helsingfors centrum i maj 2015, i Åbovaruhuset i juni och i Tammerforsvaruhuset under hösten.

Modekedjorna-affärsenheten omfattar för närvarande affärsverksamheterna Lindex och Seppälä. Seppäläs verksamhet reduceras och fokuseras på nyckelmarknaderna i Finland och Estland. Den 2 februari 2015 undertecknade Stockmann ett intentionsavtal om att sälja Seppälä till dess nuvarande verkställande direktör Eveliina Melentjeff och hennes man. Management buyout-affären kommer att ske den 1 april 2015 och omfattar 82 Seppäläbutiker i Finland och 20 i Estland. Därutöver kommer 41 butiker i Finland att läggas ned under år 2015. På grund av hyresåtaganden och andra kostnader relaterade till nedläggningen av butiker bokförde Stockmann 24,7 miljoner euro som kostnader av engångskaraktär i bokslutet.

Genom att fokusera på Lindex strävar Stockmann efter att ge kedjan möjlighet att växa och bli ett globalt varumärke. Lindex kommer att utvecklas självständigt, under ledning av en operativ styrelse med medlemmar som representerar Stockmann och utomstående medlemmar.

Stockmann har beslutat att inleda ett effektivitetsprogram med fyra planerade varuhusnedläggningar, avslutande av Lindex verksamhet i Ryssland och årliga kostnadsinbesparingar om 50 miljoner euro. Information om programmet publiceras som ett separat börsmeddelande den 13 februari 2015.


Nyckeltal

  10-12/
2014
10-12/
2013
1-12/
2014
1-12/
2013
Omsättning, milj. euro 548,5 607,8 1 844,5 2 037,1
Omsättningstillväxt, procent -9,7 -5,6 -9,5 -3,7
Bruttomarginal, procent 43,8 49,5 46,6 48,6
Rörelseresultat, milj. euro -27,1 48,3 -82,2 54,4
Nettofinansieringskostnader, milj. euro 4,0 9,0 21,4 27,6
Resultat före skatt, milj. euro -31,1 39,3 -103,6 26,8
Räkenskapsperiodens resultat, milj. euro -38,1 36,5 -99,8 48,4
Resultat per aktie, före utspädning, euro -0,53 0,51 -1,39 0,67
Eget kapital per aktie, euro     10,55 12,42
Affärsverksamhetens kassaflöde, milj. euro 116,9 183,2 24,6 125,4
Investeringar, milj. euro 11,1 13,1 53,8 56,8
Nettoskuldsättningsgrad, procent     105,4 87,3
Soliditet, procent     39,3 43,8
Antal aktier, före utspädning, vägt medeltal, 1 000 st.     72 049 72 049
Avkastning på sysselsatt kapital, glidande 12 månader     -4,9 3,4
Anställda, genomsnitt 14 620 15 362 14 533 14 963

Detta börsmeddelande är ett sammandrag av Stockmannkoncernens bokslutskommuniké 2014 och innehåller dess väsentliga uppgifter. Bokslutskommunikén är i sin helhet bifogad detta börsmeddelande som ett pdf-dokument, och finns dessutom tillgänglig på bolagets webbplats stockmanngroup.com.

Bolagsstämma 2015
Stockmann Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 19 mars med början kl. 14.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Mannerheimvägen 13. Kallelsen till bolagsstämman, som innehåller förslagen till bolagsstämman, publiceras som ett separat börsmeddelande den 13 februari 2015.

Ekonomisk information år 2015
Stockmanns bokslut och verksamhetsberättelse samt en elektronisk version av årsberättelsen för år 2014 publiceras vecka 9 på
bolagets webbplats stockmanngroup.com. Den tryckta årsberättelsen utkommer vecka 11.

Delårsrapporterna år 2015 publiceras den 29 april 2015, den 12 augusti 2015 och den 28 oktober 2015.


Press- och analytikerträff
En press- och analytikerträff ordnas i dag den 13 februari 2015 kl. 9.15 i Fazer À la Carte-restaurangen på 8:e våningen i Stockmanns varuhus i Helsingfors centrum, Alexandersgatan 52.

Telefonkonferens och webcast
Verkställande direktör Per Thelin och ekonomidirektör Pekka Vähähyyppä håller i dag den 13 februari 2015 kl. 11.15 en direktsänd webcast på engelska där de presenterar bokslutet. Deltag i telefonkonferensen genom att 5–10 minuter innan konferensen inleds ringa något av numren nedan. Presentationen kan följas via denna länk eller på adressen stockmanngroup.com.

Finland: +358 9 6937 9590
Sverige: +46 8 5065 3937
Storbritannien: +44 20 3427 1915
Tyskland: +49 69 2222 10624
Frankrike: +33 1 76 77 22 26
USA: +1212 444 0481

Telefonkonferensens kod: 3201296


Närmare information:
Per Thelin, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351
Nora Malin, kommunikationsdirektör, tel. +358 9 121 3558

www.stockmanngroup.com


STOCKMANN Oyj Abp

Per Thelin
verkställande direktör


Distribution:

Nasdaq Helsinki
Centrala massmediaOVK Q4 2014 SWE.pdf


Tillbaka